Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Principe-akkoord CAO Albert Heijn DC

Op 22 mei jongstleden is na 4 onderhandelingsrondes een principeakkoord bereikt tussen de Dienstenbond CNV en de directie van Albert Heijn Distributie.

Hieronder geven we op hoofdlijnen het akkoord weer. Volgende week ontvangen alle leden de uitgebreide versie van het akkoord. Hier zal dan tevens een reactieformulier bijzitten, waarop u uw mening kunt geven. Het akkoord wordt dan dus schriftelijk ter goedkeuring voorgelegd. Met dit akkoord loopt Albert Heijn voor de supermarktonderhandelingen uit. Daar zijn we nog steeds niet uit: pas op 6 juni aanstaande wordt daar verder onderhandeld. Niettemin zijn wij er van overtuigd dat dit een goed akkoord is met een maximaal resultaat.

* Looptijd van de CAO
De CAO heeft wederom een looptijd van een jaar, tot 1 april 2003.
* Loon
De lonen worden verhoogd met 3,5%, evenals voorgaande jaren verdeeld in twee delen, te weten 1,75% per de 8e periode 2002 en
1,75% per de 1e periode 2003. Deze verhoging is, kijkend naar veel andere overeenkomsten die her en der gesloten worden, netjes te noemen.

Daarnaast worden de B en C schaal verhoogd met een extra periodiek!
De matrix is compleet gemaakt. Werken op zondag voor 20.00 uur is eveneens 100%. Voor die werknemers die al langere tijd voor 55% werken volgt een terugbetaling vanaf 1 januari 2001.
* Werken op feestdagen
Dit betreft alleen 5 mei. Middels goede en voortijdige communicatie blijft werken op 5 mei vrijwillig, met de feestdagentoeslag, maar zodra er onvoldoende vrijwilligers zijn, dan kunnen werknemers worden aangewezen te werken.
* Functiewaardering
Dit was een heikel punt. De uitkomst is als volgt. De benoemingsdatum blijft 1 april 2003 voor die werknemers waarvoor dit al gold. Indien deze werknemers buiten hun schuld de noodzakelijke certificaten niet hebben kunnen halen volgt dus benoeming. De nog niet behaalde certificaten moeten wel gehaald worden. Lukt dat niet in een eerste keer, dan volgt een herkansing. Indien de werknemer ook dan nog niet slaagt, dan volgt terugzetting naar de oorspronkelijke schaal, in de meeste gevallen de M-schaal. Daarbij blijft het recht bestaan om opnieuw de benodigde certificaten te halen en alsnog All-round te worden.
* Vervangingstoeslag
Uitgangspunt is dat de normale bezetting op orde moet zijn, waarbij er dus minimaal sprake kan zijn van vervangen. Gebeurd dit toch dan geldt een toeslag van Euro 5,-- per dag, ook al vervangt u maar een deel van de dag. Nadere omschrijving volgt nog
* Arbeidsongeschiktheid en Wet Poortwachter Dit onderwerp krijgt grote prioriteit. Ten aanzien van werken op arbeidstherapie zijn duidelijke afspraken gemaakt. De Wet Poortwachter, die per 1 april jongstleden is ingegaan, waarbij werkgever en werknemer veel nieuwe verplichtingen hebben rondom ziekteverzuim, is op belangrijke punten aangevuld met goede afspraken, die de positie van de werknemer beter beschermt.
* Periodieke verhoging
Op diverse momenten vinden periodieke verhogingen plaats. Vanaf 1 april 2003 gaat dat allemaal naar hetzelfde moment, zijnde 1 april van elk jaar. Voor werknemers is een kostenneutrale oplossing afgesproken.

* Verlofsparen
In de loop van dit jaar wordt binnen Albert Heijn een nieuwe verlofspaarregeling van kracht. Deze wordt met bonden besproken, en uiteindelijk door de ondernemingsraad afgesproken.
* Leeftijdsbewust personeelsbeleid en employability Om de vele toekomstige ontwikkelingen te volgen zal een nieuw beleid ontwikkeld worden dat er op gericht is werknemers inzetbaar te houden voor werk. Door middel van opleidingen ontstaan nieuwe loopbaanmogelijkheden.

Tot zover het principe-akkoord. U hoort snel weer van ons.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met uw bestuurder Richard Leloux, tel: 023 - 565 10 52, email: r.leloux@cnvdibo.nl.

Hoofddorp, 23 mei 2002.

Deel: ' Principe-akkoord CAO Albert Heijn DC '
Lees ook