Principe-akkoord CAO Arbo Unie

LAD-bericht van 21 juli 1999

C I R C U L A I R E

Aan alle leden van de LAD voor wie de CAO voor Arbo- en Bedrijfsgezondheidsdiensten geldt (Arbo Unie)

Geachte collega's,

De werknemersorganisaties, waaronder de LAD en Arbo Unie Nederland hebben op 19 juli 1999 een principe-akkoord bereikt over de CAO Arbo Unie die op 1 juli jongstleden expireerde. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 18 maanden: van 1 juli 1999 tot 1 januari 2001.

De Branche Organisatie Arbodiensten, BOA voert sinds enige tijd overleg over de totstandkoming van een branche-CAO voor (alle) arbodiensten in Nederland. Zij streven per 1 januari 2001 naar één CAO voor alle arbodiensten. Met deze ontwikkeling op de achtergrond beoogden de werknemersorganisaties een nieuwe CAO met alleen de hoogst noodzakelijke wijzigingen. De inzet van de werkgevers was echter zodanig dat tijdens de onderhandelingen aanzienlijk meer details zijn besproken. Deze voorstellen, als prestatiebeloning, het bevriezen van persoonlijke toeslagen, verruimen van de werkweek, inzetten van vrije dagen voor scholing en dergelijke, zijn door ons afgewezen en/of omgevormd naar aanvaardbare voorstellen.

Hierbij leggen wij de hoofdlijnen aan u voor:

Per 1 september 1999 een salarisverhoging van 2,25%; in december 1999 een éénmalige uitkering van 0,75% van het jaarsalaris 1999 met een minimum van fl. 500,- naar rato van het dienstverband.

Op 1 september 2000 wordt het salaris met 1,25% verhoogd. Vanaf december 2000 wordt een structurele eindejaarsuitkering uitgekeerd van 1% van het jaarsalaris aangevuld met een resultaat-afhankelijk deel van maximaal 0,5%.

Met ingang van 1 januari 1999 is de volledige PGGM-pensioenpremieverdeling (inclusief premie wijzigingen) 50% voor rekening van de werkgever en 50% voor de werknemer.

Ter verhoging van de inzetbaarheid van werknemers wordt op ondernemingsniveau 0,5% opleidingsbudget gereserveerd. Het opleidingsplan wordt in overleg met de Ondernemingsraad opgesteld.

De mogelijkheid wordt geopend om met instemming van de werknemer langer te werken dan de overeengekomen arbeidsduur tot een maximum van 40 uur per week. De opgespaarde uren kunnen op een later moment als verlof worden opgenomen. Afgesproken is dat partijen het tijdsparen in de tweede helft van 1999 nader uitwerken en streven naar invoering per 1 januari 2000.

Gedurende de looptijd van de CAO wordt een gezamenlijke evaluatie naar de 55+-regeling uitgevoerd.

Werkdruk wordt periodiek in het overleg tussen de bestuurder en de Ondernemingsraad besproken om zo nodig concrete maatregelen ter verbetering te nemen.

Er is geen overeenstemming bereikt over een collectieve ziektekostenverzekering aangezien de werkgever één collectief contract voor de gehele Arbo Unie nog niet bespreekbaar achtte. De discussie hierover is derhalve uitgesteld tot de volgende CAO-onderhandelingen.

De terugbetalingsverplichting van het salarisdeel van de studiekosten als bedoeld in artikel 27 lid 20 komt te vervallen.

Positief advies

Het principe-akkoord CAO Arbo Unie 1999-2000 komt tegemoet aan de inzet van de werknemersorganisaties en past binnen het LAD-Arbeidsvoorwaardenbeleid 1999. Dit akkoord wordt daarom met een positief advies aan de leden voorgelegd.

Uw mening is van doorslaggevend belang voor de definitieve besluitvorming over tekening van de CAO. Indien u het akkoord afwijst kunt u dit kenbaar maken door bijgaand antwoordformulier voor 15 september aanstaande te retourneren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. A.W.J.M. van Bolderen, directeur LAD, telefoon (030) 282 33 60.

Met collegiale hoogachting,

Aginus A.W. Kalis,

voorzitter

De LAD-leden voor wie de CAO Arbo Unie geldt, ontvingen een reactie- formulier. Ook kunnen zij voor nadere informatie bij de onderhandelaars namens hun vereniging terecht. Wij hopen dat zij zich een goed oordeel kunnen vormen over het Onderhandelaarsakkoord CAO Arbo Unie. Op grond van hun mening zal het bestuur van de LAD definitief haar standpunt bepalen.

© copyright LAD 1999 . Artsennet

Deel: ' Principe-akkoord CAO Arbo Unie '
Lees ook