Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Principe-akkoord CAO Groothandel Textiel

Op 3 mei jl. is het CAO-overleg in de Groothandel Textiel na vier overlegronden vastgelopen op het maken van afspraken bij ziekte en reïntegratie (Wet Verbetering Poortwachter).

Inmiddels is ook op dit punt overeenstemming bereikt met de werkgevers. Hieronder treft u de gemaakte afspraken aan die wij met een positief advies aan u voorleggen:

Looptijd
Looptijd van de CAO van 1 april 2002 tot en met 31 maart 2003.

Loon
Per 1 augustus 2002 worden de werkelijk betaalde salarissen en de salarisschalen verhoogd met 2%. Per 1 januari 2003 worden de werkelijk betaalde salarissen en de salarisschalen verhoogd met
1,5%.


Er komt een uitgebreide studie naar het functiewaarderingssysteem en het loongebouw, gefinancierd door het Fonds Kollektieve Belangen (Sociaal Fonds). In dit onderzoek zal worden meegenomen: de jeugdlonen, lonen van handelsvertegenwoordigers en de doorgroeimogelijkheden van verkooppersoneel.

Werknemers in salarisschaal I gaan uiterlijk na 1 jaar ervaring naar schaal II.

De loonschalen worden verhoogd met 1,9% overhevelingstoeslag.

Functiegerelateerde kosten vergoeden. Artikel 18 lid 2 wordt als volgt aangepast: Onkosten die in redelijkheid in het kader van de functievervulling zijn gemaakt, worden vergoed.

Aard van de CAO
De CAO is een minimum-CAO. Artikel 16 lid 4 en artikel 25 worden uit de CAO gehaald. Opgenomen wordt de tekst: De werkgever zal geen werknemers in dienst nemen of houden op voorwaarde, die in strijd zijn met het in deze overeenkomst bepaalde, tenzij er sprake is van afwijkingen in voor werknemer gunstige zin.

Overwerk
Er komt een toeslag van 50% voor werken op zaterdag. Servicemonteurs komen ook in aanmerking voor de toeslagen van artikel 6 van de CAO.

Ziekte en reïntegratie
In de CAO wordt de volgende tekst opgenomen: Bij herplaatsing in een aangepaste of nieuwe functie ontvangt de werknemer minimaal 100% van het oude loon en een garantie ten aanzien van het perspectief van de loonschaal waar de werknemer was ingedeeld, tenzij dit van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd, zulks ter beoordeling van de Vaste Commissie.

Met betrekking tot de Second Opinion wordt opgenomen: Indien de werknemer binnen tien kalenderdagen van het recht op Second Opinion gebruik maakt en tevens het aanbod tot vervangend werk van werkgever weigert, dan geldt het volgende: als de UWV oordeelt dat de werknemer onterecht het aanbod tot het vervangend werk bij de eigen of bij een andere werkgever heeft geweigerd, mag deze weigering geen reden zijn tot looninhouding en/of ontslag door werkgever, mits de werknemer de aangeboden arbeid alsnog direct (de dag volgend op ontvangst UWV-beschikking) aanvaardt. Indien de procedure bij het UWV langer duurt dan drie maanden dan zal er na deze drie maanden nog slechts 70% van het loon dienen te worden betaald. Met betrekking tot het opdrachtgeverschap zullen partijen een, door de vakbond opgestelde, dringende aanbeveling opnemen in de CAO.

Zorgverlof
In afwijking van de Wet Arbeid en Zorg: 10 dagen zorgverlof met een loondoorbetaling van 70% en 5 dagen onbetaald zorgverlof.

Kinderopvang
De huidige regeling is verlengd tot 1 oktober 2002. Daarnaast zal het bedrag voor kinderopvang in de kinderopvangregeling verhoogd worden tot Euro 45.000 per kwartaal.

Pensioen
Partijen zullen gedurende de looptijd van deze CAO onderzoeken hoe de ondernemingen op dit moment het pensioen hebben geregeld. De bevindingen zullen in het overleg van november 2002 tussen partijen worden besproken.

CAO à la Carte
Er komt een evaluatieonderzoek onder werkgevers om te bekijken hoeveel werkgevers van de CAO à la Carte regeling gebruik maken.

Deeltijd
Artikel 5a lid 1 van de CAO wordt gewijzigd. De werkgever willigt het verzoek van de werknemer om aanpassing van de arbeidsduur in, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. De werkgever willigt eveneens het verzoek tot de gewenste spreiding van de arbeidsuren in, tenzij hij een zodanig belang heeft dat de wens van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Overige punten
In artikel 3 wordt opgenomen dat iedere werknemer van de werkgever een CAO-boekje zal ontvangen.

Gedurende de looptijd van de CAO zal twee maal tussen CAO-partijen een overleg plaatsvinden. In dit overleg zal worden gesproken over ouderenbeleid, loopbaanbeleid, herschrijven van de CAO, studiekostenregeling, werkgeversbijdrage, Poortwachter en opdrachtgeverschap, kinderopvangregeling. Bovendien zullen inhoud en offertes voor en voortgang van de te verrichten onderzoeken worden besproken. Daarnaast zal een aantal bepalingen redactioneel worden aangepast.

Leden van Dienstenbond CNV kunnen via het reactieformulier dat zij per post hebben ontvangen, aangeven of zij instemmen met het principe-akkoord.

Voor vragen en opmerkingen kunt u vanaf 13 mei aanstaande contact opnemen met bestuurder Karin Baelemans. Dit kan per telefoon op (040) 211 66 74, of per email: eindhoven@cnvdibo.nl.

Hoofddorp, 13 juni 2002.

Deel: ' Principe-akkoord CAO Groothandel Textiel '
Lees ook