Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Principe-akkoord CAO Praxis

In de afgelopen maanden is langdurig overleg gepleegd met de directie van Praxis om te komen tot een nieuwe CAO. Recent heeft dit ertoe geleid dat een principeakkoord kon worden afgesloten.

Hieronder treft u, in hoofdlijnen, de afspraken aan:
* Looptijd
Beide CAOs (dat wil zeggen de CAO Praxis Groep en de CAO HP Praxis) hebben een looptijd van 27 maanden te weten van 1 februari 2002 tot en met 1 mei 2004.


* Salaris
Met betrekking tot het salaris zijn de volgende afspraken gemaakt:
- De salarisschalen en de feitelijk betaalde salarissen worden per
1 juli 2002 verhoogd met 3,5%.

- Per 1 juli 2003 worden de salarisschalen en de feitelijk betaalde salarissen verhoogd met 2,5%.

- Per 1 maart 2004 worden de salarisschalen en de feitelijk betaalde salarissen nog eens verhoogd met 1,5%.


* Arbeid en Zorg
In het kader van de Wet Arbeid en Zorg wordt de bijzonder verlofregeling als volgt aangepast:


- Adoptieverlof
Conform de wetgeving zal aan de medewerker 4 weken adoptieverlof worden toegekend.


- Bevalling- en kraamverlof
Conform de wetgeving wordt het recht op bevalling- en kraamverlof uitgebreid naar een totaal van 3 dagen, te weten 1 dag bevallingsverlof en 2 dagen kraamverlof.


- Calimiteitenverlof
De limitering van 2 dagen bij de huidige verlofregeling wegens dringende omstandigheden wordt geschrapt.


- Kortdurend zorgverlof
Een regeling voor kortdurend zorgverlof wordt opgenomen. Conform de wetgeving bedraagt het verlof in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden ten hoogste tweemaal de arbeidsduur per week.

De betaling van bovengenoemde regelingen zal conform de Wet Arbeid en Zorg geschieden.


* Ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof kan in drie perioden worden opgenomen, tenzij zwaarwichtige bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten.


* Afhelpkwartiertje
Partijen zijn overeengekomen - teneinde de regelgeving omtrent het afhelpkwartiertje te verduidelijken - de volgende tekst in de CAO op te nemen:
Het afhelpkwartiertje is sinds jaar en dag gebruikelijk in de detailhandel, vanuit de gedachte dat van iedereen verwacht mag worden dat hij/zij aan het einde van de dag het werk afmaakt. Op sommige plaatsen binnen Praxis is echter sprake van min of meer structureel doorwerken tot een kwartier na sluitingstijd. Daarvoor is het afhelpkwartiertje niet bedoeld en in die gevallen wordt de betreffende tijd ook gewoon ingeroosterd en betaald.


* Werkdruk
Partijen zijn overeengekomen om binnen een aantal, voor de organisatie representatieve vestigingen, aan het werkdrukinstrument HBD of een ander werkdrukinstrument uitvoering te geven. Ten aanzien van de opzet, uitvoering en evaluatie zal overleg plaatsvinden met de werknemersorganisaties.

CAO à la Carte
Partijen hebben gesproken over de wenselijkheid voor een à la carte-systeem voor het voltallige personeel. Uitdrukkelijk is naar voren gekomen dat beide partijen hier in principe positief tegenover staan. Een CAO à la carte zoals gewenst door de werknemersorganisatie is thans technisch niet realiseerbaar. Praxis zal bij de ontwikkeling van haar nieuwe personeelssysteem rekening houden met de mogelijkheid om een à la carte-systeem te kunnen implementeren voor het voltallige personeel, met als streefdatum 1 januari 2004.

Functiewaardering
Partijen zijn overeengekomen om voor 1 oktober 2002 nader overleg te voeren over de procedure en de mogelijke arbeidsvoorwaardelijke consequenties bij de overgang naar het
USF-functiewaarderingssysteem naar het
USB-functiewaarderingssysteem.

CAO HP
Salarisvaststelling bij promotie
In de CAO HP zal de al bestaande wijze van salarisvaststelling bij promotie expliciet in de tekst worden opgenomen. Dit betekent dat zal worden vastgelegd dat in geval van promotie de salarisverhoging zal worden gerelateerd aan de relatieve salarispositie (RSP) in de voor de medewerker geldende nieuwe salarisschaal en op een beoordeling goed.


* Variabele beloning
In de CAO HP zal expliciet worden opgenomen dat medewerkers die lopende het budgetjaar in dienst treden het variabel inkomen ontvangen naar rato van het aantal maanden dat zij lopende het budgetjaar in dienst zijn.
Een en ander is conform de al bestaande systematiek.

Tot zover het principeakkoord op hoofdlijnen. Van u als lid vernemen wij graag of u kunt instemmen met dit akkoord. Laat het ons via het per post aan u verstuurde reactieformulier weten.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met bestuurder Geert B. Rijzinga, tel: 023 - 565 10 52, email: g.rijzinga@cnvdibo.nl.

Hoofddorp, 18 juli 2002.

Deel: ' Principe-akkoord CAO Praxis '
Lees ook