Principe-akkoord CAO Sanquin

19 juli 2001

C I R C U L A I R E

Aan alle leden van de LAD
werkzaam bij Sanquin Bloedvoorziening

Geachte collega's,

Na veel, langdurig overleg sloten de werknemersorganisaties, waaronder FHZ/LAD, op 19 juni 2001 een principe-akkoord met Sanquin over een eigen, geïntegreerde CAO Sanquin voor alle medewerkers in dienst van Sanquin.
Punten in de laatste overlegronde waren nog de ingangsdatum van de CAO en de overgangsregeling voor de werknemers van het CLB die een eigen Arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) kennen.

Maatwerk
De CAO Sanquin is gebaseerd op de CAO Ziekenhuizen en wijkt daar alleen van af als partijen het eens zijn dat daarvoor een goede reden is. Het gaat dus om 'maatwerk': het opnemen van afwijkende bepalingen voor bedrijfseigen aspecten van Sanquin die niet in de CAO Ziekenhuizen zijn geregeld, of op een voor Sanquin niet adequate wijze.

Voor het overige wordt de CAO Ziekenhuizen integraal gevolgd. Dit betekent dat het akkoord over de CAO Ziekenhuizen 2001-2002 ook op u van toepassing is. De salarisschalen en de salarisontwikkeling van de CAO Ziekenhuizen worden in zijn totaliteit toegepast: salarisverhoging per 01 juni 2001: + 4%,
idem per 01 januari 2002: + 1%,
in december 2001 een eenmalige uitkering: 0.6%; in mei 2002: + 0.4%, eindejaarsuitkering: 3.4% van twaalf keer het op 01-12-2001 geldende maandsalaris.

Ook de looptijd van de CAO Sanquin is gelijk aan die van de CAO Zieken-huizen. Een opmerkelijke consequentie hiervan is dat partijen op 19 juni 2001 overeenstemming hebben bereikt over de CAO Sanquin met een looptijd van 1 januari tot 1 maart 2001.

Op 7 juni werd een principe-akkoord bereikt over de CAO Ziekenhuizen 2001-2002, met een looptijd van 1 maart 2001 tot 1 juli 2002. Op korte termijn vindt overleg plaats over het overnemen van in die CAO overeengekomen aanpassingen in de CAO Sanquin 2001-2002.

Woon-werkverkeer
Eerder dit jaar hebben wij u reeds geïnformeerd over het geschil inzake de vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer. Inmiddels hebben de werknemersorganisaties hun eis voor een vergoeding op basis van het fiscaal maximum zonder eigen bijdrage volledig gerealiseerd. Dit betekent dat de reiskostenregeling woon-werkverkeer wordt opgetrokken naar maximaal fl. 286,50 per maand (op basis van openbaar vervoer) zonder eigen bijdrage.
En, ere wie ere toekomt: de brede steun van de medewerkers van Sanquin bij de handtekeningenactie heeft een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze regeling!

Onregelmatigheidstoeslag
De onregelmatigheidstoeslag is voor degenen die bij de bloedbanken werken sterk verbeterd. Voor de werknemers van het CLB is de ORT gelijk gebleven. Alle werknemers van de bloedbanken die recht hebben op ORT krijgen deze verbetering met terugwerkende kracht vanaf januari 2001 uitbetaald!

OIO's
Voor de onderzoekers in tijdelijke dienst (de OIO's) is een aparte salarisregeling overeengekomen. Deze is vrijwel gelijk aan de regeling voor OIO's in de academische ziekenhuizen.

Invoering FWG 3.0
Het implementatieplan voor FWG 3.0 is in de CAO opgenomen. Met name de bezwarenprocedure is daarin wat nader uitgewerkt in vergelijking met de CAO Ziekenhuizen.

Overgangsregeling CLB
Voor de werknemers van het CLB zijn overgangsregelingen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat zij zonder achteruitgang onder de werking van de CAO Sanquin vallen.

Pensioenen
Het is de bedoeling dat alle werknemers van Sanquin aan de pensioenregeling van het PGGM gaan deelnemen. De werknemers van de bloedbanken zijn daar al bij aangesloten. Voor hen verandert er dus niets. De werknemers van het CLB kennen op dit moment hun eigen pensioenfonds. Zodra er overeenstemming is met het PGGM over de wijze van overgang wordt dit nader aan u bekendgemaakt.

Graag uw mening
Wij hopen dat u zich op basis van deze toelichting een goed oordeel kunt vormen over het principe-akkoord CAO Sanquin 2001-2002. Uw mening is van groot belang voor de definitieve standpuntbepaling van het LAD-bestuur.
Er zijn geen separate afspraken gemaakt over de salarisverhoging omdat op dat punt de CAO Ziekenhuizen wordt gevolgd. Deze en de overige afspraken passen evenwel binnen het LAD-Arbeidsvoorwaardenbeleid 2001.

Met collegiale groet,

Evert Bais, voorzitter

De LAD-leden voor wie de CAO Sanquin geldt, ontvingen een reactieformulier. Ook kunnen zij voor nadere informatie bij de onderhandelaar namens hun vereniging terecht.

Ga naar : Nieuwspagina van de LAD
Volgend artikel : Circulaire CAO Arbo Unie 2001-2002

© copyright LAD 2001 home . index . email/adres . Artsennet

Deel: ' Principe-akkoord CAO Sanquin Bloedvoorziening '
Lees ook