NU'91

Principe-akkoord CAO Thuiszorg

Na zes dagen onderhandelen is op zaterdag 18 mei 2002 tussen de bonden, NU 91 en de werkgeversverenigingen LVT en BTN een principe-akkoord bereikt voor de nieuwe CAO Thuiszorg. De CAO geldt voor ongeveer 160.000 werknemers in ruim 125 instellingen en loopt van 1 april 2002 tot 1 juli 2003 (15 maanden). De salarisverhoging is totaal 6 procent. De onderhandelaars van de bonden en NU'91 vinden het een goed resultaat en leggen dit met een positief advies voor aan de leden.

LVT en BTN (werkgevers) hebben deze CAO-ronde geen andere voorstellen ingebracht dan de invoering van FWG (functiewaarderingssysteem), een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden en een oplossing van de reiskostenproblematiek. De werkgevers vinden dat op dit moment samen met genoemde projecten al voldoende in gang is gezet. Daarnaast wordt rekening gehouden met de toekomstige harmonisatie van arbeidsvoorwaarden met de branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen.

Loonontwikkeling
Per 1 juli 2002 stijgen de salarissen met 4 procent. De eindejaarsuitkering wordt vastgesteld op 2 procent, te betalen in december 2002. Deze uitkering is incidenteel. De eindejaarsuitkering wordt berekend over het feitelijk verdiende bruto jaarsalaris van 2002 exclusief vakantietoeslag en andere toeslagen. Indien het mogelijk is om de reiskosten als bedrijfsvoeringskosten op te nemen in de tarieven wordt 1 procent van de eindejaarsuitkering structureel.

Reiskostenvergoeding
De eerste 10 kilometer met de auto per dag worden vergoed tegen euro 0,15 per kilometer. De vergoeding voor overige kilometers is ongewijzigd. Bij incidentele dienstreizen blijft de vergoeding van euro 0,27 per kilometer gehandhaafd. Niet-ambulante werknemers met méér dan één werkplek maken hierover nadere afspraken met de werkgever.

Feestdagencompensatie
Parttimers die op maximaal drie dagen per week werken, waarvan in ieder geval op maandag en/of donderdag en waarbij deze dagen samenvallen met een feestdag, hebben het recht om het opnemen van verlofuren te voorkomen door te werken op andere dagen.

Werktijden en roosters
CAO-partijen bevelen aan om in de kraamzorg over te gaan tot het werken met roosters. Hierbij wordt begrepen dat minimaal 40 procent van het personeel in de uitvoering volgens rooster werkt. Er wordt een start gemaakt met nader onderzoek om roosters ook in niet kraamzorginstellingen in te voeren.

Bij twee of drie aanéénsluitende wachtdiensten in de kraamzorg worden, behalve de eerste wachtdienst, de overige wachtdiensten aangemerkt als werkdag in het kader van de arbeidstijdenwet. Hierdoor wordt het aantal aanééngesloten te werken dagen (inclusief wachtdag) beperkt.

Wensen van werknemers op het gebied van arbeidsduur, werktijden, taken en loopbaanbeleid kunnen op verzoek besproken worden in het functioneringsgesprek.

Loopbaanontwikkeling
Er komt een studie over het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP) en de persoonlijke ontwikkelingsrekening (POR). De intentie is afgesproken om POP en POR bij de volgende CAO-ronde in te voeren.

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
Partijen zijn overeengekomen om per 1 januari 2003 over te gaan tot gefaseerde invoering van het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. De fasering wordt in overleg met de ondernemingsraad bepaald. Uiterlijk 1 januari 2005 dient de volledige systematiek ingevoerd te zijn, zoals in de branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen. De werknemers krijgen hierover in de toekomst nadere informatie.

FWG (functiewaarderingssysteem)
De invoering van FWG is uitgesteld naar 1 juli 2003, evenals de discussie over het loongebouw. Partijen bevelen instellingen aan een start te maken met plannen van aanpak in overleg met de ondernemingsraad. De randvoorwaarden voor deze plannen zijn opgenomen in de CAO.

Overige afspraken

- Overleg met de Belastingdienst om negatieve effecten op vakantiebijslag en eindejaarsuitkering bij gebruik van 'Meerkeuze Arbeidsvoorwaarden' op te vangen.

- Het rouwverlof is opgenomen in artikel 33.
- Intentie om te komen tot een Kinderopvangfonds.
- In de CAO wordt adequate vervanging van ondernemingsraadsleden opgenomen. Daarnaast is er twee uur ambtelijke ondersteuning beschikbaar, tenzij anders overeengekomen met de ondernemingsraad.
- De CFO-notitie kwaliteitscriteria arbodienstverlening en reïntegratiebedrijven dient als uitgangspunt voor af te sluiten mantelcontracten met arbodiensten en onderzoek vanuit het arboconvenant.

Onze leden in de thuiszorg ontvangen zo spoedig mogelijk een persoonlijke uitnodiging voor de ledenraadpleging. Deze vindt plaats op 25 juni 2002 te Utrecht van 19.00 uur tot 21.00 uur. Locatie: NU'91, Bernadottelaan 11, Bernadottezaal 1.

Deel: ' Principe-akkoord CAO Thuiszorg - 4769 '
Lees ook