De Unie


MTB: Principe akkoord CAO 2003 / 2005

De Unie scoort op al haar punten. Het Landelijk Bestuur legt het bereikte CAO resultaat met een positief advies voor aan de Unie leden werkzaam in de "Kleinmetaal".

Wij zijn tevreden met het bereikte resultaat dat tegemoet komt aan de aanbeveling van het zgn. najaarsakkoord, terughoudend maar redelijk is ten aanzien van de inkomensontwikkeling, en zelfs rekening houdt met de financiële positie van het Pensioenfonds. De éénmalige uitkering in 2003 compenseert grotendeels de naar februari 2004 verplaatste structurele loonsverhoging, zodat de pensioenlasten over 2004 een pas op de plaats maken. Tijd om de nodige maatregelen ter treffen om de goede pensioenvoorziening ook in de toekomst zeker te stellen.

CAO METAAL EN TECHNIEK 2003 / 2005

Medio januari stelden wij u in de gelegenheid om uw wensen kenbaar te maken voor het naderende CAO overleg. Aan de hand van die reacties, de overwegingen van uw Landelijk Bestuur en mede gebaseerd op ons algemene arbeidsvoorwaardenbeleid, hebben wij onze wijzigingsvoorstellen ingediend.

In een 5-tal onderhandelingsronden is er op 25 maart een principe akkoord bereikt. Dit resultaat is de dag daarop met uw Landelijk Bestuur besproken en beoordeeld. Het verheugt ons zeer dat wij dit principe akkoord met hun positief advies kunnen voorleggen.

Op hoofdlijnen luidt het akkoord als volgt:
1. Looptijd
De overeengekomen CAO's hebben een looptijd van 1 april 2003 tot en met 30 april 2005.
2. Salarisverhogingen
De voor de werknemers geldende vaste salarissen worden structureel verhoogd per 1 februari 2004 met 2,50% en per 1 februari 2005 met 2,20%. De tabellen worden met dezelfde percentages aangepast met uitzondering van de A-tabel tot en met 0 functiejaren. Deze verhogingen gelden ook voor de minimum vakantietoeslag. 3. Eenmalige uitkeringen
Per 1 september 2003 zal een éénmalige uitkering worden uitgekeerd van 1,75% aan de werknemer die op de eerste van die maand in dienst is; voor de werknemer van 22 jaar en ouder geldt daarbij dat wanneer de éénmalige uitkering als hier bedoeld minder dan 375, -- bedraagt in ieder geval 375, -- wordt uitgekeerd. 4. Employability / Reïntegratie
De reïntegratieheffing wordt op 0 gezet en de oorspronkelijke heffing van 0,05% wordt omgebogen tot een employability heffing van hetzelfde niveau ( 0,05% ). Deze employability heffing is bestemd voor het ontwikkelen van employability-bevorderende instrumenten.
5. Extra scholingsdag 45-plussers
De bestaande zogeheten 45+-regeling ( artikel 73 CAO ) zal gedurende de looptijd van de CAO worden gecontinueerd. 6. De 50+ regeling ( artikel 42 lid 2 )
Ten aanzien van de 50+-regeling, waarbij de CAO-verhoging kan worden omgezet, in vrije tijd geldt dat dit geschiedt door de loonsverhoging uit te drukken als een percentage van het nieuwe salaris (oude salaris + loonsverhoging). Voorts geldt daarbij dat ten aanzien van de eerste 22 vrije dagen die de werknemer op deze wijze verkrijgt na overleg met de werkgever kan omzetten en het meerdere boven die 22 dagen in overleg met de werkgever kan omzetten.
7. Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie
Partijen hebben overeenstemming over het feit dat zij het SER WAO akkoord als uitgangspunt onderschrijven. Partijen zijn bereid om af te spreken, dat als de contouren van de nieuwe WAO bekend zijn, zij in overleg met elkaar zullen treden. Daarbij wordt dan bekeken of de nieuwe WAO tot wijzigingen moet leiden in de CAO. Die wijzigingen zijn pas mogelijk als partijen over de consequenties van de nieuwe WAO overeenstemming hebben bereikt (inclusief de gevolgen voor de aanvullingsverplichtingen). Bij overeenstemming over die consequenties zijn zij bereid de CAO tussentijds aan te passen. In dat geval zal de mogelijkheid in de CAO om bij de tweede ziektemelding een vakantiedag in te houden, vervallen. Vervolgens zijn er nadere afspraken gemaakt over: netto aanvulling 2e ziektejaar ( 100% ), regels bij oplegging van sancties, inkomens na een reïntegratie traject, stimuleringsvergoeding aan werknemer en werkgever uit het fonds bij geslaagde reïntegratie, alsmede regels inzake een zgn. second opinion enz.. 8. Pensioen
CAO-partijen stellen een studiecommissie in betreffende het AOW-hiaat alsmede voor de pensioenproblematiek in brede zin. Partijen vinden het van belang dat de pensioenregeling houdbaar en betaalbaar blijft en achten het hun verantwoordelijkheid daar de nodige stappen in te nemen.
9. Kinderopvang
De bestaande kinderopvangregeling wordt gecontinueerd tot 1 januari 2005 met de volgende aanpassing: invoering van de zogeheten verplichte kostendeling en een maximumtarief van 11.570,--. De bestaande kinderopvangregeling houdt op zodra de Wet Basisvoorziening Kinderopvang van kracht wordt. 10. Tijdsparen
CAO-partijen hebben overeenstemming over een nieuw tijdspaarreglement welke in de plaats komt van het huidige reglement.
De waarde van de ADV- en vakantiedaguren in het kader van tijdsparen is 0,607% van het maandsalaris per uur in plaats van 0,78%.
11. Tegemoetkoming in de kosten voor een ziektekostenverzekering Wanneer een werkgever een collectieve ziektekostenverzekering heeft afgesloten, ontvangt een werknemer alleen een tegemoetkoming/werkgeversbijdrage in de kosten van een ziektekostenverzekering indien hij deelneemt aan de collectieve verzekering.
Bovenstaande geldt uitsluitend voor zogeheten nieuwe gevallen, te weten:

+ werknemers waarvoor de verplichte deelneming aan de ziekenfondsverzekering afloopt na 31 maart 2003;
+ werknemers die reeds voor 31 maart 2003 niet meer verplicht deelnamen aan de ziekenfondsverzekering, maar die door het aangaan van een dienstverband bij een andere werkgever kunnen gaan deelnemen aan de collectieve verzekering van die nieuwe werkgever.
Indien de werkgever geen collectieve ziektekostenverzekering heeft afgesloten, blijft de tegemoetkomingsregeling / werkgeversbijdrage van kracht zoals die gold tot en met 31 maart 2003.
12. Vertegenwoordigers
In de Bedrijfsraad ( overleg platform CAO motorvoertuigen, ) zal de situatie ( uitsluitingen van de CAO ) van vertegenwoordigers nader bekeken worden.

De volledige tekst van het principe akkoord kunt onderaan deze pagina inzien en downloaden. Wij kunnen u deze op verzoek E-mailen, faxen of zenden, zodat u in alle rust de punten en komma's kunt bestuderen.

Als u dit resultaat zet naast de door ons ingediende voorstellen, zult u constateren, dat wij op alle punten gescoord hebben. Zelfs ten aanzien van de problematiek CAO versus vertegenwoordigers is het gelukt dit onderwerp op de agenda te krijgen, in de komende tijd zullen wij aan onze leden in deze categorie extra aandacht besteden. Betreft het u meldt u zich dan en wij informeren u over de verdere ontwikkelingen.

Tenslotte: uw commentaar wordt op prijs gesteld, mocht u evenwel zoals uw Landelijk Bestuur, instemmen met dit resultaat dan gaan we ervan uit dat als wij voor 10 april 2003 niet anderszins van u vernemen dan stemt u in.

En, mocht u problemen ondervinden op het vlak van uw arbeidsvoorwaarden neem dan gerust contact op met uw bond, uw Unie bestuurder in de regio is nooit ver van u verwijderd en altijd aanspreekbaar.

Met vriendelijke groet,
Mede namens uw Landelijk Bestuur Metaal en Techniek,

Jan Verbaan
Bedrijfsgroepvoorzitter Metaal en Techniek


* Integrale tekst Principe Akkoord CAO 2003 - 2005 (PDF file)
* Intropagina Metaal en Technische Bedrijfstakken (Metaalnijverheid)
donderdag, 27 maart 2003

Deel: ' Principe akkoord MTB CAO 2003 / 2005 '
Lees ook