NV ONTWIKKELINGSBEDRIJF MTC

Principe akkoord toetreding private partners MTC Valburg

Principe akkoord
toetreding private partners in NV Ontwikkelingsbedrijf MTC

Directie en Raad van Commissarissen van NV Ontwikkelingsbedrijf MTC (OMTC) en vertegenwoordigers/portefeuillehouders namens de huidige aandeelhouders hebben een principe akkoord bereikt met een consortium van tien (inter-)nationaal en regionaal opererende bedrijven over toetreding tot OMTC.
De vorming van een publiek private samenwerking (PPS) is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van MTC Valburg. Via de PPS wordt het MTC zodanig vormgegeven dat het MTC-concept aansluit bij de marktontwikkelingen op het gebied van logistiek en infrastructuur.

Publieke partners
De publieke partijen, Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN), gemeente Overbetuwe, gemeente Nijmegen, gemeente Arnhem en Provincie Gelderland zijn als initiatiefnemers van het MTC, samen met het Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke Sector bv (OPP), de huidige aandeelhouders van NV OMTC.
De publieke partijen hebben zich onderling en naar het OMTC in een zogenoemde Letter of Understanding (LoU) vastgelegd op het beleid dat zij individueel en samen over de realisering van het MTC zullen voeren en bindt het OMTC op het MTC concept.

Publiek-Private Samenwerking (PPS)
De betreffende private bedrijven hebben zich verenigd in de Valburg Ontwikkelings Combinatie. Het gaat om Bemaco Staalbouw, Binnenlandse Container Terminals Nederland ( BCTN), Boskalis, BPF Bouw, Braam Groep, Giesbers Groep, Grontmij Groep, Kondor Wessels Projecten, K3 Industriegrond en Rail Service Center Rotterdam.

De PPS krijgt op twee manieren vorm. Als aandeelhouders zullen publieke en private partijen voorzien in het noodzakelijk risicodragend vermogen. Daarnaast zullen samenwerkingsovereenkomsten worden gesloten, waarmee de inbreng van specifieke kennis en kunde van elk der aandeelhouders wordt vastgelegd.
De PPS is zodanig vormgegeven dat de verschillende rollen van de aandeelhouders worden gescheiden. In geval van publieke partijen staat hun rol als aandeelhouder los van de rol als openbaar bestuur. Bij de private partijen is de rol als aandeelhouder gescheiden van die van eventuele opdrachtnemer van OMTC. Daarbij geldt als uitgangspunt en randvoorwaarde dat wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot aanbesteding en mededinging nauwgezet wordt nageleefd. Het OMTC stuurt de realisatie van het MTC, voert de regie en is opdrachtgever van alle daartoe noodzakelijke activiteiten. OMTC kan (en zal) onderdelen van planrealisatie uitbesteden, maar blijft hiervoor eindverantwoordelijk.

Bedrijfsstructuur OMTC
De NV Ontwikkelingsbedrijf MTC (OMTC) heeft als overkoepelende vennootschap de taak het totale proces van realisering tot en met beheer van het MTC te sturen en te beheersen. De NV zal daarbij, waar nodig, gebruik maken van aparte werkmaatschappijen, die (onder haar verantwoordelijkheid) deeltaken zullen gaan verrichten. De directie van NV OMTC is eindverantwoordelijk bestuurder van OMTC en haar werkmaatschappijen. De Raad van Commissarissen (RvC) van vijf personen houdt toezicht op het bestuur van de onderneming en staat deze met raad en daad ter zijde. De leden van de RvC hebben geen binding met de aandeelhouders en zijn aangezocht op grond van specifieke deskundigheden, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het MTC.

Profiel van private partners.
Het wordt van belang geacht dat de private partners die deelnemen aantoonbare meerwaarde hebben voor het OMTC. De directie en RvC achten het van belang dat in VOC ook financiële instellingen, ingenieursbedrijven en bedrijven, die actief zijn in de logistieke sector zijn opgenomen. VOC voldoet in hoge mate aan het gewenste profiel, wat in dit stadium nodig is voor de ontwikkeling van het MTC. Ter zake van aanvulling en verandering van de samenstelling van de private partners zijn in de principe overeenkomst bepalingen opgenomen.

Verdere ontwikkeling van het MTC
Ondanks de recente procedurele ontwikkelingen met betrekking tot het bestemmingsplan wordt met de vorming van de PPS een belangrijke fundament onder het MTC gelegd.
Met de toetreding van de private partners beschikt OMTC over een groot, vrijwel aaneengesloten gebied van 200 hectare om daar de ontwikkeling van het MTC te starten.
Door het combineren en parallel laten lopen van verschillende procedures en het aanpassen van de fasering van het MTC wordt de vertraging door het opnieuw doorlopen van de MER-procedure tot een minimum beperkt. OMTC verwacht dat in 2004 gestart kan worden met de aanleg van delen van het MTC, waarna in 2005/2006 de eerste bedrijven en activiteiten kunnen starten.

Verdere procedure
Het principe- akkoord wordt ter goedkeuring aan de huidige aandeelhouders van het OMTC voorgelegd. Verwacht wordt dat de huidige aandeelhouders hierover in januari 2002 een (positief) besluit nemen. Na goedkeuring zal in 2002 uitwerking van de principe afspraken plaatsvinden in statuten en overeenkomsten en zal deze uitwerking eind 2002 ter fiattering aan alle partijen worden voorgelegd. Vanaf begin 2002 zal de samenwerking in de PPS vooruitlopend daarop gaan functioneren.

Wat is het MTC Valburg?
Bedoeling is in het gebied tussen Valburg, Elst, Oosterhout en Slijk-Ewijk het MTC Valburg te realiseren: het Multimodaal Transport Centrum. Op dit knooppunt komen straks drie vervoersstromen samen: spoor, weg en water. Het Multimodaal Transport Centrum staat in het teken van logistieke dienstverlening, distributie, productie en bewerking van goederen. MTC Valburg versterkt de nationale en regionale economie en is van betekenis voor de werkgelegenheid. Naar verwachting biedt het MTC Valburg aan 6.000 tot 7.000 mensen werk. Bij de opzet wordt gestreefd naar optimale inpassing in de omgeving, met veel aandacht voor omwonenden, natuur en duurzaamheid.


---
Voor de redactie, niet voor publicatie. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Wim Broekman (coördinatie communicatie MTC) telefoon (024) 329 77 55, mail wb@bb.nl

26 nov 01 17:16

Deel: ' Principe akkoord toetreding private partners MTC Valburg '


Lees ook