CMHF

20-07-2001

Vakcentrales bereiken principe-akkoord met staatssecretaris van Defensie

De Staatssecretaris van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel (waar de CMHF deel van uit maakt) hebben op donderdag 19 juli 2001 een onderhandelingsresultaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden van het defensiepersoneel in de periode van 1 oktober 2001 tot en met 31 december 2003. Betrokken partijen zullen het resultaat in de komende periode voorleggen aan hun achterban. Het resultaat geldt voor zowel het militair als burgerpersoneel dat werkzaam is in de sector Defensie.

De belangrijkste afspraken van het onderhandelingsakkoord zijn de volgende:
Inkomen

In de contractperiode stijgen de salarissen van het defensie-personeel met 8,2% en wel op de volgende wijze: per 1 oktober 2001 worden de salarissen verhoogd met 4 %. Daarna volgt per 1 november 2002 een salarisverhoging van 4%. Naast de genoemde salarisverhogingen wordt in het jaar 2002 de structurele eindejaarsuitkering verhoogd van 0,6% naar 0,8%.

Tevens wordt in de maand december van de jaren 2001, 2002 en 2003 een eenmalige eindejaarsuitkering van respectievelijk 0,8%, 0,7% en 0,8% uitgekeerd.

Militair prepensioen

Partijen zijn overeengekomen om het nieuwe UKW-regime voor de periode tussen 60 en 65 jaar per 1 januari 2003 te vervangen door een kapitaalgedekt prepensioen met een opbouw van 1,75% per dienstjaar. In zijn eenvoud betekent deze maatregel dat bij leeftijdsontslag het uitkeringspercentage van 73% zoals overeengekomen in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000-2001 blijft gehandhaafd. Daarenboven geldt dat dubbeltelling van diensttijd bij vredesoperaties kan leiden tot een hoger uitkeringspercentage. Dat betekent voor het betreffende personeel een aanzienlijke verbetering.

Salarispositie soldaten KL/KLu

Voor soldaten van Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht wordt een nieuwe rang en een nieuwe bevorderingssystematiek ingevoerd. In de praktijk betekent deze maatregel voor soldaten een inkomensverbetering oplopend tot 15,7%. Als overgangsmaatregel wordt aan korporaals der eerste klasse eenmalig één extra periodiek toegekend.

Overige arbeidsmarktknelpunten

Ter bestrijding van overige arbeidsmarktknelpunten wordt een bedrag van 20 miljoen gulden extra toegevoegd aan de budgetten voor bindingpremies en beloningsinstrumenten. Daarmee kunnen krijgsmachtdelen ondermeer de positie van de instructeursfunctie in het loopbaanbeleid verstevigen.

Ouderenbeleid

Partijen hebben aan de hoofdlijnen van het ouderenbeleid zoals overeengekomen in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000-2001 verdere uitwerking gegeven. Dit zal in het najaar worden gevolgd door een uitgebreid communicatietraject gericht op de organisatie en het personeel. In aansluiting daarop zal medio 2002 tussen partijen verder worden gesproken over eventuele aanvullingen op het beleid.

Interimvergoeding ziektekosten burgerpersoneel

Burgerambtenaren die voor meer dan 12 uur in deeltijd werken ontvangen vanaf 1 oktober 2001 een volledige (in plaats van nu een gedeeltelijke) tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering.

Kilometervergoeding

Met ingang van 1 oktober 2001 wordt de lage kilometervergoeding bij dienstreizen met de auto verhoogd van f 0,25 naar f 0,40 per kilometer.

Spaarvariant burgerpersoneel

Per 1 juli 2001 bestaat voor militairen nu al de mogelijkheid een verkorting van de arbeidsduur te realiseren in de vorm van spaaruren. Met ingang van 1 januari 2002 wordt deze spaarvorm ook voor burgerambtenaren geïntroduceerd.

CMHF - Postbus 176 - 2260 AD Leidschendam - tel.: (070) 419 19 19 - centrale@cmhf.nl

Deel: ' Principe-akkoord vakcentrales met staatssecretaris Defensie '
Lees ook