Dienstenbond CNV


Principe-akkoord verlenging Gedragslijnen Aegon 30-01-2003

Op 21 januari jl. hebben AEGON en de vakbonden een principeakkoord bereikt over de verlenging van de Gedragslijnen bij Veranderingen in de Organisatie voor een periode van twee jaar, te weten van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2004. Deze Gedragslijnen gelden voor alle werknemers met een arbeidsovereenkomst met AEGON Nederland N.V.*) voor onbepaalde tijd die rechtstreeks gevolgen (kunnen) ondervinden van eventuele veranderingen t.a.v. werk en functie.


*) I.v.m. de gerealiseerde organisatorische en personele integratie van de Nederlandse Verzekeringsgroep en Van Nierop Assuradeuren in de AEGON organisatie is de definitie van de werkingssfeer overeenkomstig aangepast.

N.B.: Bij AXENT/AEGON wordt per project/situatie beoordeeld of de Gedragslijnen van toepassing worden verklaard, de leden daar ontvangen deze mailing daarom ter kennisneming.

Het principeakkoord kwam niet zonder moeite tot stand. De directie stelde namelijk voor om de proceduretermijn bij herplaatsing binnen Aegon tot 6 maanden te beperken. Als beweegredenen werden genoemd: de huidige economische malaise in de sector van de financiële dienstverlening, de veranderingen op de arbeidsmarkt, een afnemende aansluiting van werk- en opleidingsniveau op de eisen van de toekomst en het soms ontbreken van een sense of urgency om in noodzakelijke ontwikkelingen mee te gaan. Door het verkorten van de interne zoektermijn tot 6 maanden, waarna de zoekactie wordt voortgezet buiten Aegon, zouden volgens de directie de mogelijkheden voor de werknemer om snel aan een nieuwe (passende) baan te komen aanzienlijk worden bevorderd.

De vakbonden waren daarentegen van mening dat juist in dit moeilijke arbeidsklimaat een voldoende lange en zorgvuldige interne herplaatsingstermijn moet worden gegund aan de werknemer, wiens baan op de tocht zou komen te staan. De ervaringen met de huidige Gedragslijnen wijzen uit dat deze binnen de onderneming breed gedragen worden. Situaties waarin de Gedragslijnen niet hebben voldaan, konden niet worden genoemd. Ook op onze vraag of er nu plannen bestaan voor concrete acties die de werkgelegenheid zodanig bedreigen dat additionele of andersoortige maatregelen voorzienbaar nodig worden, werd ontkennend geantwoord. Wat de sense of urgency betreft, hebben management en medewerkers ons inziens ieder een eigen verantwoordelijkheid, het aanpassen van de spelregels zou daar niets aan toevoegen.

Overigens bieden de huidige Gedragslijnen voldoende ruimte om in specifieke individuele omstandigheden tot individuele oplossingen te komen; dit dient altijd zeer zorgvuldig en toetsbaar te geschieden. Wij hebben dan ook erop aangedrongen om de zoektermijn ongewijzigd te laten. Uiteindelijk heeft de directie daarmee ingestemd en is overeengekomen de Gedragslijnen voor 2 jaar ongewijzigd voort te zetten.

Gelet op deze uitkomst zullen de vakorganisaties geen ledenvergaderingen beleggen, en leggen wij het principeakkoord schriftelijk ter goedkeuring aan u voor. Het reactieformulier is per post aan u verstuurd. Wij ontvangen het reactieformulier graag ingevuld en ondertekend retour vóór 8 februari as.

Overname TPG KPN Pensioen BV (TKP, Groningen)
Hierover is overleg gevoerd met de vakorganisaties betrokken bij KPN. Het abeidsvoorwaardentraject wordt in de loop van 2003 afgerond.

Integratie AEGON Van Nierop (Amsterdam)
De organisatie van Van Nierop Assuradeuren is eind vorig jaar geïntegreerd met die van AEGON Vermogensperspectief in Den Haag, waar de nieuwe business unit gehuisvest is. De medewerkers zijn per 1 januari 2003 opgenomen in de AEGON arbeidsvoorwaarden, met een pakket overgangsmaatregelen betreffende arbeidsvoorwaarden en wijziging standplaats. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen AEGON, Van Nierop en de vakorganisaties.

Nabestaandenzorg (NVG, Groningen)
Ook deze is per 1 januari jl. geïntegreerd, waarbij een aantal verschillen zijn gladgestreken.

Variabele Beloning
Na intensief overleg tussen AEGON en de Centrale Ondernemingsraad is de nieuwe regeling sinds kort van start gegaan. Alle units is verzocht om een plan van aanpak met meetbare targets in te dienen, medio februari moet dit ingeregeld zijn. De eerste groep medewerkers die ervaringen met het nieuwe systeem opdoet, bestaat uit ca. 300 operationeel managers, account managers en specialisten. Elke 3 maanden zal worden bekeken hoe het loopt.

Tot slot, een beroep op u:
Gelukkig mogen we vaststellen dat het overleg met AEGON een constructief karakter heeft en dat uw werkgever blijk geeft onze inbreng serieus te nemen. Dat betekent echter niet dat alles vanzelf gaat, dat het vanzelfsprekend is dat de vakorganisaties het wel regelen. Binnen en buiten de branche is het economische landschap de afgelopen tijd ingrijpend gewijzigd, de sociaal-economische omstandigheden veranderen mee. Het is van groot belang dat u zich medeverantwoordelijk voelt bij onze activiteiten, dat u betrokken blijft, inbreng levert, meehelpt om uw vakorganisatie sterk te houden. Ook uw niet-georganiseerde collegas hebben belang bij de afspraken die wij maken, maar ze betalen niet mee. Ze hebben ook geen rechtstreekse invloed, evenmin kunnen ze terugvallen op hulp van vakbondsbestuurders en juristen. Spreek die collegas aan, wijs hen op nut en voordelen van het lidmaatschap. Meer leden betekent meer invloed, in uw aller belang. Ook bij AEGON.

Nog geen lid?
Bent u nog geen lid, maar inmiddels wel overtuigd van het nut van het lidmaatschap van de CNV Dienstenbond? Wordt dan nu lid! lid worden

Vragen?
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met bestuurder Ahmed Kansouh, tel. (010) 265 1111.

Deel: ' Principe-akkoord verlenging Gedragslijnen Aegon '
Lees ook