Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Principeakkoord CAO VHD

De Verzekeraarshulpdienst (VHD) en de CNV Dienstenbond hebben een principeakkoord bereikt over de CAO VHD 2002/2003. De CNV Dienstenbond is tevreden over het bereikte resultaat en adviseert haar leden in te stemmen met het principeakkoord.

Op woensdag 26 juni hebben de VHD Facilitair en de CNV Dienstenbond een principeakkoord gesloten over de CAO. De belangrijkste punten uit het akkoord luiden alsvolgt

* Looptijd

1 jaar* Inkomen
De feitelijke salarissen en de salarisschalen worden met ingang van 1 april verhoogd met 3,4%


* Vut/prépensioen ex-CB-ers
Op dit punten hebben partijen geen akkoord bereikt. Wij zullen de betreffende leden in juli nader informeren over de gevolgen.


* Kortdurend zorgverlof
De wettelijke bepalingen van de Wet Arbeid & Zorg zullen worden ingepast in de CAO. Bestaande CAO regelingen die boven de bepalingen van de Wet Arbeid & Zorg uitgaan zullen worden gehandhaafd. In afwijking van de wet zal in het kader van betaald zorgverlof 70% van het salaris worden betaald zonder toepassing van het maximum dagloon.


* Vrijwilligersverlof
In het kader van het creëeren van meer ruimte voor actieve vrijwilligers om een maatschappelijke rol te vervullen, krijgen medewerkers recht op betaald vrijwilligersverlof met een maximum op jaarbasis van 40% van de voor de medewerker geldende arbeidsduur per week.


* Sparen langdurig verlof
Medewerkers van de VHD Facilitair bv worden in de gelegenheid gesteld om 40 uur op jaarbasis te sparen voor langdurig verlof.


* Vaststelling vakantie
De bestaande CAO-tekst zal worden vervangen door een door partijen nader overeengekomen tekst die aansluit bij de nieuwe vakantiewetgeving


* Feestdagen
Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag zullen worden toegevoegd aan de lijst van feestdagen, zoals genoemd in artikel 8 van de CAO.


* Loopbaancheck
De medewerkers van VHD Facilitair bv krijgen eenmaal in de drie jaar recht op een loopbaancheck op kosten van de werkgever. De loopbaancheck dient uitgevoerd te worden door een van de bij VHD Facilitair bv betrokken vakorganisaties


* Internationale collegialiteit
Per vakorganisatie zal werkgever 2.500,- Euro beschikbaar stellen voor internationale collegialiteit


* Werkgeversbijdrage
De werkgeversbijdrage is vastgesteld op 10,- Euro per werknemer VHD Facilitair bv per jaar. Daarnaast zal de werkgever ervoor zorg dragen dat ook niet leden op de hoogte zijn van schriftelijk informatie die door de vakbonden wordt verstrekt.

Gezien de inhoud van het akkoord afgezet tegen de aan de VHD gedane voorstellen is de CNV Dienstenbond tevreden met het bereikte resultaat. Wij adviseren u dan ook in te stemmen met het principeakkoord. Leden van de CNV Dienstenbond kunnen hun standpunt over het principeakkoord kenbaar via het per post verspreide antwoordformulier. U heeft daarvoor tot uiterlijk 19 juli 2002 de gelegenheid.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw bestuurder Jeroen Warnaar. Email: j.warnaar@cnvdibo.nl, telefoon: (055) 577 26 40.

Apeldoorn, 26 juni 2002.

Deel: ' Principeakkoord CAO VHD '
Lees ook