PERSBERICHT

Den Haag, 16 april 1999

Z.K.H. PRINS BERNARD NEEMT RAPPORT "OUR FORESTS...OUR FUTURE" IN ONTVANGST

OPLOSSINGEN VOOR WERELDWIJD PROBLEEM VAN ONTBOSSING

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernard zal op 23 april a.s. op Paleis Soestdijk het rapport "Our Forests...Our Future" in ontvangst nemen uit handen van de heer Ola Ullsten, co-voorzitter van de World Commission on Forests and Sustainable Development (WCFSD) en oud-premier van Zweden en de heer Emil Salim, co-voorzitter van de WCFSD en oud-minister van Bevolkingszaken en Milieu van Indonesië. Namens de regering zal mevrouw G.H. Faber, Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het rapport in ontvangst nemen.
Het rapport doet voorstellen om tot een nieuwe (politieke) structuur te komen om de bossen in de wereld te redden.
In het rapport wordt een reeks van praktische aanbevelingen gedaan om de toestand van de bossen te verbeteren en de bossen adequaat te beheren.

World Commission on Forests and Sustainable Development "Wij kunnen aan de materiële behoefte aan bosproducten die er in de wereld bestaat voldoen zonder de ecologische betekenis van de bossen in gevaar te brengen" zegt de World Commission on Forests and Sustainable Development.
De WCFSD is een onafhankelijke commissie van oud-toppolitici die is ingesteld om de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties te adviseren over adequaat bosbeheer ten behoeve van behoud en duurzame ontwikkeling van de bossen wereldwijd, in de 21e eeuw.
De Commissie verrichtte haar werk door middel van regionale hoorzittingen in Azië, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Afrika en Oost-Europa waarbij vertegenwoordigers uit alle lagen van de bevolking de kans kregen om hun visie te geven op de alarmerende situatie in en rond de bossen. Het rapport dat nu wordt gepresenteerd maakt gebruik van alle beschikbare kennis en informatie op het terrein van ontbossing en het is voor het eerst in de geschiedenis dat deze kennis is gebundeld en dat daaruit aanbevelingen worden gedaan voor de toekomst.

Na de hoorzittingen op 5 continenten tijdens de afgelopen 3 jaar concludeert de Commissie dat veranderingen in de waardering voor en het beheer van de bossen moet zorgen voor het voortbestaan van zowel de hedendaagse maatschappij als de bossen.

Van Siberië tot Haïti worden bossen vandaag de dag veel intensiever geëxploiteerd dan hun reproductie toestaat. Bijna 75% van de tropische regenwouden in West-Afrika is sinds 1950 verloren gegaan. Thailand verloor een derde van zijn bossen in 10 jaar. De toekomst van de bossen is des te meer onzeker omdat de komende 50 jaar de wereldbevolking zal toenemen met 50%.

"Oplossingen zaak van politiek"
"Het oplossen van de crisis rond de bossen is een zaak van de politiek" aldus Ola Ullsten, co-voorzitter van de Commissie. "Regeringen zijn verantwoordelijk voor het beschermen van hun natuurlijke hulpbronnen (inclusief de bossen) voor het welzijn van hun burgers".

De Commissie stelt een reeks van wereldwijde, nationale en lokale maatregelen voor om mensen te betrekken bij alle beslissingen die over bossen worden genomen. De Commissie doet onder de naam van "FORESTRUST" vier concrete voorstellen:


1. FOREST WATCH
Er wordt een netwerk opgezet waarbij burgers informatie verzamelen, analyseren en verspreiden. Forest Watch zal vooral een gevaar inhouden voor de corrupte activiteiten van ondernemers, politici en ambtenaren.


2. FOREST MANAGEMENT COUNCIL
Een instituut met als doel de coördinatie van het stimuleren van duurzaam gebruik van producten zoals eco-labels en certificatie voor producten die op een duurzame manier zijn vervaardigd.


3. FOREST OMBUDSMAN
Een netwerk van onafhankelijke functionarissen dat corruptie, onrechtvaardigheid en misbruik in de bosindustrie onderzoekt en hierover een oordeel uitspreekt.


4. FOREST AWARD
Een erkenning en beloning voor diegenen die zich inzetten voor het duurzaam beheren van bossen.

Het rapport daagt ook een groep landen uit (met in totaal 85% van 's werelds bossen binnen hun grenzen) het voortouw te nemen door middel van het opzetten van een "Forest Security Council" een instituut vergelijkbaar met de G8 topontmoetingen. Daarin zal ook ruimte zijn voor de mening van de wetenschap, het bedrijfsleven en non-gouvernementele organisaties.

"Er is een duidelijk verband tussen ontboste gebieden en armoede" aldus Dr. Salim, co-voorzitter van de Commissie. "We schatten dat de omstandigheden van een miljard arme mensen aanzienlijk zouden kunnen worden verbeterd wanneer regeringen steun zouden geven aan deze mensen om de bossen in hun eigen omgeving te beheren en de opbrengsten daarvan te gebruiken voor hun eigen gemeenschap."

De Commissie stelt ook een "Forest Capital Index" voor. Daarin wordt de situatie van alle bossen wereldwijd opgenomen en de ontwikkeling ervan bijgehouden. Op basis van deze gegevens kunnen in ieder land de beleidsmakers evenwichtige besluiten nemen over de omgang met de bossen.

Om aan de groeiende voedselbehoefte in de wereld tegemoet te komen stelt de Commissie voor om beter gebruik te maken van de miljoenen hectares verwaarloosd land die zijn ontstaan door slecht agrarisch gebruik en verkeerd beheer van bossen.

"De bossen spelen een belangrijke rol bij het voorzien van de wereld van hout- en vezels" zegt Commissielid George Woodwell. "Echter deze producten kunnen gedeeltelijk worden vervangen, de ecologische betekenis van de bossen niet, dat is waar het om draait bij de wereldwijde bosproblematiek"

Volgens het Nederlandse Commissielid Hemmo Muntingh, oud- Europarlementariër en senior adviseur bij het International Fund for Animal Welfare, is het onmiddellijk uitvoeren van de aanbevelingen in het rapport door regeringen en belanghebbenden van cruciaal belang. Als dit niet gebeurt zal de laatste kans van de mensheid om in de volgende eeuw nog te kunnen genieten van ongerept tropisch regenwoud, waar de meerderheid van alle op het land voorkomende planten- en diersoorten leven, voor altijd verloren gaan, en zal het voortbestaan van de mensheid ernstig in gevaar komen.

UITNODIGING VOOR DE PERS

Op 23 april om 11.00 uur zal het rapport worden aangeboden aan Z.K.H. Prins Bernard en de Staatssecretaris van LNV mevrouw G.K. Faber, op Paleis Soestdijk.
Om 15.30 uur zal de Commissie haar rapport presenteren en toelichten in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 in Den Haag. Bij deze bijeenkomst zullen vanuit de Commissie aanwezig zijn:
- De heer Ola Ullsten, co-voorzitter WCFSD en oud-premier van Zweden
- Prof. Emil Salim, co-voorzitter WCFSD oud-minister van Bevolkingszaken en Milieu van Indonesië

- Mevrouw Yolanda Kabadse, Lid WCFSD, President International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), Minister van Milieuzaken van Ecuador

- De heer H. Muntingh, lid WCFSD, oprichter van de Global Legislation Organisation on Balanced Environment (GLOBE), senior adviseur International Fund for Animal Welfare

Indien u bij deze persconferentie aanwezig wilt zijn kunt u dit op bijgaande
antwoordfax kenbaar maken. U kunt deze fax sturen naar: 070 - 3240347.

Voor meer informatie (niet voor publicatie)
Matthijs Spits: 070 - 3241041 of 06-53277138

Deel: ' Prins Bernard ontvangt rapport "Our Forests...Our Future" '
Lees ook