Ingezonden persbericht


PERSBERICHTKamer van Koophandel Oost-Brabant bezorgd over kabinetsbeleid 2002:

PRINSJESDAG TELEURSTELLEND VOOR REGIONAAL BEDRIJFSLEVEN

Eindhoven, 17 september 2001

Het kabinetsbeleid is onvoldoende om de verminderde economische groei voor de regio Oost-Brabant op te vangen. Dit is de reactie van Ben Pollmann, directeur van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant, op de verschillende begrotingen die vandaag zijn gepresenteerd. Wanneer Oost-Brabant de sterkst groeiende economische regio van Nederland wil blijven, moeten de omgevingsfactoren voor het bedrijfsleven optimaal zijn en blijven. Dit geldt nog meer voor een periode van economische teruggang. En dat zie ik helaas niet terug in het kabinetsbeleid.

Vandaag hebben alle ministeries de begrotingen voor het komende jaar gepresenteerd. Het meest opmerkelijk is wellicht de zorgelijke toon die spreekt uit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken. Hierin wordt aangegeven dat de conjuncturele vooruitzichten voor het komende jaar minder rooskleurig zijn en dat de Nederlandse concurrentiepositie zal verslechteren. De Kamer van Koophandel Oost-Brabant deelt deze zorgen en ziet voor de regio zelfs een nog slechter vooruitzicht gezien de recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten. In de regio zijn veel bedrijven gevestigd die zich met hun producten richten op de internationale markt. Dit betekent dat de klappen waarschijnlijk zwaarder in deze regio zullen aankomen dan in de rest van Nederland , aldus Pollmann. Het is daarom van essentieel belang dat de vestigingsfactoren in de regio verder geoptimaliseerd worden. Er is dus meer nodig dan het formuleren van algemene beleidsdoelstellingen.

Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid van economische centra is van groot belang voor een goed concurrerend ondernemingsklimaat. Maar van deze beleidsdoelstelling is in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) weinig terug te zien. Pollmann: Het bereikbaarheidsprobleem is niet langer voorbehouden aan de Randstad. Er moeten oplossingen worden gevonden voor de verkeerscongestie in de regio. Dat geldt in sterke mate voor de problemen op de rijkswegen rond s-Hertogenbosch en Eindhoven. Veel projecten die nu in het MIT staan opgenomen, worden pas voltooid na 2010. Dat is rijkelijk laat om de problemen van nu daadwerkelijk op te lossen. Ook het afschuiven van de verantwoordelijkheid voor de zogenoemde ruit rond Eindhoven-Helmond naar de regio, is voor de Kamer van Koophandel onbegrijpelijk. Als argument wordt gegeven dat er geen daadwerkelijke verbeteringen in de verkeersafwikkeling zullen optreden. Onderzoeken die recent in de regio zijn uitgevoerd, wijzen echter het tegendeel! aan.

Beter ondernemingsklimaat

Het kabinet geeft aan het komende jaar te willen werken aan een verbetering van het ondernemingsklimaat in Nederland. Hierbij worden onder andere fiscale maatregelen, verbetering van het aanbod en de kwaliteit van bedrijventerreinen en stimuleringsregelingen gericht op het kennis- en innovatieklimaat in Nederland genoemd. Maar de vraag is wel in hoeverre deze algemene maatregelen daadwerkelijk kunnen bijdragen aan een klimaatverbetering in onze regio. We krijgen voldoende signalen vanuit het veld dat de maatregelen te ver afstaan van de dagelijkse praktijk van de ondernemer in deze regio, waardoor hij er geen gebruik van maakt. En een dergelijke gang van zaken benadeelt de vooruitzichten van de tot op heden sterkst groeiende economische regio van Nederland.

Deel: ' Prinsjesdag teleurstellend voor bedrijfsleven Eindhoven '
Lees ook