MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

10-03-2003
Prioriteiten van mkb-ondernemers voor provinciaal beleid

Slechts een kwart van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is goed tot redelijk goed op de hoogte van het provinciaal beleid. De overgrote meerderheid, 65%, hecht echter wel veel belang aan het provinciaal beleid. Ondernemers vinden dat de komende vier jaren in het beleid van de provincies absolute prioriteit moet worden gegeven aan het verbeteren van de bereikbaarheid en het versterken van de regionale economie.
Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een NIPO-onderzoek dat MKB-Nederland in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen op 11 maart a.s. heeft laten uitvoeren onder 4000 ondernemers.

In het onderzoek is mkb-ondernemers gevraagd naar de bekendheid met het provinciaal beleid, de beoordeling van concrete contacten van bedrijven met de provincies, de mate van tevredenheid over de belangrijkste provinciale beleidsterreinen en de prioriteiten in het provinciaal beleid voor de komende vier jaar.
Driekwart van de ondernemers is in het geheel niet bekend met wat de provincies doen; voor met name bedrijven in de sector bouw en industrie ligt dit percentage nog aanmerkelijk hoger. Van de bedrijven die enigszins op de hoogte zijn vindt ongeveer 30 % het provinciaal beleid mkb-vriendelijk; de sector groothandel/transport is hierover het minst negatief terwijl mkb-ondernemers in het Oosten en Zuiden van het land hierover relatief het meest negatief zijn.

Slechts één tiende van de mkb-bedrijven heeft rechtstreeks contact met de provincies; dit vindt vooral plaats op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieubeleid. Met name bedrijven in de grote steden en in het Zuiden van Nederland hebben concrete contacten gehad. Iets meer dan de helft is over de inhoudelijke afhandeling redelijk tevreden, terwijl slechts 30 % redelijk tevreden is over de tijdsduur van de afhandeling.
Eén op de vijf ondernemers ervaart onvoldoende ruimte voor bedrijfsvestigingen dan wel uitbreidingsmogelijkheden in de eigen bedrijfsomgeving, waarbij een fors aantal bedrijven, (25 %) een conflict ervaart tussen woningbouw en bedrijfsvestigingen. Dit komt het minst voor in het Noorden van het land en in de Zakelijke Dienstverlening.

Kijkend naar de verschillende aspecten van het provinciale beleid zijn mkb-ondernemers relatief het meest tevreden over het provinciale wegennet (68 %) en de regionale ICT-infrastructuur (64 %). Het minst tevreden zijn ondernemers over het stimuleren van het werk in de grote steden, de kleine kernen (31, 22 %) en over het ruimtelijk ordeningsbeleid (35 %).
Behalve het vergroten van de aandacht voor de bereikbaarheid en de versterking van de regionale economie, hechten veel mkb-ondernemers ook zeer aan het bevorderen van recreatieve en toeristische mogelijkheden in de provincies. Ongeveer 30 % van de ondernemers vooral in de Horeca - en Recreatiesector en in de Zakelijke Dienstverlening is ook daadwerkelijk bereid daarin zelf (meer) te investeren.
MKB-Nederland trekt uit de enquête de conclusie dat hoe dan ook de contacten tussen de provincies en het georganiseerde mkb moet worden versterkt om de bekendheid te vergroten.
Voorts moeten de nieuwe Colleges van Gedeputeerde Staten volgens MKB-Nederland prioriteit geven aan verbetering van de bereikbaarheid, versterking van de regionale economie en stimulering van het toeristisch - recreatief beleid.

Informatie: Drs. F. Veenema

Deel: ' Prioriteiten van mkb-ondernemers voor provinciaal beleid '
Lees ook