VSNU

3 september 2001

Universiteiten formuleren prioriteiten voor komende regeerperiode Kennisontwikkeling zorgt voor een kansrijke toekomst

Vandaag, bij de opening van het academisch jaar 2001-2002, brengt de Vereniging van Universiteiten (VSNU) het position paper Kennis voor Kansen uit. Hierin formuleren de universiteiten de prioriteiten voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek voor de komende regeerperiode. Het tweede paarse kabinet heeft de ambitie geformuleerd om tot de top van 's werelds kenniseconomieën te willen behoren, maar de daarvoor vereiste investeringen zijn er niet gekomen. Het volgende kabinet moet het volgens de universiteiten niet bij woorden alleen laten. De universiteiten, kenniscentra bij uitstek, vragen ongeveer één miljard gulden extra voor onderwijs, onderzoek, personeel en infrastructuur. Een inhaalbedrag dat vervolgens structureel moet worden.

Vitale universiteiten zijn onontbeerlijk voor onze kennissamenleving. Universiteiten leiden de wetenschappers van morgen op en zijn een belangrijke leverancier van de hoogopgeleide arbeidskrachten waar de Nederlandse arbeidsmarkt grote behoefte aan heeft. Het grootste deel van het wetenschappelijke onderzoek in ons land wordt binnen de universiteiten uitgevoerd. Om deze cruciale rol in de Nederlandse kenniseconomie te kunnen blijven vervullen is extra geld nodig. Daarbij zien de universiteiten zich de komende jaren gesteld voor een aantal grote inspanningen.

Wat is er nodig?

De universiteiten beschouwen de invoering van de bachelor-masterstructuur als dé kans om studies vorm te geven die ruimte bieden aan het intensiveren van de academische vorming en het verdiepen van opleidingen. De nieuwe onderwijsstructuur maakt de ontwikkeling mogelijk naar een open, flexibel en internationaal onderwijsstelsel van hoge kwaliteit, dat is toegesneden op de wensen van de samenleving. Ook vraagt de kenniseconomie meer aandacht voor studie en scholing in latere fases van iemands loopbaan en leven. Door aanhoudend dalende overheidsuitgaven komen de kwaliteits- en vernieuwingsslagen die hiervoor noodzakelijk zijn echter behoorlijk in gevaar. Wil de invoering van de bachelor-masterstructuur een echte onderwijsinnovatie worden, dan is volgens de VSNU 200 miljoen gulden per jaar nodig om het onderwijs te vernieuwen en 180 tot 300 miljoen gulden per jaar om de studiefinanciering en bekostiging van tweejarige masteropleidingen bij bepaalde opleidingssectoren te garanderen.

Grensverleggend fundamenteel onderzoek is bij uitstek een publieke taak. De investeringen van de overheid in onderzoek blijven achter bij die van de ons omringende landen. Er moet een meerjarenafspraak komen om het investeringsvolume in onderzoek als percentage van het bruto binnenlands product te vergroten. Op korte termijn is 225 miljoen gulden per jaar nodig om jonge toponderzoekers vrij en ongebonden onderzoek te laten doen en om onderzoek te doen ten behoeve van het oplossen van maatschappelijke problemen.

Universiteiten moeten de beste onderzoekers en docenten aan zich kunnen binden. Daar is een aantrekkelijk personeelsbeleid voor nodig. De universiteiten willen de arbeidsvoorwaarden moderniseren om de brain drain van (jong) talent naar andere sectoren van de samenleving en naar het buitenland tegen te gaan. Dat is des te meer nodig omdat de komende tien jaar een derde van de universitaire wetenschappelijke staf met pensioen zal gaan. Om dat op te vangen en om meer ruimte te krijgen voor de noodzakelijke modernisering is op jaarbasis ongeveer 210 miljoen gulden nodig.

Om te voorkomen dat op korte termijn bij de universitaire huisvesting dezelfde schrijnende toestanden ontstaan als in andere onderwijssectoren zijn forse extra investeringen nodig. Daarnaast hebben de toepassingen van nieuwe onderzoekstechnieken en onderwijsinnovaties ook gevolgen voor de huisvesting van de universiteiten. De VSNU heeft berekend dat voor de universitaire huisvesting jaarlijks een extra investering nodig is van 325 miljoen gulden.

Kennis voor Kansen vormt het startsein van verschillende activiteiten die de universiteiten in de aanloop naar de verkiezingen rond het thema wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zullen ontplooien. De VSNU wil hiermee een debat op gang brengen over de rol en de maatschappelijke betekenis van universiteiten in de Nederlandse kenniseconomie. Om ervoor te zorgen dat Nederland haar vooraanstaande positie in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek behoudt en zeker om de ambitie waar te maken om tot de top te gaan behoren, zoals Paars II heeft geformuleerd, kan niet langer worden volstaan met woorden alleen. Een eenmaal opgelopen achterstand is nog maar moeilijk in te halen. Nu vele westerse landen extra geld opzij leggen voor de kennisontwikkeling kan Nederland niet achterblijven. Het komende kabinet moet invulling geven aan de beleidsuitgangspunten van Paars II: investeren om bij de top te komen en om kennis te ontwikkelen die helpt bij het oplossen van huidige en toekomstige maatschappelijke vraagstukken.

Deel: ' Prioriteiten voor komende regeerperiode bij universiteiten '
Lees ook