Telecom

PERSBERICHT
20 maart 2003

PRIORITY TELECOM VERBETERT EBITDA
Goed gepositioneerd voor toekomstige groei

 Kerncijfers 2002 

| |3e |4e |Jaar 2002 | |(EUR miljoen) |kwartaal |kwartaal | | | |2002 |2002 | | |Omzet |29,0 |27,2 |119,2 | |Bruto marge |17,1 |16,1 |69,3 | |Bruto marge % |59% |59% |58% | |EBITDA |0,5 |1,6 |(4,0) | |Investeringen |7,1 |10,3 |34,4 |
Vooruitzichten 2003

Priority Telecom verwacht dat de moeilijke marktomstandigheden ook in 2003 zullen aanhouden, maar zal desondanks actief nieuwe financieel en operationeel meetbare initiatieven ontplooien die haar in staat stellen zich te ontwikkelen. Ondanks deze marktomstandigheden verwacht Priority Telecom dit jaar een groei van de geconsolideerde omzet, waarbij zij een geconsolideerde omzet verwacht te behalen in geheel 2003 van tussen EUR 120 miljoen en EUR 130 miljoen, en een positieve EBITDA tussen EUR 18 miljoen en EUR 20 miljoen voor het volledige jaar.

Hoogtepunten 2002

Van de belangrijke doelstellingen op weg naar winstgevendheid met beheerste groei de eerste mijlpaal bereikt met het verwezenlijken van een positieve EBITDA in het derde kwartaal van 2002

Substantiële vooruitgang bij de verbetering van de algehele kostenstructuur, als gevolg van kostenreductiemaatregelen en productiviteitsverbeteringen

Verbeterde kwaliteit van facturering en financiële verslaglegging, dankzij de invoering van een nieuw factureringssysteem

Handhaving van gezonde financiële positie, beperkte kapitaal investeringen, met langlopende schulden van slechts EUR 22,7 miljoen per 31 december 2002

Verschillende belangrijke contracten afgesloten voor de levering van data- en telecommunicatiediensten met onder andere MediNova N.V., Vitens, en Vroom & Dreesmann

Commerciële introductie van nieuwe producten, waaronder een geavanceerde callcenter dienst en "high capacity" private line services

David Chadwick, Chief Executive Officer van Priority Telecom: "In 2002 werd de omzetgroei van de zakelijke telecommunicatiesector als geheel afgeremd door moeilijke marktomstandigheden, die ook hun invloed hadden op de omzet van Priority Telecom. Naast deze daling van de totale marktvraag was er sprake van een aanzienlijke prijserosie binnen de carriersector. Ik ben verheugd dat Priority Telecom desondanks haar eerste mijlpaal op het gebied van winstgevendheid bereikte met een positieve EBITDA in het derde kwartaal van 2002 en de continuering van die winstgroei in het vierde kwartaal. Door fundamentele verbeteringen binnen onze kostenstructuur en aanzienlijke uitbreidingen van onze productportfolio is Priority Telecom zodanig gepositioneerd dat we toegevoegde waarde kunnen blijven leveren voor de telecommunicatiebehoeften van onze klanten.

De belangrijkste doelstelling voor de onderneming voor 2003 in de volgende fase op weg naar winstgevendheid is een verdere stijging van de omzet, met inachtneming van onze minimale margecriteria. We willen dit bereiken middels proactieve verkoopcampagnes voor glasvezeldiensten, gericht op grote zakelijke klanten en andere telecommunicatieaanbieders, gecombineerd met de toepassing van nieuwe generatie coax technologieën ter ondersteuning van bedrijven in de MKB-sector. Door onze uitgebreide productportfolio hebben we een sterke propositie naar klanten. Dit reduceert de totale eigendomskosten van onze klanten voor basis en geavanceerde telecommunicatiediensten. Priority Telecom levert zakelijke klanten een compleet, zeer concurrerend eersteklas alternatief."

Operationeel

Gedurende 2002 heeft de onderneming zich ontwikkeld tot een gevestigde, service gerichte telecommunicatieaanbieder, gericht op drie nationale markten: Nederland, Oostenrijk en Noorwegen. Priority Telecom richt zich voornamelijk op middelgrote en grote bedrijven, nationale, grote ondernemingen en de overheid, en levert geïntegreerde private line data, 'high-speed" internetverbindingen en spraakdiensten tegen concurrerende prijzen en gunstige marges.

In 2002 richtte Priority Telecom zich op het verbeteren van de algehele kostenstructuur en het verhogen van productiviteit en kwaliteit van de dienstverlening. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2002 kondigde Priority Telecom een rationalisering van het personeelsbestand aan. Dit herstructureringsprogramma resulteerde in aanzienlijke reducties van kosten gerelateerd aan personeel, terwijl middelen voornamelijk werden besteed aan verkoop, levering, klantenservice en facturering, de kerncompetenties binnen de onderneming. Het aantal werknemers is in alle drie de kernmarkten beduidend afgenomen tot in totaal 495 aan het einde van het jaar (2001: 669). Tegelijkertijd was er sprake van een verbetering van de operationele prestaties, doordat in vergelijking met 2001 meer middelen werden besteed aan direct sales, netwerkengineering & operaties en facturering.

Priority Telecom beperkte niet alleen de kosten gerelateerd aan personeel, maar ook de uitgaven voor investeringen die direct verband hielden met klantgerelateerde groei en ondersteunende systemen, die de efficiency en kwaliteit van de service voor bestaande en nieuwe klanten verder vergroten. Er zijn mandaten opgesteld die ervoor zorgen dat de minimale eisen ten aanzien van winstgevendheid voor elk onderdeel van de productportfolio worden gehaald. Een voorbeeld hiervan is de levering van on-net en near-net diensten, die binnen twaalf maanden na het afsluiten van het contract een positieve netto bijdrage leveren. Daarnaast zijn selectief prijsstijgingen doorgevoerd en verkoopinitiatieven ontplooid gericht op productbundeling, zodat de glasvezelinfrastructuur op efficiënte wijze kan worden gebruikt.

Het management heeft strenge regels opgesteld ten aanzien van inkoop, prijsstelling, kapitaalinvesteringen en werving, met een strakke delegatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Er is tevens een prijs- en planningscommissie opgericht bestaande uit de Chief Executive Officer, Chief Financial Officer en de Chief Operations Officer, om alle standaard prijs/kortingsstructuren en grote uitgaven goed te keuren en de business case voor niet-standaard of grootschalige overeenkomsten te valideren.

Tijdens het tweede halfjaar is een centraal factureersysteem ingevoerd (ADC's Single View) om de kwaliteit van de facturering te verbeteren. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor financiële verslaglegging aanzienlijk uitgebreid en de integriteit van de facturering, zoals ervaren door klanten, fundamenteel verbeterd. Verder heeft de invoering van uitgebreide management/monitoringsystemen en de oprichting van een Customer Quality of Service Monitoring Center tot verbetering van de operationele integriteit van Priority Telecom geleid.

De gestroomlijnde organisatie en verbeterde efficiëntie zorgen ervoor dat de concurrentiepositie van Priority Telecom op de zakelijke markt is verbeterd. In 2002 heeft Priority Telecom haar productportfolio uitgebreid tot een volledig pakket van telecommunicatiediensten. Priority Telecom bracht een aantal vernieuwde en verbeterde spraak-, data- en internetproducten op de markt, ten einde te voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften van de zakelijke markt. Voorbeelden van deze introducties zijn een geavanceerde callcenter dienst (Customer Contact Solutions) en high capacity leased lines (STM-4 en STM-16). Het Customer Contact Solutions platform, dat samen met Logica en Cisco is ontwikkeld, laat zakelijke klanten profiteren van een grotere flexibiliteit, lagere kosten en een verbeterde service voor hun klanten. Er zijn verscheidene nieuwe contracten getekend met onder andere MediNova N.V., Vitens, en Vroom & Dreesmann.

Financieel overzicht
In de uitdagende marktomstandigheden van 2002 is Priority Telecom in staat gebleken haar EBITDA verlies tot EUR 4,0 miljoen terug te brengen (EBITDA verlies uit de kernactiviteiten in 2001 bedroeg EUR 47,0 miljoen). Na het behalen van een positieve EBITDA van EUR 0,5 miljoen in het derde kwartaal, werd in het vierde kwartaal een verdere verbetering gerealiseerd met een winst van EUR 1,6 miljoen. In 2002 werden buitengewone lasten genomen in verband met de herwaardering van telecommunicatieactiva. Het nettoverlies inclusief buitengewone baten en lasten over het vierde kwartaal van 2002 bedroeg EUR 329,8 miljoen, waardoor het totale netto verlies over het gehele jaar op EUR 374,1 miljoen uitkwam.

 |Financiële  |3e kwartaal |4e kwartaal|Jaar 2001 |Jaar 2002 | |resultaten  |2002   |2002  |(   |   | |(EUR miljoen) |    |   |   |   | |Omzet   |29,0   |27,2  |109,1  |119,2  | |Directe kosten |(11,9)  |(11,1)  |(50,6) |(49,9)  | |Bruto marge  |17,1   |16,1  |58,5  |69,3  | |Bruto marge % |59%   |59%  |54%  |58%  | |Operationele |(16,6)  |(14,5)  |(105,5) |(73,3)  | |kosten   |    |   |   |   | |EBITDA   |0,5   |1,6  |(47,0) |(4,0)  | |    |    |   |   |   | |CAPEX   |7,1   |10,3  |63,4  |34,4  | 
Financiële details

De omzet over het vierde kwartaal bedroeg EUR 27,2 miljoen, ten opzichte van EUR 29,0 miljoen in het derde kwartaal, met name door dalende vraag in de markt. Over het gehele jaar was de omzet EUR 119,2 miljoen, ten opzichte van EUR 109,1 miljoen in 2001, een stijging van 9,25%. Priority Telecom was in staat de directe kosten over het vierde kwartaal te verminderen tot EUR 11,1 miljoen (EUR 11,9 miljoen in het derde kwartaal), hetgeen een marge opleverde van 59%, ten opzichte van een marge van 54% in 2001. Over het hele jaar bedroeg de bruto marge EUR 69,3 miljoen, in vergelijking met EUR 58,5 miljoen in 2001 voor de kernactiviteiten.

Dankzij de strikte kostenbeheersing daalden de operationele kosten in het vierde kwartaal van 2002 aanzienlijk, met EUR 2,1 miljoen tot EUR 14,5 miljoen, een daling van 13% ten opzichte van het derde kwartaal van 2002. Over het gehele jaar waren de operationele kosten EUR 73,3 miljoen, in vergelijking met EUR 105,5 miljoen in 2001. De netto financiële lasten in het vierde kwartaal bedroegen EUR 1,4 miljoen (derde kwartaal: EUR 1,0 miljoen) en bestonden hoofdzakelijk uit rentelasten, valutaresultaten en aflossingen van leningen verstrekt door leveranciers. Over het gehele jaar bedroegen de netto financiële lasten in totaal EUR 2,6 miljoen.

Zoals reeds aangegeven in oktober 2002 heeft Priority Telecom een waarderingsproces uitgevoerd, waarbij de mogelijke waardevermindering van de vaste activa werd bepaald. De boekwaarde van de goodwill werd vergeleken met de marktwaarde van elke entiteit. Aangezien de marktwaarde aanzienlijk lager was dan de boekwaarde, werd de waarde zodanig aangepast dat het gehele goodwillbedrag werd afgeschreven. De waardevermindering van materiële en immateriële activa bedroeg EUR 315,2 miljoen en bestond uit een waardevermindering van goodwill en andere immateriële activa van EUR 307,1 miljoen en een waardevermindering van materiële vaste activa van EUR 8,1 miljoen. De waardevermindering van materiële vaste activa houdt verband met specifieke activa in Nederland, Oostenrijk en Noorwegen, die met het oog op het gebruik ervan naar verwachting niet voldoende opbrengsten zouden opleveren om het resterende netto vermogenssaldo te dekken.

Het nettoverlies over het vierde kwartaal van 2002 bedroeg EUR 329,8 miljoen, waardoor het totale netto verlies over het hele jaar op EUR 374,1 miljoen uitkwam, inclusief de hiervoor genoemde waardeverminderingen en een buitengewone winst van EUR 23,3 miljoen over heel 2002, een positief resultaat van het proces van reorganisatie en beëindiging van activiteiten.

De investeringen voor netwerktoepassingen, apparatuur op de locatie van de klant en andere investeringen stegen naar EUR 10,3 miljoen in het vierde kwartaal van 2002, ten opzichte van EUR 7,1 miljoen in het derde kwartaal van 2002. Dit was met name het gevolg van investeringen in operationele supportsystemen die een bijdrage leverden tot de huidige kostenreducties en kostenbeheersing. Over het gehele jaar bedroegen de investeringen EUR 34,4 miljoen, ten opzichte van EUR 63,4 miljoen in 2001.

De post vorderingen op handelsdebiteuren nam aanzienlijk af als gevolg van de invoering van een strak betalingsschema en het terugdringen van debiteurendagen voor klanten en gelieerde ondernemingen. Verder werd een bedrag van EUR 4,0 miljoen aan te betalen posten overgebracht naar de langlopende schulden, als deel van de financieringsovereenkomst in natura van Priority Telecom met UPC. De langlopende schulden stegen tijdens het vierde kwartaal met EUR 5,3 miljoen tot EUR 22,7 miljoen (eind 2001: EUR 19,9 miljoen), voornamelijk als gevolg van de stijging van de financiering in natura door UPC (EUR 4,0 miljoen). Nadat in de eerste helft de uitstroom van liquide middelen nog hoog was om stopgezette operaties af te ronden, werd de uitstroom van liquide middelen in de tweede helft significant teruggebracht. Priority Telecom heeft in totaal EUR 26,9 miljoen aan beschikbare liquide middelen, en een beschikbare financiering in natura van EUR 35,3 miljoen per 31 december 2002.

Management
In april 2003 zal Steve Beebe terugtreden als Chief Financial Officer en terugkeren naar de VS, overeenkomstig de planning ten tijde van de beursgang van Priority Telecom in 2001. Dhr. Beebe heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan Priority Telecom, als lid van de Raad van Bestuur sinds 2001 en heeft leiding gegeven aan activiteiten die hebben geresulteerd in financiële verbeteringen. Wij betuigen hem onze oprechte dank en wensen hem verder veel succes. In afwachting van de benoeming van een nieuwe Chief Financial Officer zullen de twee huidige Vice Presidents Finance zijn taken tussentijds waarnemen. Tijdens de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van 19 maart 2003 is de benoeming van Annemarie Jorritsma in de Raad van Commissarissen en die van Gina van der Werf in de Raad van Bestuur goedgekeurd.

Strategie
Priority Telecom blijft doorgaan met de uitvoering van de strategische visie zoals die is uitgezet bij haar beursnotering; (1) concentratie van het management op winstgevendheid van de onderneming, beheersing van de groei om te voldoen aan stringente winstcriteria, (2) kapitaliseren van het dichte grootstedelijke glasvezelnetwerk dat Priority Telecom bezit en hiermee maximale inkomsten/marges genereren, en (3) een reeks kwaliteitsproducten leveren die tegemoet komen aan de steeds veranderende behoeften van de zakelijke klanten.

Door de markt continu te beoordelen en de onderneming aan te passen aan de veranderende omstandigheden, benut Priority Telecom de verbeteringen die in 2002 gemaakt zijn op het vlak van efficiëntie en productiviteit. Het belangrijkste ondernemingsdoel voor 2003 is de volgende stap naar winstgevendheid: een optimale stijging van de omzet. Er zijn al verschillende initiatieven ontplooid die rechtstreeks bijdragen aan dit doel:

Doelgerichte verkoop van het Customer Contact Solution product om te voldoen aan de groeiende vraag naar complexe, grootschalige callcenter oplossingen, daarbij gebruik makend van de voorsprong die Priority heeft ten aanzien van deze dienst;

Uitbreiding van de indirecte verkoop aan het midden- en kleinbedrijf door middel van de toepassing van komende generatie EuroDOCSIS technologieën die verbeterde breedbanddiensten met een hoge capaciteit over coax mogelijk maken;

Het opzetten van een National Account Bureau in Nederland om de concurrentiepositie van de onderneming ten aanzien van de nationale eisen in de publieke en particuliere sector te verbeteren;

Exploitatie van bestaande vezelverbindingen in het aanbieden van verbeterde gebundelde services aan bestaande klanten en nieuwe klanten binnen de voor Priority Telecom bereikbare markt;

Uitbreiding van de Senior Sales staf, in het bijzonder ter ondersteuning van gespecialiseerde en specifieke teams voor grote aanbestedingen;

Verdere verbetering van de efficiëntie en de kwaliteit van de service voor klanten;

Blijvende verbetering van algehele klanttevredenheid en bouwen aan een sterkere corporate identiteit binnen de drie nationale markten van de onderneming;

Verdere voortgang bij het realiseren van operationele onafhankelijkheid door het loskoppelen van activiteiten van UPC.

Vooruitzichten

Priority Telecom verwacht dat de zwakke marktomstandigheden binnen de zakelijke telecommunicatiesector ook in 2003 zullen aanhouden, maar ontplooit actief nieuwe financieel en operationeel meetbare initiatieven die haar in staat stellen de winstgevendheid te verbeteren en zich verder te ontwikkelen.

Financiële vooruitzichten voor 2003:
De omzet zal naar verwachting gedurende 2003 stijgen, met een geconsolideerde omzet op jaarbasis tussen EUR 120 miljoen en EUR 130 miljoen voor geheel 2003; EBITDA voor 2003 zal tussen EUR 18 miljoen en EUR 20 miljoen bedragen; De verwachte investeringen zullen tussen EUR 20 miljoen en EUR 25 miljoen zijn, waarvan ruim 80% zal bestaan uit variabele investeringen die direct gerelateerd zijn aan nieuwe klanttoepassingen.

Priority Telecom N.V.

Priority Telecom, gevestigd in Amsterdam, is een aanbieder van telecommunicatiediensten voor de zakelijke markt die zich voornamelijk concentreert op haar belangrijke stedelijke markten in Nederland, Oostenrijk en Noorwegen. Priority Telecom levert high speed internet toegang, private data netwerken, op maat gemaakte netwerkdiensten en spraakdiensten aan zakelijke klanten. Priority Telecom richt zich met name op middelgrote en grote zakelijke klanten en stedelijke en nationale telecommunicatieaanbieders en maakt hierbij optimaal gebruik van haar fijnmazige stedelijke glasvezelnetwerk en haar ervaren lokale salesteams. Priority Telecom is genoteerd aan Euronext Amsterdam met het symbool "PRIOR". Nieuws en informatie is te vinden op www.prioritytelecom.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Priority Telecom N.V.
Citigate First Financial

Uneke Dekkers
Tel: 020 - 5754010

E-mail: investor.relations@prioritytelecom.com

Forward-looking statements

Dit persbericht bevat "verklaringen over de toekomst", waaronder verklaringen over plannen, toekomstige gebeurtenissen of prestaties en onderliggende aannames en andere verklaringen die geen opsomming van historische feiten zijn. Priority Telecom waarschuwt de lezer dat zo'n verklaring over de toekomst geen garanties bevat over toekomstige prestaties en bepaalde belangrijke factoren zouden in de toekomst de daadwerkelijke resultaten van Priority Telecom kunnen aantasten, en zouden ervoor kunnen zorgen dat de daadwerkelijke resultaten van Priority Telecom wezenlijk verschillen van de resultaten die in de verklaringen over de toekomst zijn geuit door of namens Priority Telecom. Priority Telecom heeft geen verplichtingen om de resultaten van zo'n vooruitzicht openbaar te maken als dit tot misvattingen leidt na de datum van deze openbaarmaking.

Tabellen volgen

( Boekjaar 2001 geeft alleen de kernactiviteiten weer.


---- --

Deel: ' Priority Telecom verbetert EBITDA '
Lees ook