ERNST EN YOUNG

Privatisering energiebedrijven noodzakelijk in geliberaliseerd

Privatisering energiebedrijven noodzakelijk in geliberaliseerde energiemarkt

Amsterdam, 18 januari 2000 - De spelers in de energiewereld zijn ervan overtuigd dat de privatisering van alle energiebedrijven onafwendbaar is, ondanks groeiende politieke en maatschappelijke aarzelingen. Drie van de vier nutsbedrijven verwacht dat zij binnen vijf jaar geheel of gedeeltelijk geprivatiseerd zullen zijn.

Dit blijkt uit 'Trends in Energy 2000', het rapport dat het management consultancy bureau Ernst & Young vandaag publiceert. Alleen privatisering kan voorkomen dat de overheid ongewenste marktrisico's op zich neemt. En dit laatste is in strijd met het Europese energiebeleid en met de aanbevelingen van de Commissie Cohen. Deze pleit immers voor het tegengaan van ondernemersactiviteiten door de overheid. Op dit moment, concludeert Ernst & Young, is sprake van een onwenselijke situatie waarin de energiebedrijven in overheidshanden blijven terwijl ze op een geliberaliseerde markt moeten opereren. Deze hybride mengvorm van vrije markt en staatsbedrijf belemmert de bedrijven in hun noodzakelijke expansie.

Voor het tweede opeenvolgende jaar heeft Ernst & Young onderzoek gedaan naar de ervaringen en de verwachtingen van zo'n duizend grote spelers op de energiemarkt. De centrale vraag in het onderzoek is 'Hoe de energiemarkt zal veranderen als afnemers hun eigen energieleverancier kunnen kiezen?'.

Inkoopcombinaties
Op dit moment gaan afnemers steeds bewuster om met de inkoop van energie. Uit 'Trends in Energy 2000' blijkt dat meer afnemers dan een jaar geleden zelfstandig energie inkopen. Meer dan 21% van de grote energieverbruikers is inmiddels van leverancier veranderd. Ruim 37% van de zakelijke energie afnemers heeft het afgelopen jaar een lagere elektriciteitsprijs bedongen.
Hoewel bijna 85% van de zakelijke afnemers vindt dat een inkoopcombinatie een goede manier is om lagere prijzen te bedingen, is niet meer dan 12% hiervan lid. Dit percentage zal de komende periode toenemen: zo'n 45% van de ondernemingen is van plan in de toekomst een inkoopcombinatie te vormen. Volgens Ernst & Young doen bedrijven die zelfstandig energie inkopen zichzelf tekort; een inkoopcombinatie voor energie heeft grote voordelen vooral als het gaat om het bedingen van een zo laag mogelijke prijs. In dit verband zal de Amsterdamse elektriciteitsbeurs APX (Amsterdam Power Exchange) een grotere rol kunnen gaan spelen bij het afdingen van lagere energieprijzen, zo verwacht Ernst & Young.

Financiële energiehandel
Door de liberalisering van de energiemarkt en enkele globale trends zoals het wegvallen van de grenzen binnen Europa, het opheffen van internationale handelsbelemmeringen en de introductie van nieuwe technologieën wordt de energiemarkt voor enkele strategische keuzen gesteld. De meeste Nederlandse aanbieders van energie zijn het afgelopen jaar gestart met de handel in energie. Buitenlandse ervaringen leren dat de financiële handel in energie een veelvoud zal gaan bedragen van de handel ten behoeve van fysieke levering. De marges die verdient worden op de financiële energiehandel zijn gering. De winst moet vooral komen uit het volume.

Zonnige toekomst productiebedrijven
Eind van het jaar wordt het protocol opgeheven, dat de verplichte levering van energie door de productiebedrijven aan de distributiebedrijven regelt. Verwacht kan worden dat de productiebedrijven zich eveneens in de energiehandel zullen storten en rechtstreeks energie zullen leveren aan grotere afnemers en in een latere fase aan middelgrote afnemers. Dit zal de marges van distributiebedrijven onder druk zetten. De elektriciteitsproductiebedrijven, zo verwacht Ernst & Young, gaan daarentegen een goede toekomst tegemoet.

Strategische keuzes noodzakelijk
Buitenlandse ervaringen leren dat de eisen die gesteld worden aan het opereren als 'full swing-energiehandelaar' anders zijn dan de eisen die gesteld worden aan organisaties die zich primair richten op het leveren van energie en de energiehandel als ondersteunende activiteit zien. De bedrijven zullen moeten kiezen tussen handelaar en netbedrijf: er is geen middenweg mogelijk. Ernst & Young verwacht dat de kleinere handelsbedrijven met beperkte middelen en bevoegdheden zich uiteindelijk niet in de markt kunnen handhaven. Om een 'full swing-handelaar' te kunnen zijn moet een bedrijf een zekere omvang hebben. Deze bedrijven zullen de komende jaren aanzienlijke investeringen moeten doen in IT-systemen, personeel en expertise om uiterst klantgericht te werk te kunnen gaan.

IT-systemen
De komende jaren zal aanzienlijk moeten worden geïnvesteerd in nieuwe IT-systemen. De bestaande en inmiddels sterk verouderde IT-systemen moeten worden vervangen. IT-systemen, zo verwacht Ernst & Young, worden steeds meer een 'competitive edge'. De invoering van de nieuwe IT is vooral van belang met het oog op de vervroegde keuzevrijheid van de kleinere zakelijke afnemers en consumenten in 2003. Ernst & Young plaatst vraagtekens bij het feit of de bedrijven dan klaar zullen zijn voor de versnelde liberalisering. Ervaringen in het buitenland laten zien dat er grote problemen te verwachten zijn bij de invoering van nieuwe klantinformatiesystemen, het wisselen van leverancier door consumenten, nieuwe bemeteringstechnieken en flexibele wijze van afrekenen.

Voorschotnota's verdwijnen
Ernst & Young verwacht dat het huidige alleen in ons land gebruikte systeem van voorschotnota's zal worden vervangen door andere betaalsystemen. Zo zullen er energieproducten ontstaan waarbij de klant niet meer achteraf, maar vooraf voor zijn energie betaald. Daarnaast zullen oplaad mogelijkheden per telefoon hun entree doen.

Voor meer informatie kunt u op dinsdag 18 januari tussen 11.00 en 14.00 contact opnemen met:
De heer E.K.C. Esseling, telefoonnummer 0651 199375

Na dinsdag 18 januari (symposium) kunt u contact opnemen met: De heer E.K.C. Esseling, telefoonnummer 030-2598717 De heer F.H.A. Fontijn, telefoonnummer 030-2598718

Het rapport kunt u nà dinsdag 18 januari opvragen bij mevrouw Van Bezu 030 - 2598717.

18 jan 00 12:00

Deel: ' Privatisering geliberaliseerde energiebedrijven noodzakelijk '
Lees ook