Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 16-07-1999

Persbericht
Nummer: 101

Dit is een gezamenlijk persbericht van de VSNU en het ministerie van OCenW

Commissie Koopmans:
Vermogenstekort bij universiteiten kan op termijn problemen veroorzaken

De commissie Koopmans constateert dat de universiteiten onvoldoende eigen vermogen hebben. Dit tekort van 1,6 miljard gulden kan op termijn leiden tot een financieringsprobleem voor de universiteiten als zij hun gebouwen moeten gaan vervangen. Dit is de belangrijkste conclusie uit het rapport van de commissie Koopmans. De commissie heeft in opdracht van minister drs. L.M.L.H.A. Hermans (OCenW) en de VSNU een onderzoek gedaan naar de vermogenspositie van de universiteiten. In het najaar zal de minister op dit rapport reageren.

De commissie baseert de conclusie op een door de commissie ontwikkeld model. Aan dat model ligt een aantal uitgangspunten en veronderstellingen ten grondslag. Daarom is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Deze geeft aan dat de uitkomsten van het model met name gevoelig zijn voor wijzigingen in de schatting van de herbouwwaarde. Voor de berekening is uitgegaan van een herbouwwaarde van 10,8 miljard gulden. Als deze herbouwwaarde daalt naar bijvoorbeeld 10 miljard gulden, bedraagt het vermogenstekort 1,2 miljard gulden.

Universiteiten hebben tegenwoordig een zelfstandige bedrijfseconomische positie en zijn dus zelf verantwoordelijk voor hun financiële positie. De commissie Koopmans heeft in dit onderzoek bekeken of de vermogenspositie toereikend is om vervangingsinvesteringen te kunnen doen en om financiële risico's af te kunnen dekken. De commissie geeft aan dat universiteiten, in tegenstelling tot bedrijven, geen winst met hun eigen vermogen hoeven te behalen. De commissie stelt daarom dat de universiteiten hun bezit zoveel mogelijk met eigen vermogen moeten financieren; er hoeven dan geen dure leningen te worden afgesloten. In de praktijk is dat vaak onmogelijk. Daarom stelt de commissie dat voor de vervanging van een gebouw vijftig procent financiering uit eigen vermogen ook voldoende is. De rest van het geld wordt dan geleend. Is het minder dan vijftig procent dan worden de risico's te groot. Op de balans moet daarom vijftig procent van de herbouwwaarde van de gebouwen zijn opgenomen in de vorm van de waarde van het bezit en het gespaarde geld. Samen met een beperkte reserve om risico's in de bedrijfsvoering op te kunnen vangen, hebben de universiteiten in totaal een eigen vermogen nodig van 5,2 miljard gulden. Op de gezamenlijke balansen van de universiteiten staat echter een eigen vermogen van 3,6 miljard gulden. Volgens de commissie leidt dit tekort van 1,6 miljard gulden op termijn tot een financieringsprobleem voor de universiteiten als zij hun gebouwen moeten gaan vervangen.

Het is volgens de commissie niet noodzakelijk het bedrag van 1,6 miljard gulden in één keer aan de universiteiten beschikbaar te stellen. Een structurele verhoging van de rijksbijdrage met de rentecomponent is ook mogelijk. Op basis van de bevindingen in het rapport zou in dat geval 80 miljoen gulden per jaar (5 procent van 1,6 miljard) aan de rijksbijdrage moeten worden toegevoegd. De commissie is van mening dat een aanvullend onderzoek noodzakelijk is naar de huisvesting en de toekomstige vervanging hiervan. Verder geeft de commissie een aantal adviezen om de balans anders in te richten, zodat de jaarrekeningen van universiteiten meer uniform worden.

Deel: ' Problemen door vermogenstekort bij universiteiten '
Lees ook