Ministerie van Middenstand en Landbouw België

04/08/1999

PERSBERICHT

Procedure voor het onderzoek met het oog op certificering van de export en intra-communautaire handel voor varkens, pluimvee en hiervan afgeleide producten.

Datum van opmaak: 04/08/1999

Datum van in werking treding van deze procedure: 05/08/1999


1.Inleiding

Voor de uitvoer en de intra-communautaire handel van varkens, van pluimvee als levende dieren en als vlees, evenals van eieren en eiproducten is vanaf heden en tot nader bericht een PCB-analyse vereist. Het gezondheidscertificaat voor deze dieren en de ervan afgeleide producten kan slechts afgeleverd worden nadat een analyse op een representatief monster van het betrokken lot is uitgevoerd en het resultaat lager of gelijk is aan 200 ng/g vet.


2. Laboratoria

De analyses dienen uitgevoerd te worden in de laboratoria die op de lijst vermeld staan welke beschikbaar is bij de volgende contactadressen:

Ministerie van Middenstand en Landbouw
Inspectie-generaal Grondstoffen en Verwerkte Produkten Contactpersoon: ir. Geert De Poorter
WTC III, achtste verdieping
Crisiscel Dioxine Resultaten
Simon Bolivarlaan 30
B-1000 Brussel
Tel.: 02/208.38.59
Telefax: 02/208.38.66

Algemene Eetwareninspectie
Contactpersoon: ir. Bruno Buts
RAC
Esplanadegebouw 11de verd.
Pachecolaan 19 bus 5
B-1010 Brussel
Tel.: 02/210.48.31.
Fax : 02/210.48.16.


3. Definities


- Lot:

Het geheel van dieren bestemd voor export en intra-communautaire handel, aanwezig op eenzelfde bedrijf dat gevoederd wordt met voeder van eenzelfde fabrikant.


- Bedrijfsdierenarts :

De erkende dierenarts die met de varkenshouder of de pluimveehouder een overeenkomst heeft afgesloten in het kader van de epidemiologische bewaking.


- Witte bedrijven :

Alle bedrijven die tot op heden nooit onder bewarend beslag werden geplaatst.


- µg/kg = ng/g


4. Procedure voor levende varkens, levend pluimvee en eieren afkomstig van witte bedrijven.


4.1. Monstername

Het monster wordt genomen door de bedrijfsdierenarts. Monstername op dieren gebeurt na euthanasie volgens de instructie "EUTHANASIE VAN VARKENS, PLUIMVEE : AANBEVOLEN METHODES" (zie bijlage). Voor varkens dient het minimum levend gewicht 80 kg te bedragen en voor pluimvee is de minimum leeftijd 4 weken. Er wordt per lot 1 representatief monster genomen; dit monster moet tenminste 100 g lichaamsvet bevatten of in het geval van eieren minstens 100 g dooier.

Het monster wordt in een monsterrecipiënt (plastiek potje) gedaan waarop een etiket wordt gekleefd met DUIDELIJK LEESBAAR het monsteridentificatienummer.

Dit monsteridentificatienummer is als volgt samengesteld: de taalrol van de dierenarts (N of F) gevolgd door het ordenummer van de bedrijfsdierenarts en dan door een eigen oplopend nummer. Een voorbeeld is hierna gegeven: N9999-001.

Tevens wordt het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING" door de bedrijfsdierenarts VOLLEDIG en LEESBAAR ingevuld.

Het is de taak van de Provinciale Laboratoria om voldoende monstername materiaal ter beschikking te stellen van de bedrijfsdierenartsen.


4.2. Verzending van het monster

Het monster wordt samen met het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING" naar het voor de regio bevoegde laboratorium van het Provinciaal Verbond voor Dierziektenbestrijding gezonden of gebracht door de bedrijfsdierenarts. Let op : er mogen geen monsters verstuurd worden met de gewone Post echter wel met Taxi Post of andere courrierdienst . De bedrijfsdierenartsen van Vlaams-Brabant sturen hun monsters naar het Provinciaal Verbond van de Provincie Antwerpen. De bedrijfsdierenartsen van Waals-Brabant en van het Oosten van het land sturen hun monsters naar het Provinciaal Laboratorium van Loncin.

Het Provinciaal Laboratorium zal de monsters versturen (eveneens courrierdienst) samen met de originele aanvraagformulieren naar een erkend analyse-laboratorium. Om te weten naar welk erkend laboratorium de monsters moeten gestuurd worden zal de monsternamecoördinator de Provinciale Laboratoria regelmatig een lijst overhandigen.

Het is van het allergrootste belang dat enkel en alleen de instructies van de monsternamecoördinatoren worden opgevolgd door deze Provinciale Laboratoria om overbelasting in de analyse-laboratoria te vermijden.

Het Provinciaal Laboratorium bewaart een kopie van het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING".


4.3. Analyse

Het erkende analyse-laboratorium dat het monster en het aanvraagformulier ontvangt, voert deze analyse bij voorrang uit.

De voorrangsregels zijn vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 4 augustus 1999 (zie bijlage) .

Het analyseverslag wordt bij voorkeur in het Engels opgesteld. Het origineel verslag wordt opgestuurd per post naar het adres van de aanvrager (i.e. bedrijfsdierenarts). Een kopie wordt verzonden naar het Provinciaal laboratorium.

Het analyse-laboratorium faxt tevens onmiddellijk het analyseverslag naar het Centrale Meldpunt, zoals vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 12 juni 1999, echter op het tweede faxnummer, met name 00.32.2.208.38.62. t.a.v. ir. Geert De Poorter.

Indien het resultaat van de analyse groter is dan 200 µg/kg vet dient het Provinciaal Laboratorium onmiddellijk het desbetreffende formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING" te faxen naar het Centrale Meldpunt; eveneens op het faxnummer 00.32.2.208.38.62.


4.4. Attestering

Van zodra dat de gunstige PCB-uitslag (# 200 µg/kg vet) in het bezit is van de bedrijfsdierenarts kan hij op basis hiervan voor het betreffende bedrijf originele attesten afleveren voor te exporteren loten (zie formulier "ATTEST AFGELEVERD IN HET KADER VAN EXPORTCERTIFICATIE VAN VARKENS, PLUIMVEE EN HIERVAN AFGELEIDE PRODUCTEN"). Elk attest wordt ter beschikking gesteld van de ambtenaar van het Ministerie van Landbouw of van het Ministerie van Volksgezondheid die het gezondheidscertificaat opstelt. De originele attesten worden hierna bewaart door de ambtenaar die het gezondheidscertificaat opgesteld heeft.

Per gezondheidscertificaat moet een origineel attest opgesteld worden door de bedrijfsdierenarts.

Indien het resultaat van de PCB-analyse ongunstig is (, 200 µg/kg vet) wordt er geen gezondheidscertificaat afgeleverd.


4.5. Gezondheidscertificaat

Het gezondheidscertificaat zoals voorzien in Beschikking 1999/449/EG wordt gebruikt en hierop wordt een extra vermelding gemaakt door de bevoegde ambtenaar. Deze extra vermelding moet in ieder geval gevalideerd worden door de betrokken ambtenaar.

Voor dieren luidt de tekst in het Engels : "The animals which are covered by this health certificate are tested on PCB and the result does not exceed the maximum level of 200 ng PCB/g fat".

Voor dieren luidt de tekst in het Frans : "Les animaux qui sont repris dans ce certificat sanitaire ont été analysés pour recherche PCB et le résultat ne dépasse pas les 200 ng PCB/g graisse".

Voor eieren en eiproducten luidt de tekst in het Engels : "The eggs/eggproducts which are covered by this health certificate are tested on PCB and the result does not exceed the maximum level of 200 ng PCB/g fat".

Voor eieren en eiproducten luidt de tekst in het Frans : "Les oeufs/ovoproduits qui sont repris dans ce certificat sanitaire ont été analysés pour recherche PCB et le résultat ne dépasse pas les 200 ng PCB/g graisse".

Voor vlees en vleesproducten luidt de tekst in het Engels : "The meat/meat products which are covered by this health certificate are tested on PCB and the result does not exceed the maximum level of 200 ng PCB/g fat".

Voor vlees en vleesproducten luidt de tekst in het Frans : "La viande/produits à base de viande qui sont repris dans ce certificat sanitaire ont été analysés pour recherche PCB et le résultat ne dépasse pas les 200 ng PCB/g graisse".


5. Procedure voor levende varkens, levend pluimvee en eieren afkomstig van bedrijven waarop het bewarend beslag opgeheven werd

Wanneer op loten dieren zoals gedefinieerd in punt 3 reeds gunstige analyses werden uitgevoerd die de opheffing van de in beslagname van het bedrijf tot gevolg hadden, kunnen deze resultaten gebruikt worden voor de attestering zoals vermeld in punt 4.4. Hiervoor maakt de inspecteur van het Ministerie van Landbouw kopijen van alle resultaten van de betreffende loten over aan de bedrijfsdierenarts.

De verdere procedure 4.4. en 4.5. is van toepassing.


6. Procedure voor geslachte varkens en geslacht pluimvee in de periode tot en met 4 augustus 1999

Deze procedure is enkel van toepassing op loten waarvan monsters genomen zijn in de slachthuizen en waarvan de validiteit kan gegarandeerd worden door de keurder van het IVK in de hierboven vermelde periode.

Als bovendien de tracabiliteit tussen het slachthuis en het herkomstbedrijf kan gegarandeerd worden en van zodra het gunstige resultaat in het bezit is van de keurder kan de procedure zoals beschreven in 4.4. en 4.5. verder gevolgd worden.


Deel: ' Procedure Belgische certificering handel varkens, pluimvee '
Lees ook