Ministerie van Middenstand en Landbouw België

12/08/99

PERSBERICHT

Procedure voor het onderzoek met het oog op certificering van de export en intra-communautaire handel voor levende dieren (runderen, vleeskalveren, varkens, pluimvee) en eieren

Datum van opmaak: 12/08/1999
Datum van in werking treding van deze procedure: 13/08/1999

Deze procedure vervangt de vorige procedure dd. 04/08/1999.


1.Inleiding

Voor de uitvoer en de intra-communautaire handel van runderen, vleeskalveren, varkens, pluimvee, evenals van eieren is vanaf heden en tot nader bericht een PCB-analyse vereist. Het gezondheidscertificaat voor deze dieren kan slechts afgeleverd worden nadat een PCB-analyse op een representatief monster van het betrokken lot is uitgevoerd én het resultaat lager of gelijk is aan 200 ng PCB/g vet.

De procedure voor de afgeleide producten is ter beschikking bij het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK).

Het spreekt vanzelf dat de afvoer van de dieren naar het slachthuis moet vergezeld zijn van het attest (zie ook verder).


2. Laboratoria

De analyses dienen uitgevoerd te worden in de laboratoria die op de lijst vermeld staan welke beschikbaar is bij de volgende contactadressen:

Ministerie van Middenstand en Landbouw
Inspectie-generaal Grondstoffen en Verwerkte Producten

Contactpersoon : ir. Geert De Poorter
Verantwoordelijke Laboratoria

WTC III, achtste verdieping Crisiscel Dioxine Resultaten Simon Bolivarlaan 30
B-1000 Brussel
Tel.: 02/208.38.59
Telefax: 02/208.38.66

Algemene Eetwareninspectie

Contactpersoon : ir. Bruno Buts
Monsternamecoördinator

RAC
Esplanadegebouw 11de verd. Pachecolaan 19 bus 5
B-1010 Brussel
Tel.: 02/210.48.31.
Fax : 02/210.48.16.


3. Definities


- Lot pluimvee, varkens en kalveren : Het geheel van dieren bestemd voor export en intra-communautaire handel, aanwezig op eenzelfde bedrijf dat gevoederd wordt met voeder van eenzelfde fabrikant.
- Lot runderen : een groep dieren bestemd voor gezamenlijke export.
- Lot eieren : het geheel van eieren bestemd voor export en intra-communautaire handel, afkomstig van eenzelfde bedrijf waarbij de leghennen of moederdieren gevoederd zijn met voeder van eenzelfde fabrikant.
Bedrijfsdierenarts : de erkende dierenarts die met de verantwoordelijke van een bedrijf een overeenkomst heeft afgesloten in het kader van de epidemiologische bewaking.
- Witte bedrijven : alle bedrijven die tot op heden nooit onder bewarend beslag werden geplaatst.
- µg/kg = ng/g.

- monster : voor dieren is dit het lichaamsvet; voor eieren is dit de eidooier.


4. Procedure voor varkens, pluimvee en eieren afkomstig van witte bedrijven


4.1. Monstername

Er worden per lot 3 dieren at random bemonsterd, van ieder dier wordt ca. 40 g vet genomen of in het geval van eieren minstens 100 g dooier.

De monsters worden genomen door de bedrijfsdierenarts. Monstername op dieren gebeurt na euthanasie volgens de instructie "EUTHANASIE VAN VARKENS, PLUIMVEE : AANBEVOLEN METHODES" (zie bijlage). Voor varkens dient het minimum levend gewicht 80 kg te bedragen en voor pluimvee is de minimum leeftijd 3 weken. De individuele monsters worden in hetzelfde monsterrecipiënt (plastiek potje) gedaan waarop een etiket wordt gekleefd met hierop DUIDELIJK LEESBAAR het monsteridentificatienummer. Dit monsteridentificatienummer is als volgt samengesteld: de taalrol van de dierenarts (N of F) gevolgd door het ordenummer van de bedrijfsdierenarts en dan door een eigen oplopend nummer. Een voorbeeld is hierna gegeven: N9999-001. Tevens wordt het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VARKENS, PLUIMVEE OF EIEREN" door de bedrijfsdierenarts VOLLEDIG en LEESBAAR ingevuld. Het is de taak van de Provinciale Laboratoria om voldoende monsternamemateriaal ter beschikking te stellen van de bedrijfsdierenartsen.


4.2. Verzending van het monster

Het monster wordt samen met het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VARKENS, PLUIMVEE OF EIEREN" naar het voor de regio bevoegde laboratorium van het Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding gezonden of gebracht door de bedrijfsdierenarts. Let op : er mogen geen monsters verstuurd worden met de gewone post, echter wel met Taxi Post of een andere koeriersdienst . De bedrijfsdierenartsen van Vlaams-Brabant sturen hun monsters naar het Provinciaal Verbond van de Provincie Antwerpen. De bedrijfsdierenartsen van Waals-Brabant en van het oosten van het land sturen hun monsters naar het Provinciaal Laboratorium van Loncin. Het Provinciaal Laboratorium zal de monsters versturen (eveneens via een koeriersdienst) samen met de originele aanvraagformulieren naar een erkend analyse-laboratorium. Om te weten naar welk erkend laboratorium de monsters moeten gestuurd worden zal de monsternamecoördinator de Provinciale Laboratoria regelmatig een lijst overhandigen.

Het is van het allergrootste belang dat enkel en alleen de instructies van de monsternamecoördinator wordt opgevolgd door deze Provinciale Laboratoria, om overbelasting in de analyse-laboratoria te vermijden. Het Provinciaal Laboratorium bewaart een kopie van het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VARKENS, PLUIMVEE OF EIEREN".


4.3. Analyse

Het erkende analyse-laboratorium dat het monster en het aanvraagformulier ontvangt, voert deze analyse bij voorrang uit.

Het ontvangen monster moet eerst volledig gehomogeniseerd worden. De apparatuur voor deze homogenisatie dient telkenmale grondig gereinigd te worden om versleping te vermijden.

De voorrangsregels zijn vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 4 augustus 1999 (zie bijlage). Het analyseverslag wordt bij voorkeur in het Engels opgesteld. Het origineel verslag wordt gefaxt naar de aanvrager (i.e. bedrijfsdierenarts) en indien er geen fax beschikbaar is, wordt het verslag per post opgestuurd. Een kopie wordt verzonden of gefaxt naar het Provinciaal laboratorium. Het analyse-laboratorium faxt tevens onmiddellijk het analyseverslag samen met het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VARKENS, PLUIMVEE OF EIEREN" naar het Centrale Meldpunt, zoals vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 12 juni 1999, echter op het tweede faxnummer, met name 00.32.2.208.38.62. t.a.v. ir. Geert De Poorter.


4.4. Attestering

Van zodra dat de gunstige PCB-uitslag (# 200 µg/kg vet) in het bezit is van de bedrijfsdierenarts kan hij op basis hiervan voor het betreffende bedrijf originele attesten afleveren voor te exporteren loten (zie formulier "ATTEST AFGELEVERD IN HET KADER VAN EXPORTCERTIFICATIE VAN VARKENS, PLUIMVEE EN EIEREN"). Elk attest wordt ter beschikking gesteld van de ambtenaar van het Ministerie van Landbouw of van het Ministerie van Volksgezondheid die op basis hiervan, het gezondheidscertificaat opstelt. De originele attesten worden hierna bewaart door de ambtenaar die het gezondheidscertificaat opgesteld heeft.

Per gezondheidscertificaat moet een origineel attest opgesteld worden door de bedrijfsdierenarts. (Kopijen van attesten zijn verboden) Indien het resultaat van de PCB-analyse ongunstig is (> 200 µg/kg vet) wordt er geen attest afgeleverd.


4.5. Gezondheidscertificaat

Het gezondheidscertificaat zoals voorzien in Beschikking 1999/449/EG, gewijzigd bij Beschikking 1999/551/EG wordt gebruikt.


5. Procedure voor vleeskalveren afkomstig van witte bedrijven


5.1. Monstername

Er worden per lot 3 dieren at random bemonsterd, van ieder dier wordt ca. 40 g vet genomen (eenzelfde dier kan slechts éénmaal bemonsterd worden).
De monsters worden genomen door de bedrijfsdierenarts of de SGS-dierenarts. De monstername gebeurt op de levende dieren of op een proefslachting van 3 dieren in het slachthuis. De staalname moet uitgevoerd worden op dieren met een gewicht van minimum 140 kg. De individuele monsters worden in hetzelfde monsterrecipiënt (plastiek potje) gedaan waarop een etiket wordt gekleefd met hierop DUIDELIJK LEESBAAR het monsteridentificatienummer. Dit monsteridentificatienummer is als volgt samengesteld: de taalrol van de dierenarts (N of F) gevolgd door het ordenummer van de bedrijfsdierenarts en dan een eigen oplopend nummer. Een voorbeeld is hierna gegeven: N9999-001. Tevens wordt het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VLEESKALVEREN OF RUNDEREN" door de dierenarts VOLLEDIG en LEESBAAR ingevuld.


5.2. Verzending van het monster

Het monster wordt samen met het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VLEESKALVEREN OF RUNDEREN" rechtstreeks naar SGS-Agrilab gestuurd of gebracht door de betrokken dierenarts. Let op : er mogen geen monsters verstuurd worden met de gewone post, echter wel met Taxi Post of een andere koeriersdienst. Het is van het allergrootste belang dat enkel en alleen de instructies van de monsternamecoördinator worden opgevolgd. SGS-Agrilab bewaart een kopie van het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VLEESKALVEREN OF RUNDEREN".


5.3. Analyse

Het erkende analyse-laboratorium dat het monster en het aanvraagformulier ontvangt, voert deze analyse bij voorrang uit.

Het ontvangen monster moet eerst volledig gehomogeniseerd worden. De apparatuur voor deze homogenisatie dient telkenmale grondig gereinigd te worden om versleping te vermijden.

De voorrangsregels zijn vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 4 augustus 1999 (zie bijlage). Het analyseverslag wordt bij voorkeur in het Engels opgesteld. Het origineel verslag wordt gefaxt naar de aanvrager (i.e. (bedrijfs)dierenarts) en indien er geen fax beschikbaar is wordt het verslag per post opgestuurd. Het analyse-laboratorium faxt tevens onmiddellijk het analyseverslag samen met het formulier "AANVRAAG PCB ONDERZOEK VOOR EXPORTCERTIFICERING VLEESKALVEREN OF RUNDEREN" naar het Centrale Meldpunt, zoals vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 12 juni 1999, echter op het tweede faxnummer, met name 00.32.2.208.38.62. t.a.v. ir. Geert De Poorter.


5.4. Attestering

Van zodra dat de gunstige PCB-uitslag (# 200 µg/kg vet) in het bezit is van de (bedrijfs)dierenarts kan hij op basis hiervan voor het betreffende bedrijf originele attesten afleveren voor te exporteren loten (zie formulier "ATTEST AFGELEVERD IN HET KADER VAN EXPORTCERTIFICATIE VAN RUNDEREN, VLEESKALVEREN, VARKENS, PLUIMVEE EN EIEREN"). Elk attest wordt ter beschikking gesteld van de ambtenaar van het Ministerie van Landbouw of van het Ministerie van Volksgezondheid die op basis hiervan het gezondheidscertificaat opstelt. De originele attesten worden hierna bewaard door de ambtenaar die het gezondheidscertificaat opgesteld heeft.

Per gezondheidscertificaat moet een origineel attest opgesteld worden door de (bedrijfs)dierenarts. (Kopijen van attesten zijn verboden).

Indien het resultaat van de PCB-analyse ongunstig is (> 200 µg/kg vet) wordt er geen attest afgeleverd.


5.5. Gezondheidscertificaat

Idem 4.5.


6. Procedure voor runderen afkomstig van witte bedrijven


6.1. Monstername

Indien het lot bestaat uit 1 tot 7 runderen moet elk dier individueel bemonsterd worden. Indien het lot bestaat uit 8 tot en met 500 runderen moeten er 7 dieren at random bemonsterd worden. Eenzelfde dier mag slechts éénmaal bemonsterd worden. De monsters worden genomen door de bedrijfsdierenarts. De monstername gebeurt op de levende dieren of op een proefslachting in het slachthuis. De staalname moet uitgevoerd worden binnen de maand voorafgaand aan de uitvoer. Van ieder dier wordt ca. 100 g vet genomen.
De individuele monsters worden in afzonderlijk monsterrecipiënt (plastiek potje) gedaan. Op ieder monsterrecipiënt wordt DUIDELIJK LEESBAAR het monsteridentificatienummer vermeld. Dit monsteridentificatienummer is als volgt samengesteld: de taalrol van de dierenarts (N of F) gevolgd door het ordenummer van de bedrijfsdierenarts en dan een eigen oplopend nummer. Een voorbeeld is hierna gegeven: N9999-001. Tevens wordt het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VLEESKALVEREN OF RUNDEREN" door de bedrijfsdierenarts VOLLEDIG en LEESBAAR ingevuld.


6.2. Verzending van het monster

Het monster wordt samen met het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VLEESKALVEREN OF RUNDEREN" naar het voor de regio bevoegde laboratorium van het Provinciaal Verbond voor Dierenziektenbestrijding gezonden of gebracht door de bedrijfsdierenarts. Let op : er mogen geen monsters verstuurd worden met de gewone post, echter wel met Taxi Post of een andere koeriersdienst . De bedrijfsdierenartsen van Vlaams-Brabant sturen hun monsters naar het Provinciaal Verbond van de Provincie Antwerpen. De bedrijfsdierenartsen van Waals-Brabant en van het oosten van het land sturen hun monsters naar het Provinciaal Laboratorium van Loncin. Het Provinciaal Laboratorium zal de monsters versturen (eveneens via koeriersdienst) samen met de originele aanvraagformulieren naar een erkend analyse-laboratorium. Om te weten naar welk erkend laboratorium de monsters moeten gestuurd worden, zal de monsternamecoördinator de Provinciale Laboratoria regelmatig een lijst overhandigen.

Het is van het allergrootste belang dat enkel en alleen de instructies van de monsternamecoördinator worden opgevolgd door deze Provinciale Laboratoria om overbelasting in de analyse-laboratoria te vermijden. Het Provinciaal laboratorium bewaart een kopie van het formulier "AANVRAAG ONDERZOEK PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VLEESKALVEREN OF RUNDEREN".


6.3. Analyse

Het erkende analyse-laboratorium dat het monster en het aanvraagformulier ontvangt, voert deze analyse bij voorrang uit.

De voorrangsregels zijn vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 4 augustus 1999 (zie bijlage). Het analyseverslag wordt bij voorkeur in het Engels opgesteld. Het origineel verslag wordt gefaxt naar de aanvrager (i.e. bedrijfsdierenarts) en indien er geen fax beschikbaar is wordt het verslag per post opgestuurd. Het analyse-laboratorium faxt tevens onmiddellijk het analyseverslag samen met het formulier "AANVRAAG PCB VOOR EXPORTCERTIFICERING VLEESKALVEREN OF RUNDEREN" naar het Centrale Meldpunt, zoals vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 12 juni 1999, echter op het tweede faxnummer, met name 00.32.2.208.38.62. t.a.v. ir. Geert De Poorter.


6.4. Attestering

Van zodra de gunstige PCB-uitslag (# 200 µg/kg vet) in het bezit is van de bedrijfsdierenarts kan hij op basis hiervan voor het betreffende lot een attest afleveren in het kader van de export (zie formulier "ATTEST AFGELEVERD IN HET KADER VAN EXPORTCERTIFICATIE VAN RUNDEREN, VLEESKALVEREN, VARKENS, PLUIMVEE EN EIEREN"). Dit attest wordt ter beschikking gesteld van de ambtenaar van het Ministerie van Landbouw of van het Ministerie van Volksgezondheid die op basis hiervan het gezondheidscertificaat opstelt. Het originele attest wordt hierna bewaard door de ambtenaar die het gezondheidscertificaat opgesteld heeft.

Indien het resultaat van de PCB-analyse ongunstig is (> 200 µg/kg vet) wordt er geen attest afgeleverd.


6.5. Gezondheidscertificaat

Idem zoals bij 4.5.


7. Procedure voor runderen, vleeskalveren, varkens, pluimvee en eieren afkomstig van bedrijven waarop het bewarend beslag opgeheven werd

Wanneer op loten dieren zoals gedefinieerd in punt 3 reeds gunstige analyses werden uitgevoerd die de opheffing van de in beslagname van het bedrijf tot gevolg hadden, kunnen deze resultaten gebruikt worden voor de attestering van de betreffende diersoort. Hiervoor maakt de inspecteur van het Ministerie van Landbouw kopijen van alle resultaten van de betreffende loten over aan de bedrijfsdierenarts. De verdere procedures zoals beschreven in de respectievelijke paragrafen 4.4, 5.4, 6.4 en 4.5, 5.5, 6.5 blijven van toepassing.

BIJLAGE

EUTHANASIE VAN VARKENS, PLUIMVEE : AANBEVOLEN METHODES

I. Pluimvee

* injectie van een overdosis barbituraat intracardiaal (of intraperitonaal)

* injectie van 2 à 3 cc T61 intracardiaal (of intraperitonaal)
* inhalatie van ether of chloroform (in een gesloten recipient)
* cervicale dislocatie (indien toegepast door ervaren competent persoon) eventueel gevolgd door uitbloeding
* decapitatie is slechts aan te bevelen bij verdoofde dieren.

II. Varkens

* injectie van T61

* injectie van een overdosis barbituraat of een ander hypnoticum.

De toediening is intraveneus, en bij biggen intracardiaal. Intrapulmonaire injectie geeft excitatie en een laattijdig intreden van de dood en is daarom niet aanvaardbaar.

Bij varkens is het gebruik van een schietmasker door een ervaren competent persoon, onmiddellijk gevolgd door het verbloeden door insnijding van tenminste één van beide halsslagaders, eveneens aanvaardbaar.


Deel: ' Procedure certificering export levende dieren Belgie '
Lees ook