LTO Nederland

Procedurefout zet belangen landbouw op 'nul'

Keuze brakwaterzones IJsselmeer onterecht

Donderdag 30 augustus 2001 - De WLTO is pertinent tegen brakwaterzones die Rijkswaterstaat in het IJsselmeer wil aanleggen. In een boze brief die mede ondertekend is door de NLTO en de Noord-Hollandse drinkwatermaatschappijen, maakt zij bezwaar tegen de oneigenlijke procedure die is toegepast. Hierdoor worden de belangen van de land- en tuinbouw, windenergie en drinkwatervoorzieningen verwaarloosd.

De plannen van Rijkswaterstaat komen uit de koker van de vierde nota Waterhuishouding. In samenspraak met de regio is besloten tot de aanleg van een aantal brakwaterzones in de Waddenzee en in het IJsselmeer tegen de Afsluitdijk. Verder moeten er extra spuimiddelen worden gerealiseerd met het oog op een mogelijke zeespiegelstijging. Het project dient twee doelen: natuurontwikkeling en het vergroten van de spuicapaciteit en heet daarom 'ES2'.
WLTO heeft weinig moeite met de spuimiddelen. Maar de manier waarop Rijkswaterstaat de lokaties voor de brakwaterzones kiest, verloopt op een oneigenlijke wijze.
Dat is bevreemdend, vindt beleidsmedewerker Joost Schaminee van de WLTO. Hun intenties zijn in mijn ogen goed. Aan de landbouw, windenergie en drinkwater waren van te voren immers harde randvoorwaarden gesteld. We hebben kunnen bedingen dat het IJsselmeer niet significant mag verzilten. Dat is een randvoorwaarde binnen het project.
Rijkswaterstaat organiseerde vervolgens op geheel democratische wijze een workshop voor enkele tientallen belanghebbenden en betrokkenen bij het project ES2. De aanwezige partijen konden punten toekennen aan negen verschillende criteria: ecologie, landschap, visserij, recreatie, scheepvaart, militaire activiteiten, drinkwatervoorzieningen, landbouw en windenergie. Rijkswaterstaat zal op basis van de punten haar voorkeurslokaties bepalen. In werkelijkheid zijn tijdens de workshop op 15 juni de belangen van de landbouw en de drinkwatervoorziening door vier van de zes discussiegroepen niet meegenomen in de puntentelling. Dit komt volgens Joost Schaminee niet doordat de andere partijen geen waarde hechten aan de belangen van de landbouw. De discussiegroepen zagen deze criteria echter als randvoorwaarden, zoals eerder door Rijkswaterstaat was aangegeven. Omdat er slechts 100 punten te verdelen waren over negen criteria, hebben vier groepen ervoor gekozen om geen punten toe te kennen aan de randvoorwaarden. Deze zouden dan immers, omdat ze randvoorwaarden zijn, gezamenlijk alle punten moeten krijgen. De in totaal 100 punten zijn dan ook over de resterende criteria verdeeld.

Dijkbreuk
Na afloop van de vergadering hebben we nog even doorgepraat met Rijkswaterstaat. De procedure klopt niet. De landbouw is op nul gezet en valt nu op oneigenlijke gronden buiten de Milieu Effect rapportage. Volgens mij hebben ze dat niet in de smiezen, vermoedt Schaminee. Op verzoek van de WLTO, de NLTO en de drinkwatermaatschappij is tijdens de workshop gedemonstreerd wat de uitslag zou zijn als er wel punten zouden zijn toegekend aan landbouw en drinkwatervoorziening. Dat gaf een verschuiving te zien van voorkeurslocaties in het IJsselmeer naar zilte zones in de Waddenzee.
De WLTO vindt dat de resultaten van de weging niet geschikt zijn voor de besluitvorming over de voorkeurslocaties. In de brief aan Rijkswaterstaat dringen zij aan op het behoud van dezoetwatervoorziening voor de land- en tuinbouw. De WLTO wijst op het gevaar voor calamiteiten als de brakwaterzones in het IJsselmeer worden gerealiseerd. Een breuk in de Afsluitdijk is niet uitgesloten, wanneer het IJsselmeer bijvoorbeeld dichtvriest. Zout water in het IJsselmeer is een ramp. De vervangingsperiode voor zoet water is bijna een half jaar.

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: westweek@wlto.nl

(Auteur: Redactie Westweek)

Deel: ' Procedurefout zet belangen landbouw op 'nul' '
Lees ook