Vrijstaat tegen armoede

06-10-1999

Vrijstaat 3782 is opgericht door René Boer en Bert Visser op 12 augustus 1999. Op 20 augustus 1999 hebben zij d.m.v. faxberichten aan alle staatshoofden in de wereld hun onafhankelijkheid uitgeroepen.

De Vrijstaat en de onafhankelijkheid daarvan is geen doel op zich, maar een middel dat dient als vreedzaam signaal naar de overheid en de samenleving waarin zij aandacht vraagt voor de scheve verhoudingen, het onrecht en de armoede in Nederland. Op het moment dat de intentie en het doel van de VrijStaat serieus wordt genomen zal de Vrijstaat ontbonden worden en als Stichting of Vereniging verder leven.

In haar strijd wordt zij tegengewerkt door diverse bedrijven, instanties en de overheid. Dit neemt momenteel extreme vormen aan. In een verzoek aan de overheid te bemiddelen tussen de Vrijstaat en de betreffende bedrijven wordt niet gereageerd. In overeenkomst met de verklaring van de Vrijstaat aan Nederland heeft men hierdoor onze landen in staat van oorlog gebracht.

Vrijstaat 3782 stelt zich zuiver defensief op. Indien –door wie dan ook- vanuit Nederland akties worden genomen tegen de Vrijstaat, zullen wij ons echter gepast verdedigen.

Het credo van de Vrijstaat luid: “Als het goed gaat met alle individuen in een samenleving, dan pas gaat het goed met deze samenleving als geheel.”.

Hiermee verwerpt de Vrijstaat dus de wijze van bestuur en de mentaliteit in de huidige Nederlandse samenleving die ge-ent is op het verbeteren en in stand houden van economie en algemene (maatschappelijke) belangen opdat dit
–onterecht- gezien wordt als het enige middel om tot een hoogwaardige samenleving te komen.

Daadwerkelijke verbeteringen kunnen alleen tot stand komen door opvoeding en scholing aan te passen. Basis-onderwijs dient in eerste instantie niet ge-ent te zijn op het bijbrengen van kennis en een algemeen beeld van goed en slecht maar: Een ieder dient onderwijs te krijgen op een dusdanige wijze dat hij of zij op geen enkele wijze geconfronteerd wordt met indoctrinatie of meningen. Een ieder dient dusdanig opgevoed en geschoold te worden dat eigen meningsvorming, humanitaire eigenschappen en onderzoeksdrift gestimuleerd worden.

Voorts is het nu zo dat men welliswaar enerzijds toegeeft dat een ieder uniek is, maar dit in de praktijk niet uitdraagt. Zowel in werk als onderwijs worden mensen tegen elkaar afgemeten in de vorm van cijfers en prestatie, waarbij men een maatstaf hanteert die gelijkheid
suggereert. Dus: wie een tien haalt voor wiskunde is ‘beter’ dan iemand die een zes haalt voor hetzelfde vak. Dit is onzin; niemand is gelijk, de een heeft andere gaven dan een ander. Dus: Men dient te belonen naar de mate waarin iemand zijn of haar gaven in de praktijk brengt, en niet naar de mate waarin iemand voldoet aan een
verwachting.

In die situaties waarin mensen –om welke reden dan ook- niet meer kunnen voldoen aan hun (betalings)verplichtingen die zij hebben tegenover bedrijven of instellingen, dient een bedrijf of instelling zich humanitair op te stellen. Immers, zij draaien doorgaans maand-omzetten die een veelvoud zijn van de inkomsten van de persoon in kwestie. Dreigen met deurwaarders, rechtzaken, inbeslagname’s, enz. werken voor het merendeel alleen in het voordeel van het bedrijf in kwestie. De betreffende persoon is na dergelijke handelingen vaak in een positie gemanouvreerd waarin hij of zij voor de rest van zijn of haar leven gebukt gaat onder deze situatie. Met name bedrijven en instellingen dienen voor alles te handelen als mensen die hun mede-mens dienen te helpen in iedere situatie waarbij voorop moet staan dat uiteindelijk een ieder –op welke termijn dan ook- gebaat is. Ook indien dit niet conform of omschreven is in voorwaarden, afspraken of wetten. Gevoelens, emoties, levensvreugde, dromen, enz. (kortom: de groei en
ontwikkeling van een individu) dienen belangrijker te zijn dan contractuele verplichtingen en/of een correcte boekhouding.

Ook in rechtspraak (m.n. civiele procedures) dient deze stelregel te worden gehanteert.

Bovendien wordt in ons huidige systeem te afstandelijk omgegaan met mensen die problemen of vragen hebben. De bureaucratische muur, de onwil en de rechtlijnige wijze waarop bedrijven en overheid regels hanteren leidt vaak tot frustraties en woede bij de burger. Dat hieruit (zinloos) geweld ontstaat, criminaliteit, zelfdoding enz. is begrijpelijk. De mens is naast rationeel immers altijd onderhevig aan emoties en gevoelens.

Schulden, financiele, emotionele en geestelijke armoede is merendeels te vinden in de onderste laag van de
samenleving. Ook dit heeft zijn oorsprong in
deterministische denkwijzen. Immers: De hoogte van een salaris is (statistisch gezien) verbonden met een (bepaalde mate van) intellectueel vermogen. De Vrijstaat heeft hiervoor geen oplossing. Economie is een complex en ongrijpbare abstractie waarvan zij te weinig kennis heeft. Wel staat vast dat hierin varanderingen dienen op te treden.

Al deze zaken wijzen in 1 richting. De mens dient zich bewust te worden van de gevoelens en emoties van zijn medemens, en dient daarin ook een behulpzame functie te vervullen.

Wij zijn ons ervan bewust dat dit idealistisch klinkt. Echter, wij zijn er ook van overtuigd dat dit komt omdat wij allen leven in een determistisch systeem waarin feitelijkheden, regels en procedures als leidraad dienen. Zodra wij het determinisme niet langer de boventoon laten voeren in ons dagelijks leven kan een
mentaliteitsverandering en een verbetering in Normen en Waarden pas worden doorgevoerd en kunnen we werken aan verbetering van onszelf en de wereld..

Vrijstaat 3782 stelt zich op als bemiddelaar of ambassade die enerzijds de samenleving en het bestuur daarvan wil aanzetten tot een meer rechtvaardig systeem voor allen door onderzoek en educatie te stimuleren, en anderzijds voorziet zij in hulp of bemiddeling voor hulp, voor hen die dit nodig hebben zolang een mentaliteitsverandering nog niet is opgetreden en niet door de maatschappij geholpen worden. Kortom; Vrijstaat 3782 komt op voor financiele, geestelijke en emotionele armoede.

VrijStaat 3782
Parallelweg 238
7604 TR Almelo

Bert Visser
email: vrijstaat3782@zonnet.nl

Deel: ' Proclamatie Vrijstaat tegen armoede '
Lees ook