Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

https://www.minvrom.nl

MINVROM: Productie van kunstmest in Nederland niet gevaarlijk

Opslag bij groothandels moet veiliger

De kans op een ongeval zoals vorig jaar in een ammoniumnitraat (AN) -fabriek in Toulouse (Frankrijk) plaatsvond, is bij de vier Nederlandse producenten van deze stof vrijwel uitgesloten. De typen kunstmest die zij maken, zijn minder gevaarlijk dan het materiaal dat tot de ontploffing in Toulouse heeft geleid. Verder gaan de producenten over het algemeen zorgvuldig met veiligheidsregels om. De veiligheidssituatie bij distributiebedrijven en groothandelaren daarentegen moet beter. Overigens is het risico daar minder groot dan bij de producenten. Dat neemt niet weg dat het kennisniveau bij de branche en toezichthoudende instanties over de gevaarsaspecten van kunstmest en ammoniumnitraat omhoog moet. Ook de naleving van veiligheidsregels moet beter. Bij enkele bedrijven bleek de opslag en brandbestrijding ontoereikend en moest de VROM-Inspectie ingrijpen.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport .Risico.s voor de omgeving als gevolg van het gebruik van ammoniumnitraat in Nederland. van de VROM-Inspectie (VI). Het onderzoek is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Verbeteringen
Een deel van de op de Nederlandse markt verhandelde ammoniumnitraat (bevattende producten) komt uit het buitenland. Vanwege gebrekkige of soms geheel ontbrekende gevarenbeschrijving op de etiketten kan het voorkomen dat partijen ten onrechte minder streng behandeld worden. De VI is inmiddels met nader onderzoek begonnen naar hoe de situatie feitelijk is en welke maatregelen er eventueel moeten komen. Ook de verschillende wettelijke regels die op AN(-producten) van toepassing zijn, leiden tot verwarring en werken onderschatting van de risico.s in de hand. De VI pleit daarom voor actualisatie en harmonisatie van regelgeving op Europees niveau en voor een betere voorlichting over de gevaarsaspecten van AN (houdende producten). De branchevereniging van kunstmestbedrijven heeft daarop inmiddels ingespeeld door de opleiding en voorlichting over het veilig omgaan met meststoffen opnieuw op te zetten.

Ammoniumnitraat
Ammoniumnitraat kan onder bepaalde omstandigheden ontploffen, of uiteenvallen waarbij giftige gassen vrijkomen. Bedrijven die deze stof in grote hoeveelheden produceren zijn: Hydro Agri in Sluiskil, Zuid Chemie in Sas van Gent, DSM Agro in Geleen en DSM Agro in IJmuiden. Deze bedrijven beschikken over een actuele vergunning en werken voldoende veilig. Op basis van het onderzoek schat de VI dat er circa 170 bedrijven in Nederland zijn die ammoniumnitraat behandelen, opslaan en/of gebruiken.

Toulouse
Op 21 september 2001 deed zich in een ammoniumnitraatfabriek in Toulouse een ernstig ongeval met 30 dodelijke slachtoffers voor, waarvan toedracht tot op heden nog onbekend is. Naar aanleiding daarvan gaf minister Pronk (VROM) zijn Inspectie opdracht om de veiligheid van de Nederlandse bedrijven te onderzoeken die ammoniumnitraat en ammoniumnitraat-houdende meststoffen maken en opslaan.

Deel: ' Productie van kunstmest in Nederland niet gevaarlijk '
Lees ook