Productschap Diervoeder


15/04/1999

Productschap Diervoeder subsidieert project "Meetlatten"

Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft in zijn vergadering van 17 maart 1999 besloten een bijdrage van maximaal fl. 187.200,- beschikbaar te stellen voor het project Ontwikkeling van meetlatten ter concretisering van maatschappelijke eisen in de veehouderij. Dit project wordt uitgevoerd door het Centrum voor Landbouw en Milieu te Utrecht. Het doel van dit project is om criteria vast te stellen en meetlatten te ontwikkelen, waarmee het mogelijk is individuele veehouderijbedrijven te meten op de volgende themas:


- Milieu: ammoniak, mineralen/mest en broeikasgassen;


- Dierenwelzijn: o.a. leefruimte per dier, eet- en drinkmogelijkheden, ontplooiingsmogelijkheden;


- Diergezondheid: bedrijfsgezondheidszorg (inclusief productveiligheid) en preventie van verspreiding van dierziekten.

De overheid wil het zogenaamde verbreed Groen Label introduceren. Dit is bedoeld als instrument om individuele veehouders te stimuleren om te groeien naar het bedrijf van de toekomst dat inspeelt op de maatschappelijke eisen. Het verbreed Groen Label gaat verder dan de huidige minimum eisen, zoals KKB, IKB en de kolomcertificering in de varkenshouderij.

Het project moet leiden tot beoordelingssystemen die kunnen worden gebruikt voor de toekenning van het verbrede Groen Label. Per diercategorie wordt één stelsel opgeleverd voor de drie themas. Dit wordt gedaan voor 9 diercategorieën, verdeeld in drie clusters (melkvee, varkens en pluimvee). In de tweede helft van 1999 is het project afgerond.

Deel: ' Productschap Diervoeder subsidieert project "Meetlatten" '
Lees ook