Productschap Zuivel

P e r s b e r i c h t

Productschap Zuivel verleent financiële bijdrage aan onderzoeksprojecten weidegang en duurzaamheid van melkvee

De Commissie Melkveehouderij van het Productschap Zuivel heeft in een vergadering op 11 november 1999 besloten om een financiële bijdrage te verlenen aan onderzoek naar de voor- en nadelen van weidegang op melkveehouderijbedrijven en aan onderzoek naar diverse aspecten van duurzaamheid van melkvee. Het onderzoek naar de voor- en nadelen van weidegang is een inventariserende studie van een jaar. De kosten van het project bedragen circa fl. 210.000,--. Het onderzoek naar de duurzaamheid van melkvee duurt circa twee jaar en wordt gesubsidieerd met een bedrag van ruim fl. 200.000,--. Beide projecten worden door het Praktijkonderzoek Rundveehouderij in Lelystad uitgevoerd.

Weidegang

Uit het oogpunt van dierenwelzijn en diergezondheid maar ook vanwege de landschappelijke beleving willen de vakgroep Melkveehouderij van LTO-Nederland en de Commissie Melkvee- houderij weidegang op melkveehouderijbedrijven stimuleren. Weidegang kent echter ook bezwaren in praktische zin (lange loopafstanden etc.) of in milieukundig of bedrijfs-economisch opzicht. In het kader van bovengenoemd project zal de kennis over weidegang volledig worden geïnventariseerd. Aandacht zal aandacht worden besteed aan alle diergroepen op het bedrijf, de diverse perioden van het weideseizoen en de bedrijfsmatige en maatschappelijke aspecten. De resultaten van het project zullen niet alleen in een onderzoeksrapport worden vastgelegd maar ook in een vorm die geschikt is voor voorlichtings- en discussiebijeenkomsten voor melkveehouders.

Duurzaamheid melkvee

Het onderzoek naar de duurzaamheid van melkvee zal naar verwachting inzicht geven in de mogelijkheden om een optimale levensduur van het melkvee te realiseren. In economisch opzicht is dit van groot belang voor de melkveehouderijsector. Tevens zal aandacht worden besteed aan de veronderstelde relatie tussen een hoge productiviteit van melkvee en problemen op het gebied van gezondheid, vruchtbaarheid en welzijn. De onderzoekers zullen concreet de verschillen bij de afvoer van melkvee op bedrijven en de levensduur in kaart brengen en analyseren om vervolgens te komen met adviezen op het gebied van inseminatie- en vervangingsbeleid. Bestaande theoretische (model)berekeningen van de optimale levensduur zullen op basis van de resultaten van het project worden geëvalueerd.

Het budget van het Productschap Zuivel voor praktijkonderzoek melkveehouderij omvat circa fl. 7,6 miljoen gulden en wordt opgebracht door alle melkveehouders via een heffing op melk. Aan de hand van het beschikbare budget en de ingediende voorstellen beoordeelt de Commissie Melkveehouderij welk onderzoek voor medefinanciering in aanmerking komt.

Rijswijk, 12 november 1999

Deel: ' Productschap Zuivel betaalt mee aan onderzoeksprojecten '
Lees ook