Productschap Zuivel

P e r s b e r i c h t

PRODUCTSCHAP ZUIVEL (PZ) PAST REGELGEVING SUPERHEFFING AAN

Oneigenlijk gebruik van de vetgehalteberekening bij permanente overdracht van melkquotum aangepakt

Het PZ-bestuur heeft op 16 februari 2000 besloten met ingang van 1 april 2000 de superheffingsregelgeving aan te passen om het oneigenlijk gebruik van de vetgehalteberekening bij de permanente overdracht van melkquotum tegen te gaan. In de nieuwe opzet is de mogelijkheid gehandhaafd om het quotum in twee delen gesplitst in het lopende en daaropvolgende superheffingsjaar over te dragen. Bij de berekening van het nieuw toe te passen vetgehalte zal echter de totale hoeveelheid aangekocht quotum worden gehanteerd.

Bij uitbreiding van het melkquotum door permanente overdracht, wordt het nieuwe maximaal toegestane vetgehalte bepaald door berekening van het gewogen gemiddelde vetgehalte van de samengevoegde quota van de kopende melkveehouder. Indien gewenst, kan het bijgekochte quotum - mits bij het PZ aangemeld voor 1 januari - deels in het lopende superheffingsjaar en deels in het daaropvolgende superheffingsjaar overgedragen worden. Tot heden werd het toegestane nieuwe maximale vetgehalte vastgesteld door èn na de eerste èn na de tweede overdracht het gewogen gemiddelde vetgehalte te berekenen (zgn. doorwerking). De ervaring heeft geleerd dat het systeem van doorwerking nauwelijks voor het eigenlijke doel wordt gebruikt, maar vooral ten behoeve van het verkrijgen van een zo gunstig mogelijke vetmiddeling. Teneinde het grote aantal hierdoor veroorzaakte extra transacties een halt toe te roepen, wordt bij de berekening van het nieuw toe te kennen vetgehalte uitgegaan van het totaal van de overgedragen hoeveelheid.

Indieningstermijn verruimd voor aanvragen tijdelijke overdracht en aanvragen uitwisseling tussen fabrieksquotum en consumentenquotum

Het PZ-bestuur heeft eveneens besloten om bij aanvragen voor tijdelijke overdracht en bij aanvragen voor uitwisseling de indieningstermijn te wijzigen van 31 december in 31 januari. De verruiming van de indieningstermijn voor de aanvragen die betrekking hebben op de tijdelijke overdracht van melkquotum is mogelijk geworden door een wijziging in de EU-regelgeving. Met deze wijzigingen wordt beoogd de flexibiliteit van de regeling te vergroten zonder de tijdige informatievoorziening aan de melkveehouders en de zuivelfabrieken in gevaar te brengen.

Amersfoort, 16 februari 2000

Deel: ' Productschap Zuivel (PZ) past regelgeving superheffing aan '
Lees ook