Op het strand met de ijsmuts op dineren

21 december 1999

ZANDVOORT - 'Een historische doorbraak. Binnenkort loopt Zandvoort voorop. Jaarrond strandpaviljoens horen bij Zandvoort.'

Begin deze week presenteerde de gemeente de resultaten van een onderzoek over jaarrond strandexploitatie. Het plan van eisen waarmee de proef van start kan gaan is neergelegd in een 49 paginadikke ambtelijke notitie. Vast staat dat Zandvoort als 'proefgemeente' aangewezen en krijgt daarmee het etiket opgeplakt van voorbeeldgemeente voor alle Nederlandse badplaatsen.

door Ton Timmermans

De mogelijkheid tot bouw van semi-vaste strandpaviljoens bij de bebouwde kom van Zandvoort komt steeds dichterbij. 'Al zijn er op enkele plekken langs de kust strandpaviljoens die jaarrond draaien, bij badplaatsen kan en mag het nog niet' schetst de overheidsrapportage de problematiek rond de inrichting van het strand kortweg.

Als badplaats met een uniek strandleven heeft Zandvoort een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van de notitie. "De totale pilot-studie Zandvoort heeft als eerste doel de verkenning van mogelijkheden voor jaarrond exploitatie en in vervolg daarop de mogelijkheden voor het nemen van een proef" legt het rapport op voorzichtig-ambtelijke toon uit. Uitgangspunt bij het opstellen van het rapport was dat de kust op de eerste plaats als veiligheidsbuffer tegen het water moet dienen. Zandvoort heeft samen met het Hoogheemraadschap Rijnland, Rijkswaterstaat, de provincie en de Zandvoortse Strandpachtersvereniging het stuk verzorgd. Met de voorgestelde proef hoopt men ervaring op te doen in ondermeer samenwerking, economie, toerisme, overlast, juridische- en milieuaspecten. De resultaten van de Zandvoortse leerschool zullen verwerkt worden in het landelijk beleid voor badplaatsen.

"De gemeente Zandvoort ziet uit naar een positief bericht over de mogelijkheid een proef te starten met jaarrond paviljoens" meent het rapport. Overigens verwacht wethouder Hogendoorn dat er ongeveer drie tot vijf paviljoens daadwerkelijk aan het project mee zullen doen.

Met de ambtelijke uitspraak 'De uitstraling overstijgt de gemeentegrenzen' zegt de gemeente dat er door de pilot een positieve reclame voor Zandvoort ontstaat. Denken en handelen in het algemeen belang en 'over de eigen hokjes heenkijken voeren bij dit project de boventoon' besluit het rapport. "Uiteindelijk zal de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat het besluit nemen of in Zandvoort de proef mag worden gehouden" relativeert de gemeente.

Ton Timmermans

Freelance journalist

Burg. van Fenemaplein 2/804

2042 TA Zandvoort

tel.023-5717901

e-mail: tontim@worldonline.nl

Deel: ' Proef Zandvoort 'Op het strand met de ijsmuts op dineren' '
Lees ook