Gemeente Houten


Proefverkaveling Hofstad II ter inzage

30/03/99

Hofstad II is direct ten zuiden van Hofstad I gelegen en wordt begrensd door de Hoogdijk aan de westzijde, door de Krommesloot aan de noordzijde en door de nieuwe Rondweg aan de oost- en zuidzijde. Net zoals bij Hofstad I is gekozen voor de Engels-Hollandse stedenbouw met gebogen speelse vormen en een landelijke uitstraling. Deze keuze is afgeleid van het uitgangspunt om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het oorspronkelijke en bestaande landschap van meanderende structuren. Een en ander komt in de verkavelingstekening tot uitdrukking door een aantal lange gebogen lijnen, gelegen aan een groene ruimte. Het verkavelingsplan van Hofstad II manifesteert zich min of meer in twee delen:

Het noordwestelijke deel dat in de vorm van een taartpunt aan de aldaar voorziene groenplek van 5.000 m2 (buurtgroen) is gehecht.

Het zuidoostelijke deel dat in meerdere bebouwingslijnen het patroon van de Rondweg volgt, welke lijnen als het ware tezamen komen in de bijzondere bebouwingsvorm van het appartementengebouw in de zuidwesthoek van het plangebied.

Deze twee gebieden zijn visueel van elkaar gescheiden door een middengebied met een ca. 30 à 35 meter brede, groene laanstructuur, een soort groen corridor. De gedachten voor dit midden-gebied gaan vooralsnog uit naar een Maliebaan-sfeer, waarbij de buurtweg in of aan een groene setting ligt met meerdere rijen bomen.

Inspraak
De proefverkaveling zal in de periode van 1 tot en met 14 april 1999 voor iedereen in het Wooninformatiecnetrum ter inzage liggen. Gedurende deze termijn is het mogelijk om schriftelijke inspraakreacties in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Houten, postbus 30, 3990 DA Houten. Aangezien er geen woningen behoeven te worden ingepast en in de directe nabijheid van Hofstad II ook geen woningen zijn gelegen, hebben wij afgezien van een afzonderlijke inspraak-avond.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Proefverkaveling Hofstad II Houten ter inzage '
Lees ook