Universiteit van Utrecht


17 maart 1999

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Meer nadruk op respect en vertrouwen

Ontwikkelingssamenwerking moet nieuwe wegen inslaan

Internationale ontwikkelingssamenwerking heeft toekomst, maar dan moet het roer radicaal om. De samenwerking moet gebaseerd zijn op respect en vertrouwen. Bovendien moet er meer rekening worden gehouden met de culturele gewoontes en tradities in ontwikkelingslanden. De traditionele ontwikkelingshulp ging te veel uit van westerse economische groeimodellen en was gestoeld op een topdown benadering. Deze benadering staat al geruime tijd ter discussie. Hoogste tijd voor een alternatieve aanpak.

Het zijn enkele uitspraken die prof.dr. Louk de la Rive Box doet tijdens zijn oratie als buitengewoon hoogleraar ‘Beleid en planning voor regionale ontwikkeling in ontwikkelingslanden’ aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Box houdt zijn oratie op 17 maart a.s.
In zijn rede 'Onder Cultuur: kennis van gronden en gronden van kennis' stelt Box dat de dialoog tussen landgebruiker en wetenschapper wezenlijk is voor de planning van het landgebruik. Recent onderzoek van de Universiteit Utrecht en het ITC-Enschede, toont aan dat een kennisnetwerk tussen landgebruikers en wetenschappers gevormd kan worden. Het onderzoek bevestigt de resultaten van Box' werk in Wageningen dat handelde over kennisnetwerken tussen telers en wetenschappers. Experimenterende boeren staan aan de wieg van veel vernieuwingen die later door de wetenschap werden geformaliseerd.
Volgens Box kan de kennis van boeren dan ook worden vertaald in een geografisch informatie systeem. Met de gegevens uit zo’n systeem kunnen de boeren vervolgens weer hun voordeel doen. Box verwerpt hiermee de traditionele topdown benadering waarbij het westen het geld levert en de projecten en doelstellingen bepaalt. In plaats daarvan pleit hij voor een kringloopproces waarin boeren en wetenschappers elkaar ‘voeden’ met informatie. En binnen dat proces moeten volgens hem respect en vertrouwen centraal staan.
De aanpak die Box voorstaat heeft directe gevolgen voor het internationaal samenwerkingsbeleid dat Nederland voert. Het opnemen van kennis en cultuur als volwaardige factoren in een beleid gebeurt volgens hem al op verschillende terreinen, met name in het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling. Daarnaast wordt de traditionele projecthulp op dit moment al afgebouwd. Volgens Box is dat mede het gevolg van de koerswijziging die minister Pronk al voorstond en die door zijn opvolgster Herfkens wordt voortgezet.

Naast zijn hoogleraarschap is Box directeur van het Europees Centrum voor Ontwikkelingsmanagement (ECDPM) te Maastricht. Van 1989 tot 1993 was hij verantwoordelijk voor de planning van het ontwikkelingsbeleid onder de ministers Bukman en Pronk. Voor die tijd was hij Universitair Hoofddocent aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, waar hij onder meer landbouwkundig onderzoek deed in Colombia, de Dominicaanse Republiek en Costa Rica.

Woensdag 17 maart 1999 om 16.15 uur, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Prof.dr. L. de la Rive Box, bijzonder hoogleraar ‘Beleid en Planning voor regionale ontwikkeling in ontwikkelingslanden’, faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Oratie:’Onder cultuur: kennis van gronden en gronden van kennis’.

Voorlichter Johan Vlasblom (030) 253 4073/253 3550

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Prof. de la Rive Box kritiseert ontwikkelingssamenwerking '
Lees ook