Gemeente Woerden

Profielschets van de te benoemen burgemeester van de gemeente Woerden

Algemeen

* U bent een enthousiast en energiek persoon met bewezen bestuurlijke ambities. U wilt tenminste één ambtsperiode het ambt van burgemeester van Woerden vervullen.

* U bent bereid met de gemeenteraad te overleggen over het vervullen van nevenfuncties. Bij het aanvaarden van een dergelijke functie moet uitgangspunt zijn dat deze een bijdrage levert aan de kwaliteit van de ambtsvervulling en dat deze in het belang is van de gemeente.

Kwaliteit en deskundigheid

* U beschikt over bestuurlijke kwaliteiten, blijkende uit ervaring die is opgedaan in het openbaar bestuur op lokaal, regionaal of landelijk niveau. In het laatste geval zal uit de bestuurlijke ervaring affiniteit met de gemeentelijke overheid moeten blijken. U beschikt over een netwerk dat u tot een doeltreffend belangenbehartiger van de gemeente maakt.

* U heeft aantoonbare belangstelling voor het bestuurlijke vernieuwingsproces en u weet daaraan op actieve en inspirerende wijze sturing te geven.

* U bent in staat open te communiceren met alle lagen van de bevolking. U hebt een goed gevoel voor het betrekken van inwoners bij het openbaar bestuur en u weet daaraan ook daadwerkelijk invulling te geven.

* U heeft een warme belangstelling voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de gemeente in het Groene Hart. U weet de gemeentelijke belangen uit te dragen in de stedelijke regio.

* U weet als voorzitter van de raad en van het college de bestuurlijke processen met elan te coördineren, te stimuleren en de deelnemers daaraan te binden. U toont daarbij gevoel voor menselijke en politieke verhoudingen, zonder onderscheid te maken tussen richting of grootte, u staat met andere woorden daadwerkelijk boven de partijen.

* U bent in staat op momenten dat dat van u wordt verlangd doortastend en adequaat op te treden, daarbij neemt u de politieke verhoudingen, bestuurlijke verantwoordelijkheden en wettelijke bepalingen in acht.

* U beschikt over het vermogen een actieve rol te vervullen binnen het plaatselijke maatschappelijke, sociale en culturele veld. U werkt eraan om een functioneel netwerk van contacten op te bouwen, te handhaven en te benutten, binnen de plaatselijke samenleving en daar buiten in het belang van de welvaart en het welzijn van de gemeente. U heeft voeling met het sociaal-culturele klimaat binnen de onderscheiden kernen. Dit uit zich mede door goede contacten met alle bevolkingsgroepen binnen onze samenleving.
* U fungeert als een bewaker van goede arbeidsverhoudingen binnen de organisatie, u bent betrokken bij het wel en wee van haar medewerkers en u staat open voor contact met eenieder.

Persoonlijke kwaliteiten

* U beschikt over uitstekende contactuele en communicatieve eigenschappen. Uw persoonlijkheid laat zich omschrijven als sterk, stabiel en inspirerend.

* U heeft een goed gevoel voor het ontvangen van signalen uit de samenleving en u weet deze gewogen in te brengen in het bestuurlijk proces. U staat midden in de samenleving. Dit geldt zowel voor de inwoners, de maatschappelijke organisaties als ook voor het bedrijfsleven.

* U toont zich een aantoonbaar inspirerende, dynamische en slagvaardige leider.

* U stimuleert een open discussie waarbij de vrijheid van meningsuiting ten volle wordt gerespecteerd. U hecht daarbij waarde aan besluitvorming die wordt ontwikkeld in het politieke debat en u respecteert de daarbij ingenomen minderheidsstandpunten. U streeft naar herkenbare besluitvorming waarin zoveel mogelijk partijen (zowel politiek als maatschappelijk) zich kunnen vinden.

* U bent in staat tegenstellingen met overtuiging te overbruggen en u bezit de kwaliteit daar waar mogelijk partijen op één lijn te brengen. U getuigt daarbij van een relativerend en analytisch vermogen. Indien een situatie daartoe aanleiding geeft treedt u doortastend en tactvol op.

* U beschikt over een goed ontwikkeld gevoel voor humor en u bent evenwichtig, gezaghebbend en rechtvaardig.

* U vervult uiteenlopende representatieve en promotionele taken.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op 27 september 2001.

Deel: ' Profielschets te benoemen burgemeester gemeente Woerden '
Lees ook