Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 23 MAART 1999

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE :

Voortgaande op haar eerdere beslissing om de huisstijl voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap te hertekenen, vraagt de Vlaamse regering nu aan de Vlaamse openbare instellingen om zich in hun huisstijl duidelij- ker als Vlaamse overheid te profileren. Heel wat belang- rijke overheidstaken zijn toevertrouwd aan Vlaamse open- bare instellingen. Elk van die instellingen heeft eigen stijlkenmerken en logo. Daaruit blijkt niet steeds dat ze in opdracht van de Vlaamse overheid werken, zodat men- sen een belangrijk pakket aan dienstverlening van de Vlaamse overheid niet herkennen als een bevoegdheid van die Vlaamse overheid. Uit onderzoek blijkt dat de bevolking de Vlaamse overheid niet of onvoldoende asso- cieert met de diensten die zij aanbiedt. Dat betekent ook dat men vaak niet weet voor welke informatie, problemen of dienstverlening men bij de Vlaamse overheid kan aan- kloppen. Met de operatie "vernieuwde huisstijl" wil de overheid de Vlaamse uitstraling van haar dienstverlening versterken. Daarom krijgen de Vlaamse openbare en de wetenschappelijke instellingen de opdracht om in hun bestaande logo's de gestileerde leeuw, een symbool met grote associatieve en communicatieve kracht, te integre- ren.


* * *

Op 25/3/1999 heeft in Brussel het jaarlijks bestuurlijk overleg plaats tussen Vlaanderen en de drie Zuid-Neder- landse provincies. De Vlaamse regering keurt de agenda voor dit bestuurlijk overleg goed.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt m.b.t. de zgn. Agenda 2000, die besproken zal worden op de Buitengewone Europese Raad van Berlijn op 24 en 25/3.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De aankoop van een vierde lot van negen lagevloersnel- trams door De Lijn voor de steden Gent en Antwerpen wordt goedgekeurd. Het gaat om een uitgave van 610,3 miljoen fr. De beslissing kadert in een project voor de aankoop van in totaal 45 trams gespreid over vijf jaar.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met het wetsvoorstel van Volksvertegenwoordiger Jos Ansoms betreffende de versnelde beteugeling van de verkeersmisdrijven door de inning van forfaitaire verkeersboeten.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met het wetsvoorstel van Volksvertegenwoordiger Rony Cuyt betreffende de adminis- tratiefrechtelijke afdoening van sommige inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met het wetsvoorstel van Volksvertegenwoordiger Rony Cuyt ter beteugeling van de verkeersagressie en de invoering van de administratieve oplegging van voertuigen.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met het wetsvoorstel van Volksvertegenwoordiger Jos Ansoms tot beteugeling van asociaal en agressief verkeersgedrag.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met het ontwerp-MB tot wij- ziging van het MB van 1/12/1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. Het MB geeft ook werfopzichters de mogelijkheid om het verkeer stil te leggen.


* * *

De Vlaamse regering stemt voorwaardelijk in met het ontwerp-MB waarbij aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur van de Luchtvaart machtiging verleend wordt.


* * *

De Vlaamse regering stemt voorwaardelijk in met het ontwerp-KB tot vaststelling van de vergoedingen en com- pensaties voor het laden en lossen van binnenschepen 's nachts, op zondag of op een wettelijke feestdag.


* * *

De Vlaamse regering stemt voorwaardelijk in met het ontwerp-KB betreffende de ligtijd en het bedrag van de overliggelden inzake binnenbevrachting.


* * *

De Vlaamse regering stemt voorwaardelijk in met het ontwerp-KB betreffende de interoperabiliteit van het Trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem. Het ontwerp-KB is de vertaling naar Belgisch recht van Euro- pese Richtlijn 96/48/EG.

Op voorstel van Vlaams minister Theo KELCHTERMANS :

De lijst van de historisch verontreinigde gronden waar bodemsanering moet plaatsvinden, dient regelmatig aangepast te worden. Op voorstel van OVAM beslist de Vlaamse regering nu tot een vierde wijziging van deze lijst. Enerzijds gaat het om een uitbreiding met dos- siers waar gebleken is dat er aanwijzingen van een ern- stige bedreiding zijn, anderzijds worden er ook percelen geschrapt, ofwel omdat de saneringswerken ondertussen uitgevoerd werden, ofwel omdat gebleken is dat de aanwe- zige verontreiniging geen ernstige bedreiging vormt.


* * *

Dhr. Roger De Boeck en mevr. Anne Vandeputte worden aangesteld als effectief lid van de Opvolgingscommissie betreffende de Milieutaksen. Dhr. Geert De Roover en mevr. Ann Braekevelt worden aangesteld als hun respectie- ve plaatsvervangers. Alle vier zijn zij ambtenaren van OVAM.


* * *

De ministeriële verklaring n.a.v. de Interministeriële Commissie voor de Bescherming van de Maas op 19/3 jl. wordt goedgekeurd.


* * *

Op 23/2/1999 keurde de Vlaamse regering principieel een nieuw subsidiëringsbesluit inzake de gemeentelijke riole- ringen goed. Het besluit vormt een nieuwe stap in de uitbouw van gescheiden rioleringsstelsels. Na advies van de Raad van State wordt het besluit nu definitief goedge- keurd.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Wivina DEMEESTER en Eric VAN ROMPUY :

In aansluiting op de wijziging van de regelgeving inzake de economische expansiesteun vorig najaar keurt de Vlaamse regering nu een uitvoeringsbesluit m.b.t. de aan- vaarde financiële instellingen, hernieuwbare energie en vrije beroepen goed.


* * *

In het kader van de economische expansiewetgeving is er een Vlaams Waarborgfonds actief. Eind 1999 vervalt de samenwerking met de Nationale Kas voor Beroepskrediet, en er dient dus uitgekeken naar een alternatieve organisa- tievorm. Daartoe zal via een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking de markt geraadpleegd wor- den om na te gaan of een andere financiële of krediet- instelling bereid is een nieuw beheerscontract voor het Vlaams Waarborgfonds af te sluiten met de Vlaamse over- heid. Voor het geval deze piste geen voldoening zou geven, zal een werkgroep opgestart worden om na te gaan hoe de werking van het Waarborgfonds geïntegreerd kan worden binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Er wordt ook een werkgroep opgericht om het werkings- reglement te moderniseren.

Op voorstel van Vlaams minister Leo PEETERS :

Met het oog op de bespreking in het Overlegcomité van april ek. bepaalt de Vlaamse regering haar standpunt m.b.t. het ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 6/5/1971 tot vaststelling van de modellen van gemeente- lijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Leo PEETERS, Luc MARTENS en Brigitte GROUWELS :

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Jan Béghin, Anne Van Asbroeck, Etienne Van Vaerenbergh, Stefaan Platteau en Cecile Verwimp-Sillis tot wijziging van het decreet van 14/5/1996 tot vaststelling van de regelen inzake de werking en verdeling van het Sociaal Impulsfonds.

Op voorstel van Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

De Vlaamse regering beslist tot een actualisering van de maatregelen m.b.t. de onderwijsvoorrang in het secundair onderwijs. Het principieel goedgekeurde besluit betekent een bestendiging van het goed functionerend onderwijs- voorrangsbeleid en moet bijdragen tot een verhoogde inte- gratie van de allochtonen in de samenleving. Over het besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden en in het Overkoepelend Onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs.


* * *

In het kader van de overgang van het bestaand onderwijs voor sociale promotie (OSP) naar het nieuw OSP zoals voorzien in het Decreet Volwassenenonderwijs van 2/3/1999 keurt de Vlaamse regering principieel een besluit goed dat de bestaande afdelingen ordent in de nieuwe studie- gebieden van het secundair onderwijs en de nieuwe catego- rieën van het hoger onderwijs. Daarmee wordt de basis gelegd voor de concordantie tussen de oude en de nieuwe structuur. Het besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

In uitvoering van het Decreet Volwassenenonderwijs keurt de Vlaamse regering principieel een besluit goed dat de modaliteiten bepaalt voor de overdracht van studiegebie- den tussen de centra voor volwassenenonderwijs. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden en het zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

In uitvoering van het Decreet Volwassenenonderwijs keurt de Vlaamse regering principieel een besluit goed dat de procedure vastlegt voor het verlenen van de vrijstellin- gen van het inschrijvingsgeld. Het besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

Het Decreet Volwassenenonderwijs voorziet dat de oude structuurschema's van het modulair onderwijs van kracht blijven tot een nieuwe modulaire structuur is uitgewerkt en dat in afwachting van de nieuwe structuur nog struc- tuurschema's volgens het oude stramien goedgekeurd kunnen worden. De Vlaamse regering keurt nu principieel een besluit goed dat de voorwaarden bepaalt waaraan deze structuurschema's moeten beantwoorden. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden wordt de wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut voor wat de overplaat- sing van personeelsleden belast met de controle op de inning van het kijk- en luistergeld betreft, opnieuw principieel goedgekeurd, zodat het besluit voor advies voorgelegd kan worden aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot een aanpas- sing van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De wijziging heeft tot doel in de departementen Coördinatie, WVC (Welzijn, Volksgezondheid & Cultuur), EWBL (Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden & Landbouw) en LIN (Leefmilieu & Infra- structuur) een aantal bijkomende betrekkingen te creëren die dringend noodzakelijk zijn ten gevolge van nieuwe taken of beleidsopties waarvoor momenteel geen personeel aangetrokken kan worden omdat er geen vacante betrekkin- gen zijn in de desbetreffende niveaus. Ter compensatie worden een aantal betrekkingen geschrapt. Wat het depar- tement LIN betreft heeft de wijziging ook te maken met de overname van het personeel van IMALSO door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Over dit besluit zal onder- handeld worden met de vakbonden.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot aanpassing van de personeelsstatuten van de Vlaamse openbare instel- lingen BLOSO, Dienst voor de Scheepvaart, MBZ, NV Zeekanaal en Watergebonen Grondbeheer, Imalso, OPZ Geel, OPZ Rekem en VHM. De voorstellen to aanpassing waren ingediend door de instellingen zelf. Over dit besluit zal onderhandeld worden met de vakbonden, en het zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Luc MARTENS :

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Sonja Becq, Guy Swennen en Bart Vandendriessche tot wijziging van de wet van 8/7/1976 betreffende de OCMW's.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed dat de regels inzake beroep tegen een weigering, schor- sing of intrekking van een vergunning of erkenning van een voorziening in de gehandicaptensector aanpast aan de bepalingen van het nieuwe Decreet tot oprichting van de Gezins- en Welzijnsraad en van de adviserende beroepscom- missie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden. Het besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

Begin februari bepaalde de Vlaamse regering haar stand- punt inzake de verplichte integrale uitvoering van CAO 43 betreffende het minimumloon in de beschutte werkplaatsen. Om dit te concretiseren beslist zij nu tot versnelde uit- betaling van de maandelijkse subsidievoorschotten voor het tweede trimester van 1999, zodat de beschutte werk- plaatsen voldoende middelen hebben om een correcte uit- voering van CAO 43 te verzekeren.

Op voorstel van Vlaams minister Eric VAN ROMPUY :

Op 10/2/1998 stemde de Vlaamse regering in met de erken- ning en subsidiëring van het bedrijventerrein "Kaaskerke- Zuid" te Diksmuide. Het betrof de aanleg van een bedrij- venterrein van regionaal belang van bijna 10 ha en een bedrijventerrein van lokaal belang van 12,5 ha. De investeringskosten voor de aanleg van het terrein lopen hoper op dan destijds geraamd. Daarom wordt nu beslist een bijkomende subsidie van 24,7 miljoen fr. toe kennen. De totale subsidie voor de uit te voeren infrastruc- tuurwerken vanwege de Vlaamse regering beloopt daardoor 74,6 miljoen fr.

Deel: ' Profilering Vlaamse overheidsinstellingen duidelijker '
Lees ook