--

akk co-innovatie "Toegevoegde waarde varkensketens"

In het nieuwe ketenkennis programma AKK Co-innovatie "Toegevoegde waarde varkensketens" wordt nieuwe ketenkennis ontwikkeld die het bedrijfsleven in de varkensketens ondersteunt in haar ontwikkeling van duurzame marktgerichte productieketens. Het motto bij het programma:

AKK Co-innovatie Toegevoegde waarde varkensketens

'Beter boeren door kennis in marktgestuurde ketens'

Projectvoorstellen voor dit nieuwe programma zijn welkom!

Voor informatie en ondersteuning bij projectontwikkeling en ketensamenwerking kunt u contact opnemen met:

Stichting Agro Keten Kennis Persbericht Uitgangspunten en criteria dhr. ir. W. Maijers Goedkeuringsprocedure Postbus 15 Format project voorstellen 5200 AA Rosmalen Aanvraag nieuwsbrief tel. 073-5219250
fax 073-5218260

PERSBERICHT

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wil samen met de varkenssector investeren in nieuwe ketenkennis voor de sector. Doel hiervan is de varkenssector in staat te stellen beter in te spelen op de grote maatschappelijke veranderingen die op haar van invloed zijn. En het bedrijfsleven in staat stellen om te investeren in nieuwe ketensamenwerking, om op duurzame wijze voldoende nationale en internationale marktkracht te ontwikkelen.
Voor een periode van 5 jaar stelt LNV additionele middelen voor kennisontwikkeling beschikbaar ter waarde van 10 miljoen gulden, onder de voorwaarde dat het bedrijfsleven een vergelijkbaar bedrag investeert in vernieuwde ketenconcepten.

Maatschappelijke veranderingen
Grote maatschappelijke veranderingen, met eisen op het gebied van milieu, dierwelzijn en gezondheid, vragen om fundamentele aanpassingen in de varkenssector. Maar ook marktbehoeften op het gebied smaak en gemak en voedselveiligheid vragen om die veranderingen. Daaraan te voldoen wordt steeds meer voorwaarden voor continuïteit van de bedrijfsvoering. Voortbrengingsprocessen in de keten moeten duurzaam gaan worden, zowel ecologisch als economisch en sociaal.

Beter inspelen.
AKK projecten hebben de afgelopen 4 jaar aangetoond dat deze combinatie van veranderingen mogelijk is wanneer partijen uit de keten gaan samenwerken, in ketenverbanden die zich door de markt (klant en consument) willen laten aansturen.
Het besef dat alle schakels in de keten samen toegevoegde waarde moeten leveren voor de consument, vraagt om een nieuwe werkwijze. Een nieuwe werkwijze kan en moet ook leiden tot effectievere vormen van samenwerking die kostprijs verlagend werken. Echter, hiervoor is op verschillende gebieden nieuwe kennis nodig. Participatie van kennisinstellingen in de ketenprojecten levert een vruchtbare meerwaarde voor alle partijen op.

Co-innovatie
Door de nieuwe kennisimpuls kan nieuwe, praktische ketenkennis worden ontwikkeld in zgn. co-innovatieprojecten. Hierin werken bedrijven samen met kennisinstellingen. Tevens kunnen 'vragen van morgen' in onderzoekprogramma's worden ondergebracht. Deze werkwijze draagt tevens bij aan een versterking van de kennisinfrastructuur.

Uitvoering
Het Ministerie van LNV heeft Stichting Agro Keten Kennis (AKK) gevraagd dit programma (Co-innovatie 'Toegevoegde Waarde Varkensketens') op te starten en uit te voeren voor de komende 5 jaar.
Innovatieve projectvoorstellen kunnen vanaf heden worden ingediend. Zij worden beoordeeld door een programmabestuur, waarin vertegenwoordigers van bedrijfsleven en kennisinstellingen zitten, onder voorzitterschap van Ir. Gerard van Oosten (directeur van de Zuidelijke Land en Tuinbouw
Organisatie (ZLTO)

Het innovatieprogramma zal worden uitgevoerd onder het motto: 'Beter boeren door kennis in marktgestuurde ketens'


________________________________________________________________________

Voor nadere informatie
Stichting Agro Keten Kennis
Ir. Woody Maijers
tel. 073 – 5219250
fax 073-5218260

Deel: ' Programma AKK Co-innovatie Toegevoegde waarde varkensketens '
Lees ook