Provincie Groningen


Groningen, 15 september 1999 Persbericht nr. 197

Gedeputeerde Staten stellen programma vast om de verdroging van natuurgebieden te herstellen.

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten het Uitvoeringsprogramma verdrogingsbestrijding 1999-2000 vastgesteld. Hierin zijn maatregelen opgenomen om verdroogde natuurgebieden te herstellen. Het doel om eind 1998 10 % van het verdroogde natuurgebied te herstellen is gehaald. De komende jaren zal echter nog een forse inspanning geleverd moeten worden om het doel voor 2002 te halen, namelijk herstel van 25 % van het verdroogde natuurgebied. Het nu vastgestelde programma geeft daarvoor een aanzet. Hierbij gaat het om een een totaal bedrag van 26 miljoen gulden.

De provincie heeft samen met de waterschappen en de natuurbeheerders in het voorjaar van 1998 een start gemaakt met het opstellen van een uitvoeringsprogramma verdrogingsbestrijding in natuurgebieden. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal projecten. Uit een enquête onder de terreinbeheerders is gebleken dat het doel, om eind 1998 10% van het verdroogde natuurgebied hersteld te hebben, is gehaald. Het nu vastgestelde programma geeft een overzicht van de inspanningen van de afgelopen jaren.

Uit het Uitvoeringsprogramma blijkt ook dat het in 1998 en 1999 gaat om een GeBeVe-subsidie van ruim 6 miljoen gulden op een totaal van ca. 20 miljoen gulden investeringskosten.

Enkele grotere projecten uit het programma zijn: in het Zuidelijk Westerkwartier: Nienoord, verbeteren waterkwaliteit; Lettelberterdiep, inrichten waterbergingsgebied; Polder De Dijken, verplaatsing gemaal; Oude Riet, peilverhoging; in Gorecht: Drentsche Aa, herstel benedenloop; Oosterhaar en Wolfsbarge, herstel hydrologie en verwijderen voedselrijke bovenlaag en verder: Westerwolde Schoon!, herstel beeksysteem; Sellingen, afkoppeling regenwaterafvoer en Polder Breebaart, ontwikkeling brakke natuur.

In het Uitvoeringsprogramma worden verder mogelijkheden genoemd voor de verdrogingsbestrijding in de komende jaren en van kosten die daarmee gemoeid zijn. Want er moet nog een flinke inspanning geleverd worden om ook het doel voor 2002, herstel van 25% van het verdroogde natuurgebied, te halen. De nauwe samenwerking met waterschappen en natuurbeheerders zal worden voortgezet. De waterschappen krijgen hierin een grote rol toebedeeld.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

Deel: ' Programma GS Groningen tegen verdroging natuurgebieden '
Lees ook