Gemeente Enschede

Ruim twee miljoen voor programma sportieve wederopbouw Roombeek
Enschede, 4 september 2001
Sport speelt een belangrijke rol bij de sociale wederopbouw van Roombeek. Het College van Enschede heeft zelfs een speciaal programma voor de sportieve wederopbouw vastgesteld. Sport wordt nadrukkelijk als middel ingezet om slachtoffers van de Vuurwerkramp opnieuw te activeren. Dat met de bedoeling het verwerkingsproces te stimuleren.

Het programma voorziet in een groot aantal projecten en activiteiten. Zo zal de eerder aangestelde sportbuurtwerker nog twee jaar kunnen doorgaan met het stimuleren en medeorganiseren van buurtsportactiviteiten vooral gericht op stadsdeel Noord. Ook kunnen sportverenigingen steun, advies en financiële hulp krijgen bij het organiseren van activiteiten voor leden die op enigerlei wijze getroffen zijn door de ramp. De voetbalvereniging Sparta kan van de gemeente een bijdrage verwachten voor uitbreiding van haar kleedaccommodatie. Deze club toont zich erg actief in Enschede Noord voor de opvang van slachtoffers en heeft in de ogen van B en W in dat opzicht een "voorbeeldstellende positie".
Behalve sportactivering en verenigingsondersteuning wordt er ook nog het nodige geld uitgetrokken voor herstel van sportaccommodaties. En als laatste wordt in samenwerking met de kinderboerderij, het wijkwelzijnswerk (Het Kompas), de scholen , de speeltuinverenigingen, Stichting Welzijn Ouderen, het stadsdeelmanagement en het stadsdeelbeheer gewerkt aan het opzetten van een ponyboerderij. Oorsprong voor dit idee zijn de maquettes, die door de schoolkinderen in Noord zijn gemaakt. Naast de sport staat de omgang met paarden centraal: kinderen pikken spelenderwijs een scala aan sociale regels en vaardigheden op, die zij in andere situaties weer kunnen gebruiken. De totale kosten van het programma sportieve wederopbouw zijn f 2.471.700,- ( EUR 1.121.608). Hiervan komt f 1.000.000,- (EUR 454.545,45) voor rekening van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS).
Het B en W-voorstel komt aan de orde in de Raadscommissie Welzijn (6 september), die voor Leefbaarheid en Wonen (10 september) en daarna op 17 september in de Gemeenteraad.Deel: ' Programma sportieve wederopbouw Roombeek in Enschede '
Lees ook