Programma van Eisen Exploitatie Openbaar Vervoer

De gemeente Amsterdam wil ervoor zorgen dat de bewoners en bezoekers van Amsterdam over goed OV kunnen beschikken. Dat betekent dat het OV betrouwbaar, schoon en veilig moet zijn. Daarom heeft de gemeente Amsterdam een Programma van Eisen (PvE) opgesteld voor de exploitatie van het OV. In het PvE staan de kwaliteitseisen waaraan het OV in heel Amsterdam minimaal moet voldoen. Het GVB mag zelf bepalen hoe de routes van tramlijnen, buslijnen en metrolijnen moeten lopen. Als het hele lijnennet samen uiteindelijk maar aan het PvE voldoet.

Het PvE bestaat uit twee onderdelen:

* Een algemeen deel met OV-kwaliteitseisen die voor de hele stad hetzelfde zijn

Enkele voorbeelden:


* Maximale afstanden tussen woonadres en halte
* Hoeveel keer per uur de tram, bus of metro moet rijden
* Welke reizigersinformatie op de haltes aanwezig moet zijn
NB: Het algemene deel van het PvE heet officieel het generieke deel van het PvE.


* OV-kwaliteitseisen voor gebieden binnen Amsterdam. Amsterdam is in vijf gebieden ingedeeld. Voor deze vijf gebieden worden de OV-kwaliteitseisen aangevuld en preciezer omschreven in een gebiedsspecifieke uitwerking.
Het stuk waarop u nu kunt inspreken is de gebiedsspecifieke uitwerking voor het gebied Centrum/Oost. Het gebied Centrum/Oost bestaat uit de stadsdelen Zeeburg en Oost/Watergraafsmeer en gedeeltes van de stadsdelen Centrum, ZuiderAmstel en Oud-Zuid. Ook het nieuwbouwgebied IJburg hoort erbij. In het stuk is een kaart opgenomen waarop het gebied precies staat aangegeven. Hierop is tevens te zien dat het gebied Centrum/Oost zelf ook weer is opgesplitst in verschillende deelgebieden. Voor elk van deze deelgebieden is omschreven welke rechtstreekse verbindingen gevraagd worden. Er staat b.v. in waar je zonder overstappen vanuit De Pijp of de Indische buurt naartoe moet kunnen reizen.

Wanneer u de gebiedsspecifieke uitwerking voor Centrum/Oost wilt lezen, is het handig om ook het algemene (generieke) deel van het PvE erbij te houden. Er wordt namelijk in de gebiedsspecifieke uitwerkingregelmatig naar dit algemene deel verwezen. Het algemene deel van het PvE kunt u hieronder ook downloaden..

Programma's downloaden?
Programma van Eisen Exploitatie Openbaar Vervoer Gebiedsspecifieke uitwerking voor Centrum/Oost

Voor het downloaden heeft u Acrobat Reader nodig. Dit kunt u hier downloaden.

Wilt u schriftelijk inspreken ?
Het College van B&W van de gemeente Amsterdam heeft 25 juni jongstleden de gebiedsspecifieke uitwerking voor Amsterdam Centrum/Oost behandeld en vrijgegeven voor inspraak. Als belanghebbende kunt u vóór 7 september 2002 schriftelijk reageren op het voorgestelde Programma van Eisen door een brief te sturen naar:

dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
Afdeling Strategie en Beleid
Mevrouw P. Eveling
Antwoordnummer 39319
1090 WC Amsterdam

Informatie- en Inspraakavond
Voorafgaand aan de behandeling van de gebiedsspecifieke uitwerking Amsterdam Centrum/Oost wordt een informatie- en inspreekavond georganiseerd op:

9 september 2002 om 20.00 uur op de Plaza in het gebouw

van de dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (Nieuwevaart 5-9).

Alle schriftelijke reacties en het verslag van de informatie- en inspreekavond worden aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam

Wilt u inspreken tijdens de informatie- en inspraakkavond? Tijdens de informatie- en inspraakavond kunt u mondeling reageren op de gebiedsspecifieke uitwerking Amsterdam Centrum/Oost. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, kunt u zich telefonisch opgeven bij mevrouw P. Eveling, telefoon (020) 5565222 of dhr. J.M. Kouwenberg, telefoon (020) 5565276.

Meer informatie?
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J.M. Kouwenberg,
telefoon (020) 5565276.

Klik hier voor een korte samenvatting van de gebiedsspecifieke uitwerking Centrum/Oost.

Korte samenvatting van de gebiedsspecifieke uitwerking Centrum/Oost:

De gebiedsspecifieke uitwerking Amsterdam Centrum/Oost bestaat uit de volgende hoofdstukken:

* In hoofdstuk 1 wordt een inleiding gegeven op het stuk;
* In hoofdstuk 2 worden precies de buitengrenzen van het gebied Centrum/Oost aangegeven;

* In hoofdstuk 3 worden eisen voor het verbindend net omschreven voor het gebied Centrum/Oost. Bij deze eisen wordt soms verwezen naar het algemene (generieke) deel van het PvE. Het verbindend net bestaat uit het metronet en een aantal tram- en buslijnen. Het doel hiervan is dat reizigers zich met maximaal enkele overstappen vlug tussen de verschillende wijken van de stad kunnen verplaatsen;

* In hoofdstuk 4 worden eisen voor het ontsluitend net omschreven voor het gebied Centrum/Oost. Bij deze eisen wordt soms verwezen naar het algemene (generieke) deel van het PvE. Het ontsluitend net bestaat uit alle tram- en buslijnen in Amsterdam die de verschillende wijken ontsluiten en verbinden met het verbindend net (zie hoofdstuk 3) en de OV-knooppunten zoals NS-stations. Er worden ook eisen omschreven voor de bereikbaarheid van specifieke bestemmingen (voorzieningen). Er is een onderscheid gemaakt tussen specifieke bestemmingen met vooral een functie voor de wijk en specifieke bestemmingen met vooral een functie voor de hele stad;
* In hoofdstuk 5 wordt voor alle deelgebieden van het gebied Centrum/Oost omschreven waar je vanuit die deelgebieden rechtstreeks of met een maximum aantal overstappen naartoe moet kunnen reizen;

* In hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van de grotere toekomstige infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen die gepland zijn in het gebied Centrum/Oost of waarvoor ruimte gereserveerd is. Dit overzicht is opgenomen zodat het GVB hiermee bij het plannen van haar lijnen rekening mee kan houden.

Deel: ' Programma van Eisen Exploitatie Openbaar Vervoer Amsterdam '
Lees ook