PROGRAMMA VAN HET FINSE VOORZITTERSCHAP 1999 Go Back

Press Release: Brussels (01-07-1999) - Nr. 2940/2/99 (Presse )
_________________________________________________________________

PROGRAMMA VAN HET FINSE VOORZITTERSCHAP

1999

PROGRAMMA VAN HET FINSE VOORZITTERSCHAP VAN DE EU 1999

Inhoud
:

TEN GELEIDE: EEN STERK EN TRANSPARANT EUROPA VOOR HET NIEUWE MILLENNIUM


1. EEN ZICH UITBREIDENDE UNIE


1.1. Het uitbreidingsproces


1.2. Intergouvernementele conferentie over de hervorming van de instellingen


2. EEN TRANSPARANTE EN EFFICIËNTE UNIE


2.1. Transparantie


2.2. Verbetering van het functioneren van de Raad


2.3. Administratieve hervorming


3. EEN STABIELE, CONCURRERENDE EN WERKGELEGENHEID SCHEPPENDE ECONOMIE


3.1. Economische en Monetaire Unie


3.2. Werkgelegenheid


3.3. Belastingen


3.4. Interne Markt


3.5. Economisch beleid


3.6. Vervoer


3.7. Landbouw en visserij


4. KENNIS- EN VAARDIGHEDENMAATSCHAPPIJ


4.1. Telecommunicatie


4.2. Onderwijs, onderzoek en technologie


4.3. Culturele samenwerking en audiovisueel beleid


5. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR MAATSCHAPPIJ EN MILIEU


5.1. Milieu en duurzame ontwikkeling


5.2. Sociale dimensie


6. RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID


6.1. Migratie- en asielbeleid


6.2. Bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit


6.3. Europese juridische ruimte en rechtsbescherming voor de burgers


7. EEN WERELDWIJD ACTIEVE EN INVLOEDRIJKE UNIE


7.1. Consistent extern beleid


7.2. Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid


7.3. Betrekkingen met derde landen en groepen van landen


7.4. Wereldhandelsorganisatie


7.5. Mensenrechten

EEN STERK EN TRANSPARANT EUROPA VOOR HET NIEUWE MILLENNIUM

Aan het begin van het Finse voorzitterschap bevindt de Europese Unie zich in een periode van ingrijpende veranderingen.

De verwezenlijking van de Economische en Monetaire Unie aan het begin van het jaar verdiept de ontwikkeling van de interne markt en geeft de Unie grote invloed op het economisch beleid in de wereld. De euro en het gemeenschappelijk monetair beleid maken het noodzakelijk dat de steun voor het economisch beleid van de lidstaten intensiever wordt gecoördineerd en de euro-zone in staat is met één stem te spreken.

Het begin mei in werking getreden Verdrag van Amsterdam vergroot de slagvaardigheid van de Unie en versterkt haar positie als "global player". Het verdrag schept de voorwaarden voor de ontwikkeling van een Unie die sterker, veiliger en rechtvaardiger wordt. Onder het Finse voorzitterschap zal de uitvoering van het verdrag een reële politieke uitdaging voor de hele Unie zijn.

De Europese Unie is thans een krachtiger economische en politieke eenheid dan voorheen, waarvan het lidmaatschap door meer dan tien Europese staten is aangevraagd. De uitbreiding kan bijdragen tot een stabieler en welvarender Europa. Tegelijkertijd is de uitbreiding een uitdaging die vereist dat het interne beleid van de Unie overeenkomstig de besluiten van de Europese Raad van Berlijn wordt vernieuwd en de besluitvaardigheid van de Unie wordt versterkt.

De crisis in Kosovo vormde een bedreiging voor de Europese veiligheid en een uitdaging voor de verdedigers van Europese basiswaarden. De Europese Unie heeft een centrale rol te vervullen bij het verlichten van de menselijke ellende, bij de terugkeer van stabiliteit en recht alsmede bij het begin van de wederopbouw. De crisis in de Westelijke Balkan heeft veel bijgedragen tot de solidariteit van de Europeanen en een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. De burgers verwachten van de Unie een nieuwe efficiëntie bij de preventie en beheersing van crisissituaties. Daartoe biedt het Verdrag van Amsterdam nieuwe mogelijkheden en middelen.

In de ogen van de burgers ontleent de Unie zijn bestaansrecht op de eerste plaats aan haar vermogen om via de uitoefening van haar basistaak de veiligheid en de welvaart van de mensen te vergroten en de kwaliteit van het milieu te verbeteren. De werkverdeling tussen de Unie en de lidstaten moet duidelijk zijn en het optreden van de Unie moet een reële meerwaarde bieden. De Europeanen verwachten resultaten van de besluitvorming van de Unie.

De oorzaken van het ontslag van de Commissie tonen aan dat de instellingen dringend moeten worden hervormd. Het voorzitterschap steunt het hervormingsstreven van de Commissie en zal actief streven naar een grotere efficiëntie, transparantie en consistentie in het optreden van de Raad en van de hele Unie.

De inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam heeft de positie van het in juni gekozen Europees Parlement in de besluitvorming van de Unie versterkt. Finland hoopt dat het nieuwe Parlement zo spoedig mogelijk na de verkiezingen volledig zal functioneren en samenwerken met het voorzitterschap van de Raad.

De Unie staat voor vele verschillende uitdagingen waar alleen effectief op kan worden gereageerd indien de Raad, de Commissie en het Parlement nauw samenwerken, met actieve steun van de burgers. Een vastberaden aanpak van deze uitdagingen zou de Unie versterken en het vertrouwen van de burgers vergroten. Bij de overgang naar het nieuwe millennium is een duidelijke en onbevangen visie op de taak van de Unie en de prioriteiten voor de komende jaren nodig.

Deze visie zou kunnen worden verwoord in een tijdens de Europese Raad van Helsinki af te leggen Millenniumverklaring.

Het Finse voorzitterschap zal zijn prioriteiten bepalen aan de hand van de volgende ruime thema's op de agenda van de Unie:

Een wereldwijd actieve en invloedrijke Unie

De stabilisering van de situatie in de Westelijke Balkan is een dringende en veeleisende taak waarvoor de Europese Unie zich krachtig en langdurig moet inzetten. Door de crisis in Kosovo verwachten de burgers nog meer dat de Unie naar buiten toe efficiënter optreedt. Het Verdrag van Amsterdam versterkt de externe daadkracht, en de voortschrijdende eenwording kan de gemeenschappelijke economische en politieke voordelen voor de lidstaten vergroten. De Unie is thans beter uitgerust om actief en bevoegd op te treden ter versterking van de Europese en bredere internationale veiligheid, vergroting van de transparantie van de wereldeconomie, bevordering van de economische en maatschappelijke ontwikkeling en de eerbiediging van de mensenrechten.

Het Finse voorzitterschap zal consequent en op alle fronten werken aan de ontwikkeling van de externe slagvaardigheid van de Unie, met bijzondere aandacht voor de versterking van het vermogen van de Unie om te reageren op crisissituaties alsmede voor stabilisering van de situatie in de Westelijke Balkan.

Een zich uitbreidende Unie

De uitbreiding van de Unie is onontbeerlijk voor het waarborgen van de Europese stabiliteit. De toetreding van nieuwe lidstaten zal de positie van de Unie als internationale mogendheid versterken en via grotere markten de voorwaarden scheppen voor een krachtiger economische groei in Europa. De Unie moet voorbereid worden op de uitdagingen van de uitbreiding via de verbetering van haar besluitvaardigheid en het efficiënter maken van haar instellingen.

Het Finse voorzitterschap zal het uitbreidingsproces vastberaden bevorderen en de intergouvernementele conferentie voorbereiden overeenkomstig de besluiten van de Europese Raad van Keulen.

Een transparante en efficiënte Unie

De verscheidenheid en veeleisendheid van de taken van de Unie vragen een consistente besluitvorming en bestuur. Om de politieke daadkracht van een zich uitbreidende Unie te waarborgen moet de besluitvorming efficiënter worden. Wil de Unie meer het vertrouwen van haar burgers winnen, dan moet zij in haar optreden transparanter en verantwoordelijker zijn. De geloofwaardigheid van de instellingen vereist ook dat tegen iedere vorm van fraude wordt opgetreden.

Het Finse voorzitterschap zal de transparantie in het optreden van de Unie bevorderen, de werkmethodes van de Raad efficiënter maken, het hervormingsstreven van de Commissie steunen en bijdragen tot de versterking van de fraudebestrijding.

Een stabiele, concurrerende en werkgelegenheidscheppende economie

De interne markt en de economische en monetaire unie hebben gunstige voorwaarden geschapen voor een geslaagd functioneren van de EU-zone in een open wereldeconomie. De zwakheid van de economische structuren en het concurrentievermogen vormen evenwel een Europees probleem dat tot uiting komt in hoge werkloosheid en een langzame groei van het bruto binnenlands product. In de nabije toekomst moet dan ook voorrang gegeven aan verbetering van de concurrentiekracht en het vermogen van Europa en het Europese bedrijfsleven om nieuwe banen te scheppen.

Het Finse voorzitterschap zal ernaar streven het concurrentievermogen en de werkgelegenheid in de Europese Unie te vergroten via coördinatie van het economische, werkgelegenheids- en structuurbeleid en het efficiënter maken van de werking van de interne markt.

Kennis- en vaardighedenmaatschappij

De Europese cultuur kent sterke tradities maar de vertaling van kennis in economische en maatschappelijke vernieuwing is vaak een probleem geweest. In het volgende millennium zullen kennis en vaardigheden essentiële productiefactoren zijn en de basis van alle welvaart. De kennismaatschappij is zowel een veeleisende uitdaging als een nieuwe mogelijkheid voor mensen, bedrijfsleven en overheid.

Het Finse voorzitterschap zal de ontwikkeling van de kennismaatschappij steunen en bevorderen dat daarvan zo ruim mogelijk profijt wordt getrokken.

Verantwoordelijkheid voor maatschappij en milieu

De globalisering en de voortschrijdende economische integratie zijn van invloed op het vermogen van de EU-landen om hun traditionele welzijnstaken uit te voeren. De efficiënte bescherming van het menselijk leefmilieu vergt steeds vaker Europese en wereldwijde oplossingen. De mensen verwachten dat de politieke wereld gerichte besluiten neemt om een vanuit economisch, maatschappelijk en ecologisch oogpunt duurzame ontwikkeling te waarborgen, uitsluiting te vermijden en gelijkheid te bevorderen.

Het Finse voorzitterschap zal ernaar streven de levensstandaard van de Europeanen te verbeteren door te bevorderen dat de vereisten van een duurzame ontwikkeling en de bescherming van het milieu worden opgenomen in het gemeenschapsbeleid.

Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

De interne markt en het Verdrag van Amsterdam hebben een Europese Unie zonder binnengrenzen geschapen. De verscheidenheid aan rechts- en beheerssystemen van de lidstaten werpen niettemin concrete hindernissen op voor de mogelijkheid van mensen en ondernemingen om hun vrijheden en rechten te realiseren. De nagestreefde vrijheid vormt een uitdaging voor het buitengrenzenbeleid van de EU, de bestrijding van de criminaliteit en de coördinatie van de rechtsstelsels. Van de Unie wordt in dit verband ook een consequente ontwikkeling van de samenwerking in de omringende gebieden en over de gehele wereld verwacht.

Tijdens de speciale bijeenkomst van de Europese Raad in Tampere zullen politieke richtsnoeren en prioriteiten worden vastgesteld met het oog op het recht van de Europese burgers om vrij te bewegen, veilig te leven en een efficiënte rechtsbescherming te genieten.


1. EEN ZICH UITBREIDENDE UNIE

De bevordering van het uitbreidingsproces is een essentiële taak van het voorzitterschap vanwege de betekenis ervan voor de stabiliteit en welvaart van heel Europa.

Ten aanzien van het uitbreidingsproces zullen onder het Finse voorzitterschap de gezamenlijk overeengekomen beginselen worden toegepast: alle kandidaat-lidstaten nemen op gelijke voorwaarden deel aan het proces en zij kunnen op grond van dezelfde criteria toetreden tot de Unie. Elke kandidaat-lidstaat legt de weg naar het lidmaatschap af naar gelang van de mate waarin het daarvoor gereed is.

Uit de instabiliteit van Zuidoost-Europa blijkt eens te meer de noodzaak van een alomvattende bezinning op de betrekkingen van de Unie met de verschillende landen in ons werelddeel. In dit verband moet ook een lange-termijnvisie op de uitbreiding van de Unie worden ontwikkeld.

Met het oog op de uitbreiding zal het Finse voorzitterschap de intergouvernementele conferentie over de hervorming van de instellingen voorbereiden en streven naar een efficiënter optreden van de Unie.


1.1. Het uitbreidingsproces

·
deelresultaten bij de toetredingsonderhandelingen

·
opening van toetredingsonderhandelingen met nieuwe kandidaat-lidstaten

·
steun voor de voorbereidingen van de kandidaat-lidstaten op de toetreding

In de toetredingsonderhandelingen zal Finland trachten eerste resultaten te bereiken in de onderhandelingen over reeds aan de orde gestelde sectoren waarin nog niet voor alle vraagstukken een oplossing is gevonden. Daarnaast zal Finland de onderhandelingen openen over een aantal nieuwe hoofdstukken en trachten in de betrokken sectoren oplossingen te vinden.

Op basis van het voortgangsverslag van de Commissie zullen tijdens de Europese Raad van Helsinki de mogelijkheden besproken worden om toetredingsonderhandelingen met nieuwe kandidaat-lidstaten te openen. Het voorzitterschap zal ernaar streven dat de genomen besluiten alle kandidaat-lidstaten de verzekering geven dat zij vorderingen maken op de weg naar de toetreding en dat zij op grond van uniforme criteria worden beoordeeld.

Het voorzitterschap zal er met name op toezien dat met de thans te bespreken partnerschappen richting en steun kan worden gegeven aan de inspanningen van de toetredingskandidaten om te voldoen aan de lidmaatschapsvoorwaarden. De nieuwe steunregelingen ISPA en SAPARD die begin 2000 in werking zullen treden, zullen in dit verband nieuwe mogelijkheden bieden.

Het Finse voorzitterschap zal uitvoering geven aan de Europese strategie inzake Turkije om dat land voor te bereiden op toetreding tot de Unie.

Onder het Finse voorzitterschap zal een Europese Conferentie op het niveau van de ministers van Buitenlandse Zaken bijeenkomen. De Raad zal bovendien voor de Europese Raad van Helsinki een verslag over de toekomst van de conferentie opstellen.


1.2. Intergouvernementele conferentie over de hervorming van instellingen

* Voorbereiding van de conferentie

Naast de toetredingsonderhandelingen en de voorbereidingen van de kandidaat-lidstaten zelf vereist de uitbreiding ook maatregelen van de Unie ter ontwikkeling van het besluitvormingsproces en aanpassing van de instellingen aan de vereisten van een uitgebreide Unie. Het Finse voorzitterschap zal op basis van de besluiten van de Europese Raad van Keulen leiding geven aan de voorbereidingen voor het bijeenroepen van de regeringsconferentie.

In de komende regeringsconferentie moet overeenstemming worden bereikt over een ruimere toepassing van meerderheidsbesluiten, de samenstelling van de Commissie en de weging van de stemmen in de Raad. Daarnaast kunnen andere benodigde wijzigingen in het Verdrag worden behandeld, indien zij verband houden met aspecten van de instellingen van de Europese Unie en de uitvoering van het Verdrag van Amsterdam.

De wijzigingen zouden onafhankelijk van het aantal leden van de uitgebreide Unie moeten worden toegepast en moeten garanderen dat de Unie efficiënt kan blijven optreden. Het voorzitterschap zal voor de Europese Raad in Helsinki een toelichtend en evaluerend verslag over verschillende alternatieven opstellen en daarbij rekening houden met de voorstellen van de lidstaten, de Commissie en het Parlement. Daarnaast zal het voorzitterschap beoordelen of bijkomende besprekingen nodig zijn en kennis nemen van de opvattingen terzake van de kandidaat-lidstaten.


2. EEN TRANSPARANTE EN EFFICIËNTE UNIE

De instellingen van de Unie moeten voortdurend streven naar een grotere resultaatgerichtheid bij de uitvoering van de taken en doelstellingen waarvoor de Unie zich gesteld ziet. Doorzichtigheid, eenvoud en verantwoordelijkheidszin in het besluitvormingssysteem zullen bijdragen tot efficiëntie en zullen het vertrouwen van de burgers in de instellingen vergroten.

Transparantie schetst duidelijkheid rond de politieke keuzen die op het niveau van de Unie worden gemaakt, draagt bij tot een brede maatschappelijke discussie en tot aanvaarding van de besluiten. Het voorzitterschap zal de verwezenlijking van de
transparantiedoelstelling overeenkomstig het Verdrag van Amsterdam bevorderen.

Het optreden van de Raad moet verder worden ontwikkeld via vereenvoudiging van de structuur en de werkmethodes van de Raad en via het waarborgen van een consequent beleid bij de behandeling van veelomvattende vraagstukken. Het efficiënter maken van het optreden van de Raad zal tijdens de zitting van de Europese Raad in Helsinki worden beoordeeld.

Door het ontslag van de Commissie is de noodzaak van een fundamentele vernieuwing van de administratie thans nog actueler dan voorheen. Reeds bij de benoeming van de nieuwe Commissie moeten haar structuren worden gestroomlijnd en haar bestuursmethoden efficiënter worden gemaakt.

De Raad en de Commissie zullen voor de Europese Raad in Helsinki een verslag over het efficiënter maken van de fraudebestrijding opstellen. Het voorzitterschap acht het belangrijk dat de besteding van de middelen van de Unie efficiënter wordt gecontroleerd.

Tijdens de Europese Raad van Helsinki zal de inachtneming van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel worden besproken. Het voorzitterschap beklemtoont het belang van de toepassing van het protocol bij het Verdrag van Amsterdam. De Europese wetgeving moet duidelijk, eenvoudig en van hoge kwaliteit zijn.


2.1. Transparantie

* Grotere openbaarheid van documenten

Het Finse voorzitterschap zal zich bij de bevordering van transparantie met name inzetten voor een grotere openbaarheid van documenten. Duidelijk omschreven beginselen en beperkingen inzake de openbaarheid van documenten vormen een onderdeel van reële transparantie.

Een wezenlijk onderdeel van transparantie zijn ook openbare documentregisters, een uniforme indeling van documenten, instellinggebonden regelingen betreffende een goede bestuurspraktijk alsmede vrije toepassing van de nieuwe communicatietechnologie.

Overeenkomstig het Verdrag van Amsterdam moet de toegang van het publiek tot de documenten van het Parlement, de Raad en de Commissie op een nader te bepalen wijze worden gewaarborgd. De Raad dient samen met het Europees Parlement en op voorstel van de Commissie terzake algemene beginselen en beperkingen vast te stellen die rekening houden met openbare en particuliere belangen.

Finland stelt zich ten doel de politieke voorwaarden en efficiënte werkmethodes voor de opstelling van transparantiewetgeving te creëren en overeenstemming te bereiken over de belangrijkste elementen daarvan. Finland zal ernaar streven ook ten aanzien van andere aspecten van de transparantie vooruitgang te boeken.


2.2. Verbetering van het functioneren van de Raad
* Versterking van de efficiëntie en consistentie

De groei van het aantal leden en taken van de Unie plaatst de instellingen en de besluitvorming van de Unie voor grote uitdagingen. Het behoud en de verbetering van de daadkracht van de Raad vergen fundamentele hervormingen. Er zal naar worden gestreefd de efficiëntie, consistentie en continuïteit in het optreden van een zich uitbreidende Unie te waarborgen.

De secretaris-generaal van de Raad heeft een verslag opgesteld over de verbetering van het optreden van de Raad. Het verslag moet ook gezien worden als onderdeel van de bredere hervorming van de instellingen van de Unie en het efficiënter maken van de samenwerking tussen de instellingen. Het Finse voorzitterschap zal een begin maken met de behandeling en uitvoering van de in het verslag van de secretaris-generaal voorgestelde hervormingsinitiatieven.

Het uitgangspunt van Finland is één samenhangende en ongedeelde Raad. De besluitvorming van de Raad moet altijd gebaseerd worden op een totaalvisie betreffende het beleid van de Unie.

De Europese Raad van Helsinki zal de verbetering van de werkmethodes van de Raad Algemene Zaken en de Raad als geheel bespreken. In Helsinki zullen de geboekte resultaten als geheel worden geëvalueerd en zal een besluit worden genomen over de vereiste follow-up.


2.3. Administratieve hervorming

·
hervorming van de Commissie

·
ontwikkeling van fraudebestrijding en financieel beheer

·
voltooiing van de comitologiehervorming

Door het ontslag van de Commissie is het door haar opgestelde programma "de Commissie van Morgen" nog actueler geworden. De politieke aanbevelingen van het programma voor de reorganisatie van de Commissie en het efficiënter maken van haar functioneren moeten in overweging worden genomen en zo mogelijk reeds bij de benoeming van de nieuwe Commissie uitvoering krijgen. Finland steunt het door de nieuwe Commissievoorzitter de heer Romano Prodi tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad van Keulen gepresenteerde ontwikkelingsplan.

Het Finse voorzitterschap is voornemens een besluit te doen nemen over het vervolg van MAP 2000, het programma ter hervorming van het beheer en het personeelsbeleid van de Commissie, alsmede over het vervolg van SEM 2000 betreffende een gezond en doeltreffend financieel beheer. Van de nieuwe Commissie wordt een mededeling verwacht over de vorderingen bij de administratieve hervorming.

Van het nieuwe Europees Parlement wordt in het najaar een standpunt verwacht over de wijze waarop het voort wil gaan met de opheffing van de bij de kwijtingsprocedure aan het licht gekomen tekortkomingen en misbruiken. Het Finse voorzitterschap streeft naar correctie van de bij de kwijtingsprocedures geconstateerde tekortkomingen, alsmede naar een betere kwaliteit van het financieel beheer.

Het Bureau voor Fraudebestrijding is begin juni operationeel geworden. Op de Europese Raad van Helsinki zullen de vorderingen bij de fraudebestrijding worden geëvalueerd en zullen op basis van een verslag van de Raad en de Commissie essentiële richtsnoeren voor de verdere werkzaamheden worden goedgekeurd. Doel is de ontwikkeling van een fraudebestrijdingsstrategie.

Het Finse voorzitterschap zal ernaar streven dat eventuele resterende vraagstukken in verband met het comitologievoorstel van de Commissie worden opgelost en dat met de volledige toepassing van het nieuwe comitologiebesluit onmiddellijk na de goedkeuring ervan een begin wordt gemaakt.

Het voorzitterschap hecht veel belang aan de verbetering van de gegevensbescherming en verwacht van de Commissie een voorstel over de oprichting van een onafhankelijk controleorgaan voor rechtsbescherming. Finland zal een begin maken met de behandeling van het voorstel en zal trachten onder Fins voorzitterschap duidelijke vorderingen terzake te maken. Finland zal ook aandacht besteden aan rechtsbeschermingsvraagstukken die onder de derde pijler vallen.


3. EEN STABIELE, CONCURRERENDE EN WERKGELEGENHEIDSCHEPPENDE ECONOMIE

Toegenomen onderlinge afhankelijkheid van de lidstaten binnen de Economische en Monetaire Unie maakt versterking van de coördinatie van het economisch beleid noodzakelijk. Ter verbetering van het concurrentievermogen, de groei en de werkgelegenheid zal het voorzitterschap een consistente onderlinge afstemming van het economische, werkgelegenheids- en structuurbeleid alsmede de voltooiing van de interne markt bevorderen.

De Europese Raad van Helsinki zal beoordelen of de coördinatie van het economisch beleid in de derde fase van de EMU goed functioneert. Daarnaast zal de werkgelegenheidsstrategie worden besproken in het licht van het in Keulen goedgekeurde werkgelegenheidspact. Tegelijkertijd zal ook de onder het Portugese voorzitterschap te houden speciale bijeenkomst van de Europese Raad worden voorbereid.

De vergrijzing van de bevolking, de globalisering en de technologische ontwikkeling vormen uitdagingen voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling in Europa. De EMU en de interne markt bieden nieuwe mogelijkheden, die echter niet altijd volledig worden benut voor de bevordering van de economische groei en de werkgelegenheid. Het functioneren van de instellingen van de Unie en haar beleidsinstrumenten moeten grondig worden onderzocht zodat de EU een geslaagde toekomststrategie kan ontwikkelen.

Door de invoering van de gemeenschappelijke munt op de interne markt is de coördinatie van de belastingstelsels van de lidstaten nog dringender geworden. Het voorzitterschap acht het belangrijk dat schadelijke belastingconcurrentie wordt voorkomen en dat voor de bijeenkomst van de Europese Raad in Helsinki een oplossing wordt gevonden voor het belastingpakket. Het voorzitterschap zal ook de onderlinge toenadering van de grondslagen voor de energiebelasting bevorderen.

De totstandbrenging van de EMU heeft de voorwaarden voor een gemeenschappelijke financiële markt geschapen. De Unie is uitgegroeid tot een belangrijke economische global player. De eurozone moet deelnemen aan de discussie over het economisch beleid in de wereld. De EU moet op basis van de conclusies van de Europese Raad van Keulen bijdragen tot de efficiëntie en stabiliteit van de internationale financiële markten.

Het Finse voorzitterschap zal de oplossing van de structurele problemen van de interne markt bevorderen door het functioneren van de goederen- en financiële markten te verbeteren. Ondernemingen moeten op gelijke voorwaarden en ongehinderd op het hele grondgebied van de EU actief kunnen zijn.

Onder het Finse voorzitterschap zal gebruik worden gemaakt van de EU-verslagen betreffende het concurrentievermogen en zal de nadruk worden gelegd op het efficiënter maken van de overheidssteun- en mededingingsregelingen, verbetering van de interne markt voor energie en een efficiëntere onderlinge afstemming van Europese vervoersvormen.

Op basis van de door de Europese Raad van Berlijn goedgekeurde landbouwhervorming zal onder het Finse voorzitterschap een belangrijke plaats worden ingeruimd voor de opstelling van
WTO-onderhandelingsdoelstellingen betreffende de landbouw.


3.1. Economische en Monetaire Unie

·
consolidering van de positie van de euro

·
versterking van de coördinatie van het economisch beleid

·
versterking van de geloofwaardigheid van het stabiliteits- en groeipact

·
versterking van de dialoog betreffende het economisch beleid

De gemeenschappelijke munt is onder gunstige omstandigheden in gebruik genomen. Dat is mede bereikt dankzij het onafhankelijke monetaire beleid van de Europese Centrale Bank en door de gehechtheid van de lidstaten aan een economisch beleid tot handhaving van de stabiliteit. Het Finse voorzitterschap zal trachten de positie van de euro verder te consolideren en te versterken.

Het Finse voorzitterschap gaat ervan uit dat de externe vertegenwoordiging van de euro op basis van de conclusies van de Europese Raad van Wenen zal geschieden. De eurozone moet met een stem spreken en gemeenschappelijke stellingnamen moeten efficiënt worden voorbereid.

De gemeenschappelijke munt vergt versterking van de coördinatie van het economisch beleid overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Wenen. De Raad ECOFIN zal voor de Europese Raad van Helsinki een verslag opstellen over het functioneren van die coördinatie in de derde fase van de EMU.

De geloofwaardigheid van het stabiliteits- en groeipact moet worden gewaarborgd. Het Finse voorzitterschap zal streven naar informele euro-11-besprekingen onder eerbiediging van de status van de ECOFIN-Raad als besluitvormingsorgaan van de Unie. De landen van de eurozone moeten gemeenschappelijke opvattingen formuleren over essentiële aspecten van het economisch beleid die verband houden met de gemeenschappelijke munt en hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid terzake.

De coördinatie van het economisch beleid moet worden verbeterd via de ontwikkeling van werkmethoden met behulp waarvan de stabiliteit van het financieel beheer van de lidstaten en de doorvoering van structurele hervormingen ter verbetering van de marktwerking gemeenschappelijk kunnen worden gevolgd en geëvalueerd. Het document met globale richtsnoeren voor het economisch beleid zal daarbij een voorname rol spelen.

Het voorzitterschap streeft ernaar de dialoog en de transparantie in verband met het economisch beleid te versterken op basis van het in Keulen goedgekeurde werkgelegenheidspact. Nu de gemeenschappelijke munt bestaat is het belangrijk dat de uitgangspunten van het economisch beleid begrepen en aanvaard worden. De met de sociale partners gevoerde dialoog moet de weg verder vrijmaken voor een breed maatschappelijk debat over het economisch beleid. Tegelijkertijd moet de dialoog tussen de Raad en de Centrale Bank worden voortgezet, want deze vormt een essentiële voorwaarde voor het welslagen van het economisch beleid.

De besluiten van de Europese Raad van Keulen over de verbetering van de werking van het internationale financiële stelsel vormen de grondslag voor het optreden van het Finse voorzitterschap. Daarnaast zal met de ontwikkeling van de EU-markt voor financiële diensten een begin worden gemaakt overeenkomstig de voorstellen van de groep Monti. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de stabiliteit van de financiële markten.


3.2. Werkgelegenheid

·
versterking van de werkgelegenheidsstrategie

·
werkgelegenheidsrichtsnoeren voor het jaar 2000

·
een brede dialoog over werkgelegenheidsvraagstukken

Een hoofddoelstelling van het voorzitterschap is de ontwikkeling van een gemeenschappelijke werkgelegenheidsstrategie op basis van het werkgelegenheidspact van de Europese Raad van Keulen teneinde in de hele Unie een hoge werkgelegenheidsgraad te bereiken. Als onderdeel daarvan zullen ambitieuze werkgelegenheidsrichtsnoeren voor het jaar 2000 worden opgesteld waarbij zal worden nagegaan of het mogelijk is nieuwe, toetsbare kwantitatieve doelstellingen te formuleren. In die richtsnoeren zal ook uitgebreid aandacht worden besteed aan de verbetering van de werking van de arbeidsmarkt en structurele hervormingen met behulp waarvan Europa de voorwaarden voor het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen kan verbeteren.

De synergie tussen het economisch beleid en de
werkgelegenheidsrichtsnoeren moet worden verbeterd zoals tijdens de Europese Raad van Wenen is geconstateerd. Finland acht het belangrijk dat in de werkgelegenheidsrichtsnoeren voor het jaar 2000 rekening wordt gehouden met de aanbevelingen in de richtsnoeren voor het economisch beleid betreffende werkgelegenheid.

De werkgelegenheidsrichtsnoeren en het gezamenlijke werkgelegenheidsrapport voor 1999 zijn thans voor het eerst gebaseerd op de bepalingen van het Verdrag van Amsterdam. In het gezamenlijke werkgelegenheidsrapport wordt een belangrijke plaats ingenomen door nieuwe vergelijkbare statistische indicatoren, welke verder dienen te worden ontwikkeld. Belangrijk zijn ook de ingevoerde modelvergelijkingen betreffende de nationale
werkgelegenheidsmaatregelen die het mogelijk maken de beste praktijken in de verschillende landen gezamenlijk te evalueren.

Bij de bespreking van de werkgelegenheidsrichtsnoeren zal Finland de nadruk leggen op transparantie en een intensieve dialoog met de sociale partners en andere belangrijke economische actoren. De ontwikkeling van de dialoog zal worden beschreven in het gezamenlijke werkgelegenheidsrapport.

Bijzondere aspecten van de werkgelegenheid die het voorzitterschap wenst te belichten, zijn de vergrijzing van de bevolking, de informatiemaatschappij, betere werkorganisatie en arbeidstijdregelingen, gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het beroepsleven alsmede het belang van een actief arbeidskrachtenbeleid en de arbeidsbemiddeling voor een beter functioneren van de arbeidsmarkt.


3.3. Belastingen

·
voorkomen van schadelijke belastingconcurrentie

·
overeenstemming over het belastingpakket

·
voortzetting werkzaamheden inzake energiebelasting

Overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Keulen zullen de belastingstelsels van de lidstaten zodanig worden ontwikkeld dat de werkgelegenheid wordt bevorderd en schadelijke belastingconcurrentie wordt tegengegaan.

Op basis van het tweede tussentijdse rapport van de Raad betreffende intensievere samenwerking op fiscaal gebied zal een derde verslag worden opgesteld voor de Europese Raad in Helsinki.

De werkzaamheden i.v.m. een minimumbelasting voor de rente op particuliere spaargelden en de vrijstelling van bronbelasting voor interne uitkeringen van renten en royalties van internationale ondernemingen zullen worden voortgezet met het doel vóór de Europese Raad van Helsinki overeenstemming te bereiken.

Het eindverslag van de Groep betreffende een code inzake de procedureregels voor vennootschapsbelasting zal voor de Europese Raad in Helsinki worden uitgebracht.

Onder het Finse voorzitterschap zal het werk i.v.m. de energiebelasting worden voortgezet teneinde principiële overeenstemming te bereiken over de kaderrichtlijn inzake minimumbelastingtarieven voor energieproducten.

·
verbetering van de positie van de consument

Het eind 1998 afgelopen actieplan voor de interne markt is een belangrijk instrument geweest voor het efficiënter maken van de markt. Als resultaat van het actieplan draagt de interne markt thans beter bij tot economische groei, welvaart van de burgers en werkgelegenheid.

De interne markt kampt echter nog met structurele problemen die moeten worden aangepakt. Het Finse voorzitterschap zal het belang beklemtonen van het door de Europese Raad van Cardiff geïnitieerde project voor economische hervorming. De werking van de goederen- en financiële markten moet worden verbeterd als onderdeel van een bredere coördinatie van het economisch beleid op EU-niveau. Bij de planning van verdere maatregelen zal Finland de nadruk leggen op bestudering van afzonderlijke marktsectoren naast het algemene structuurbeleid.

Het Finse voorzitterschap zal de maatregelen ter verbetering van de werking van de interne markt en ter opheffing van de nabestaande belemmeringen voortzetten. Onder het Finse voorzitterschap zal de correcte toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning worden bevorderd en de totstandbrenging van normen worden geïntensiveerd.

Het voorzitterschap wenst te bereiken dat de uitvoering van de internemarktbepalingen intensief wordt gecontroleerd en de kwaliteit van de regelgeving wordt verbeterd.

Finland zal benadrukken dat de nieuwe middelen van de informatiemaatschappij een bijdrage kunnen leveren tot de ontwikkeling van de interne markt. De Raad (Interne Markt) zal zich concentreren op de ontwikkeling van juridische en technische regelgeving voor de informatiemaatschappij. Het voorzitterschap streeft naar goedkeuring van de richtlijnvoorstellen betreffende de juridische aspecten en auteursrechten i.v.m. de elektronische handel in de informatiemaatschappij.

Daarnaast zal Finland streven naar concrete resultaten ten aanzien van de bescherming van gebruiksmodellen, gegevensbescherming, het douane 2000-programma alsmede de wetgeving inzake voertuigen en chemische stoffen. Ook zal de bespreking van de verordening inzake de Europese vennootschap worden voortgezet.

De inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam maakt het noodzakelijk dat in het gemeenschapsbeleid rekening wordt gehouden met de bescherming van consument en milieu. Finland zal ook de initiatieven van de Commissie inzake de vrijheid van dienstverlening op de interne markt bevorderen. Bij de ontwikkeling van de interne markt moeten ook de internationale verplichtingen van de Unie in acht worden genomen.

Het Finse voorzitterschap zal trachten de positie van de consument met name te verbeteren wat betreft de verkoop op afstand van financiële diensten en de algemene veiligheid van producten en voedingsmiddelen. Finland is voornemens tijdens zijn voorzitterschapsperiode een debat te houden over consumentenvraagstukken i.v.m. essentiële diensten.


3.5. Economisch beleid

·
versterking van het economisch concurrentievermogen

·
bevordering van de energiemarkt

Het Finse voorzitterschap zal met name aandacht besteden aan het concurrentievermogen van de EU-economie. Bij het debat in de Raad Industrie zal uitgegaan worden van het verslag van de Commissie over het concurrentievermogen alsmede van verslagen op basis van modelanalyses. De consistentie en de continuïteit in de beoordelingen van het concurrentievermogen kunnen worden verzekerd via regelmatig gebruik van de benchmarkingmethode.

Het Finse voorzitterschap zal beklemtonen dat ondernemingen in een mondiale concurrentieomgeving alleen geslaagd kunnen opereren indien zij bereid zijn gebruik te maken van de nieuwe middelen van de informatie- en communicatietechnologie. De discussie moet zich toespitsen op de economische beleidsinstrumenten die invloed kunnen uitoefenen op de toepassing van informatie- en communicatietechnologie in het bedrijfsleven, alsmede op de benutting van de informatietechnologie en het belang van daarmee verband houdende ondersteunende diensten voor het concurrentievermogen van het midden- en kleinbedrijf.

Wat betreft het mededingingsbeleid zal op basis van het Witboek van de Commissie de rol van de nationale mededingingsinstanties bij de toepassing van de concurrentiewetgeving van de EU worden besproken.

Wat het energiebeleid betreft zal onder het Finse voorzitterschap aandacht worden besteed aan de bevordering van een efficiënt energiegebruik en vormen van duurzame energie.

Aan de harmonisatie van de bepalingen inzake de energiemarkt zal verder worden gewerkt. De opheffing van technische en organisatorische handelsbelemmeringen op de elektriciteitsmarkt zal onder het Finse voorzitterschap aan de orde worden gesteld.


3.6. Vervoer

·
onderlinge afstemming van vervoerswijzen

* versterking van het concurrentievermogen van de spoorwegen

·
benutting van technische systemen

Het Finse voorzitterschap zal een efficiënte onderlinge afstemming van vervoerswijzen bevorderen. Doel is een betere benutting van vervoerssystemen, een intensiever gebruik van milieuvriendelijke vervoersvormen, regionale gelijkheid en toepassing van nieuwe technologieën in het vervoersbeleid van de Gemeenschap.

In het spoorwegvervoer zal gestreefd worden naar een nieuwe efficiëntie die het mogelijk maakt, het marktaandeel van het spoorwegvervoer te vergroten. Finland wenst vooruitgang te boeken ten aanzien van de gefaseerde openstelling van het spoorwegvervoer voor concurrentie en van drie momenteel in behandeling zijnde voorstellen betreffende de spoorweginfrastructuur.

In het wegverkeer zal gestreefd worden naar een goed functionerende markt en evenwichtige mededingingsvoorwaarden. Onder het Finse voorzitterschap zal onder andere een begin gemaakt worden met het debat over rijtijdenbeperkingen voor voertuigen in het zware goederenvervoer.

In het beleid van de Gemeenschap ten aanzien van verkeerscommunicatie zal intensiever gebruik worden gemaakt van technologie. De totstandbrenging van een Europees satellietnavigatiesysteem zal onder het Finse voorzitterschap worden voortgezet.

In de scheepvaart zal aandacht worden besteed aan het vervoer over korte afstand, waar de scheepvaart om milieuredenen een grotere rol moet krijgen. In het luchtverkeer zal de nadruk liggen op verhoogde veiligheid. De voorbereidingen voor het opzetten van een Europees luchtverkeersveiligheidssysteem zullen worden voortgezet.

Het voorzitterschap zal in de vervoerssector ook actief werken aan de betrekkingen met derde landen.


3.7. Landbouw en visserij

·
verbetering van het concurrentievermogen van de Europese landbouw
* waarborgen van voedselveiligheid

·
bevordering van een verantwoorde visserij

* aandacht voor duurzame bosbouw

Onder het Finse voorzitterschap zal de EU ook het onderhandelingsmandaat voor de komende WTO-onderhandelingen over landbouw bespreken, zulks rekening houdend met de doorgevoerde landbouwhervormingen en de komende uitbreiding van de Unie. Het concurrentievermogen van de op gezinsbedrijven gebaseerde Europese landbouw moet worden versterkt en in de landbouwproductie moet meer rekening worden gehouden met milieuaspecten.

Het Finse voorzitterschap zal regelgeving bevorderen waarmee de levering van veilige voedingsmiddelen aan de consument wordt gegarandeerd en het welzijn en de gezondheid van dieren wordt bevorderd. Het Finse voorzitterschap zal zich eveneens buigen over de bestrijding van TSE-ziekten en een verbod op met hormonen behandeld vlees, beperking van het gebruik van antibiotica, verplichte oorsprongsaanduidingen op rundvlees, toezicht op genetisch gemodificeerde diervoeding en de controle op de handel daarvan, alsmede een algehele vernieuwing van de regelgeving inzake de voedingsmiddelenhygiëne. Ter bescherming van de menselijke gezondheid zal Finland benadrukken dat landbouw en volksgezondheid moeten samenwerken om soortgelijke situaties als de dioxinecrisis te voorkomen.

Het Finse voorzitterschap zal een verantwoorde en duurzame visserij bevorderen. Daarom streeft Finland ernaar het voorstel betreffende de voorwaarden inzake structurele steun aan de visserij aangenomen te krijgen. Daarnaast zal werk worden gemaakt van de behandeling van het voorstel tot hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten. In het kader van de externe betrekkingen op visserijgebied zal worden getracht de visserijmogelijkheden van de Gemeenschap via internationale overeenkomsten veilig te stellen en daarbij rekening te houden met het belang van de visbestanden buiten de communautaire wateren. In dit verband is Finland voornemens een begin te maken met de evaluatie van de visserijovereenkomsten op basis van een kosten-batenanalyse van de Commissie.

Finland beklemtoont het belang van duurzame bosbouw zowel op het niveau van de EU als op internationaal niveau. Het voorzitterschap wil werk maken van een betere coördinatie van bosbouwaangelegenheden in de Unie.


4. KENNIS- EN VAARDIGHEDENMAATSCHAPPIJ

Kennis en vaardigheden vormen de grondslag voor het economische concurrentievermogen en de welvaart van de hele samenleving in het volgende millennium. De Europese kennismaatschappij moet gebaseerd worden op onderwijs, opleiding en onderzoek van hoog niveau, innoverende vaardigheden alsmede benutting van de moderne informatie- en communicatietechnologie.

Bij de ontwikkeling van de informatiemaatschappij moet het streven naar goed functionerende elektronische markten centraal staan. Basisvoorwaarden daarvoor zijn een vrije telecommunicatiemarkt en de ontwikkeling van regelgeving die de elektronische handel bevordert.

In het kader van de versterking van de interne markt zal Finland ontwerpen voor regelgeving in verband met de elektronische markten bevorderen. Bij de ontwikkeling daarvan zal gestreefd worden naar zowel gunstige voorwaarden voor de groei van handel en industrie als voordelen voor de consument. De EU moet ook bevorderen dat in de WTO en andere internationale samenwerkingsverbanden voldoende uniforme internationale spelregels voor de elektronische handel worden goedgekeurd.

De Europese informatie- en communicatie-industrie moet een antwoord kunnen geven op de uitdagingen van de wereldwijde concurrentie bij de ontwikkeling van technologie en de toepassingen daarvan. Het Finse voorzitterschap zal de aanzet geven tot een discussie over de mogelijkheden van ondernemingen om hun concurrentievermogen te verbeteren via een efficiënt gebruik van informatie- en communicatechnologie.

De informatiemaatschappij biedt nieuwe mogelijkheden voor het scheppen van werkgelegenheid, hetgeen Finland in samenhang met de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren zal benadrukken. Elektronische diensten en inhoudproductie bieden een groot potentieel aan werkgelegenheid en concurrentiekracht. Het Europese onderwijs en onderzoek moet zo worden ontwikkeld dat de mogelijkheden efficiënt kunnen worden benut.

De nieuwe informatie- en communicatietechnieken bieden nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van verschillende vormen van onderwijzen en leren. Anderzijds plaatst een wijdverbreid gebruik van techniek het onderwijs en de hele onderwijssector voor grote uitdagingen, die volgens Finland alleen kunnen worden beantwoord via een brede samenwerking in Europees verband.

Een echte kennismaatschappij moet voor alle burgers toegankelijk zijn. De ontwikkeling mag niet leiden tot ongelijkheid en uitsluiting van mensen. Daarom is een discussie nodig over een leven lang leren, het gebruik van nieuwe leermethodes en -middelen alsmede over de diensten van de kennismaatschappij als onderdeel van essentiële diensten.

Het Groenboek van de Commissie over het gebruik van informatie van de overheid in de kennismaatschappij biedt een goede mogelijkheid om te beoordelen of de bestuurlijke transparantie in Europa is toegenomen. Finland hoopt dat de Commissie terzake een mededeling en voorstellen voor vervolgmaatregelen zal voorleggen.


4.1. Telecommunicatie


* vernieuwing van de regelgeving inzake de telecommunicatiemarkt
* goedkeuring van een resolutie over het radiospectrumbeleid
* opstelling van gemeenschappelijke voorschriften betreffende het functioneren van internetverkeer

Het Finse voorzitterschap zal ernaar streven dat de richtlijn betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen wordt goedgekeurd. Finland zal werk maken van de Commissievoorstellen betreffende de ontwikkeling van een infrastructuur en een operationeel netwerk voor de informatiemaatschappij.

De regelgeving inzake de telecommunicatiemarkt moet worden vernieuwd teneinde rekening te houden met de effecten van vrije concurrentie. Het regelgevende kader moet ook worden aangepast aan de convergentie van de telecommunicatie, de elektronische massamedia en de informatietechnologie. Die convergentie zal invloed hebben op de regelgeving inzake de communicatie-infrastructuur, de elektronische massacommunicatie en nieuwe communicatiediensten.

Het Finse voorzitterschap zal streven naar de aanneming van een resolutie over het radiofrequentiespectrum, dat in de toekomst onvermijdelijk het medium voor de productie en verspreiding van de meeste diensten van de kennismaatschappij zal worden. De beleidsstrategie betreffende het radiospectrum zal grote implicaties hebben voor vele sectoren van de samenleving.

Er zullen gemeenschappelijke voorschriften voor de bevordering van networking worden aangenomen, o.a. voor het beheer van internetnamen.


4.2. Onderwijs, onderzoek en technologie

* vertaling van onderzoeksresultaten in innovatie
* een leven lang leren

* bevordering van de mobiliteit van studenten en leraren
* meer mogelijkheden voor jongeren

De discussie over de prioriteiten en uitdagingen in verband met de toekomst van het onderzoeksbeleid van de Europese Unie zal onder het Finse voorzitterschap worden voortgezet. Speciale aandacht zal worden besteed aan een vlotte uitvoering van het vijfde kaderprogramma. Daarnaast zal een begin worden gemaakt met de bespreking van het zesde kaderprogramma en de voorbereiding daarvan.

Finland acht het belangrijk dat op nationaal en communautair niveau meer actie wordt ondernomen om onderzoeksresultaten te vertalen in economische vernieuwingen en daarvan gebruik te maken bij de maatschappelijke besluitvorming. De uitvoering van het actieprogramma inzake innovatie zal onder het Finse voorzitterschap worden besproken. Tegelijkertijd zal een begin worden gemaakt met de bespreking van de uitdagingen van het Europese ruimteonderzoek en -industrie.

Het Finse voorzitterschap zal op onderwijsgebied op de eerste plaats streven naar een snelle en efficiënte uitvoering van de nieuwe onderwijsprogramma's SOCRATES II, en LEONARDO DA VINCI II. Doel is onderwijs en opleiding die rekening houden met de eisen van de toekomst, inspelen op de professionele behoeften in de kennismaatschappij en individuen in staat stellen actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het onderwijs moet gebaseerd zijn op een basisopleiding van hoge kwaliteit die voor allen toegankelijk is. Overeenkomstig het beginsel van een leven lang leren moet voortdurend gewerkt worden aan de ontwikkeling van vaardigheden.

Het voorzitterschap zal werk maken van het actieprogramma van de Commissie ter bevordering van de internationale mobiliteit.

Doel van het jeugdbeleid is in het jaar 2000 een begin te maken met de uitvoering van een nieuw jeugdprogramma dat de programma's "Jeugd voor Europa" en "Europees vrijwilligerswerk" combineert. Finland zal ook de discussie openen over lichamelijke oefening als vorm van jeugdcultuur.


4.3. Culturele samenwerking en audio visueel beleid
* cultuur in het gemeenschapsbeleid

* productie van hoogwaardige Europese inhoud in het digitale tijdperk

De door de nieuwe technologie geboden mogelijkheden alsmede de toegenomen mobiliteit van culturele actoren en diensten vormen nieuwe uitdagingen voor het optreden van de Gemeenschap op het gebied van cultuur. Investeringen in cultuur en creativiteit kunnen de Europese werkgelegenheid en concurrentiekracht gunstig beïnvloeden.

Het Finse voorzitterschap zal zich ervoor beijveren dat het besluit betreffende het kaderprogramma Cultuur 2000 snel wordt goedgekeurd zodat het aan het begin van het nieuwe millennium onmiddellijk van start kan gaan.

Het voorzitterschap zal trachten concrete resultaten te boeken bij de discussie over de verwerking van culturele aspecten in andere sectoren van het gemeenschapsbeleid, met bijzondere nadruk op de werking van de interne markt in de cultuursector en cultuur als bron van werkgelegenheid.

Finland zal op het gebied van cultuur en audiovisueel beleid de nadruk leggen op de beschikbaarheid van hoogwaardige Europese digitale inhoud en de ontwikkeling van de Europese informatiemaatschappij.

Het voorzitterschap zal ernaar streven het voorstel betreffende het MEDIA III-programma zo snel mogelijk te behandelen.


5. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR MAATSCHAPPIJ EN MILIEU

Het liberaliseren van de wereldeconomie en de verdieping van de economische integratie van Europa onderstrepen de algehele verantwoordelijkheid van de Europese Unie ten aanzien van een duurzame ontwikkeling op economisch en maatschappelijk gebied alsmede van het milieu.

Overeenkomstig het Verdrag van Amsterdam moet in alle sectoren van het gemeenschapsbeleid een hoog niveau van milieubescherming alsmede het beginsel van duurzame ontwikkeling worden geïntegreerd. Het Finse voorzitterschap zal het belang van klimaataspecten en klimaatbescherming in de internationale samenwerking en in de regelgeving van de Gemeenschap beklemtonen.

Het Finse voorzitterschap zal de nadruk leggen op een evenwichtige ontwikkeling van de maatschappelijke dimensie en daarbij rekening houden met de invloed van besluiten op de werkgelegenheid, de gezondheid en gelijke kansen in de communautaire regelgeving.

Het Finse voorzitterschap wenst aandacht te schenken aan de invloed van de vergrijzing van de bevolking op de arbeidsmarkt en het beroepsleven alsmede op het belang van de geestelijke gezondheid als onderdeel van de volksgezondheid. Daarnaast zal de discussie worden voortgezet over de nieuwe uitdagingen waarmee de sociale zekerheid en de financiering ervan worden geconfronteerd. Het voorzitterschap zal verder werken aan de regelgeving inzake minimumvoorschriften voor het beroepsleven alsmede aan een duidelijker coördinatie van de sociale zekerheid voor migrerende personen.

Het Finse voorzitterschap zal het accent leggen op de verwezenlijking van gelijke kansen voor mannen en vrouwen via mainstreaming. Finland hecht ook belang aan de via het Verdrag van Amsterdam geschapen nieuwe mogelijkheden voor de bestrijding van discriminatie en voor de voorkoming van sociale uitsluiting waardoor een Europese samenleving kan worden opgebouwd die de behoeften van alle bevolkingsgroepen in acht neemt.


5.1. Milieu en duurzame ontwikkeling

* integratie van duurzame ontwikkeling in het gemeenschapsbeleid
* verbetering van de toestand van het klimaat
* intensivering van de internationale samenwerking op milieugebied
* ontwikkeling van de milieuwetgeving

De vereisten van de milieubescherming moeten in het beleid en het optreden van de Unie ter bevordering van de duurzame ontwikkeling worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag van Amsterdam.

De Europese Raad van Helsinki zal een bespreking wijden aan de strategieën voor de integratie van milieuaspecten en duurzame ontwikkeling in het energie-, vervoer- en landbouwbeleid. De Raad zal ook duidelijkheid scheppen over de vorderingen die gemaakt zijn bij de inachtneming van milieuoverwegingen in het beleid betreffende ontwikkelingssamenwerking, interne markt en industrie. Bovendien zullen de Raden Ecofin, Visserij en Algemene Zaken een begin maken met de nodige voorbereidingen. In Helsinki zal tevens besproken worden of ook ten aanzien van nieuwe sectoren begonnen moet worden met voorbereidend werk.

Deze strategieën, het Commissieverslag over indicatoren en de algehele evaluatie van het vijfde actieprogramma inzake milieubescherming zullen samen aan de orde worden gesteld in de Europese Raad van Helsinki, waar de vorderingen bij de inachtneming van milieuaspecten zullen worden geëvalueerd. Doel is te komen tot een politieke zienswijze ten aanzien van het programma voor duurzame ontwikkeling dat de EU aan het begin van het nieuwe millennium zal opstellen.

Finland zal streven naar onderhandelingen over het programma ter uitvoering van het VN-klimaatverdrag. Finland zal de bekrachtiging van het Protocol van Kyoto en de uitvoering van de klimaatstrategie in de Unie bevorderen. Bij de uitvoering van het klimaatverdrag moet aandacht besteed worden aan capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden, aan technologie- en financieringsvraagstukken alsmede met name aan de bevordering van een mechanisme voor schone ontwikkeling en andere flexibele mechanismen.

Finland zal de nadruk leggen op een efficiëntere uitvoering van internationale milieuverdragen, een verbreding van de werkingssfeer daarvan en deelneming van de ontwikkelingslanden. Finland acht de ontwikkeling van regionale milieusamenwerking belangrijk en beklemtoont het belang van nieuwe initiatieven zoals de noordelijke dimensie in regionale milieubescherming.

Finland zal de werkzaamheden ter ontwikkeling van de milieuwetgeving van de EU voortzetten. Op de agenda komen met name ontwerpen voor rechtsinstrumenten voor in verband met de bescherming tegen luchtverontreiniging, uitvoerings- en reguleringsinstrumenten inzake milieubescherming.


5.2. Sociale dimensie

* overeenstemming over minimumbepalingen inzake het beroepsleven
* verbetering van de onderlinge afstemming van de sociale zekerheid
* bevordering van gelijkheid en niet-discriminatie
* hervorming van de gezondheidsstrategie

Het Finse voorzitterschap zal de evenwichtige ontwikkeling van de sociale dimensie bevorderen en daarbij rekening houden met de wisselwerking tussen de sociale zekerheid en de economie.

Het voorzitterschap zal verder werken aan de totstandkoming van minimumbepalingen inzake het beroepsleven, onder andere ten aanzien van arbeidstijdaspecten en de werknemersvertegen-woordiging van het personeel in de Europese vennootschap.

Finland zal het Commissievoorstel betreffende vereenvoudiging van de verordening inzake de coördinatie van de sociale zekerheid van migrerenden in de Raad aan de orde stellen. Bovendien zal getracht worden dit systeem ook te doen gelden voor burgers van derde landen.

Finland zal de discussie aanzwengelen over de vraag in hoeverre de lidstaten erin geslaagd zijn de door de Raad van Europa geformuleerde doelstellingen betreffende de integratie van het beginsel van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de nationale
werkgelegenheidsprogramma's te verwezenlijken. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen zal worden behandeld in het kader van de follow-up van de Wereldvrouwenconferentie van Peking en de bespreking van het tussentijdse verslag betreffende het vierde gemeenschapsprogramma inzake gelijke kansen.

Op basis van het Verdrag van Amsterdam kan de Gemeenschap een begin maken met actie ter bestrijding van discriminatie op basis van geslacht, ras, etnische oorsprong, geloof of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Het Finse voorzitterschap zal in de Raad zo mogelijk een begin maken met de behandeling van Commissie-initiatieven inzake regelgeving of actie-programma's op dit gebied. Finland zal ook de bespreking van een actieprogramma betreffende de integratie van vluchtelingen op gang brengen, met nadruk op de verbetering van de sociale cohesie.

Finland zal proberen snel een besluit te doen nemen over het DAPHNE-programma, zodat de Commissie zonder onderbreking steun kan blijven verlenen aan de bestrijding van tegen kinderen, jongeren of vrouwen gericht geweld en seksueel misbruik.

Finland zal de hervorming van de communautaire gezondheidsstrategie bevorderen. Prioriteit zal worden gegeven aan maatregelen die gericht zijn op de belangrijkste volksgezondheidsproblemen en ertoe bijdragen dat de burgers in alle fasen van hun steeds langer wordende leven gezond en zelfstandig blijven functioneren. Het voorzitterschap zal bijzondere aandacht besteden aan de geestelijke gezondheid en de betekenis daarvan voor individu en samenleving.

In het Verdrag van Amsterdam wordt er grotere nadruk gelegd op de verplichting om te zorgen voor een hoogwaardige bescherming van de menselijke gezondheid in alle beleidssectoren en activiteiten van de Gemeenschap. Finland zal het accent leggen op het horizontale karakter van initiatieven in verband met de bestrijding van besmettelijke ziekten, alsmede vraagstukken in verband met geneesmiddelen, tabak, alcohol en drugs.


6. RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID

In het Verdrag van Amsterdam is de handhaving en ontwikkeling van de Unie als ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid als doel van de Unie omschreven. Daartoe zullen tijdens de speciale bijeenkomst van de Europese Raad in Tampere politieke richtsnoeren en prioriteiten worden geformuleerd.

De verwezenlijking van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid vergt een alomvattende en logische aanpak in de betrekkingen met derde landen en internationale organisaties. Eerdere successen van de Unie, zoals het internemarktprogramma, zullen ook als voorbeeld dienen bij de harmonisatie en onderlinge aanpassing van de wetgeving, de onverwijlde uitvoering van besluiten en vonnissen tussen de lidstaten alsmede bij de opheffing van wettelijke en bestuursrechtelijke belemmeringen voor de samenwerking. Ook de eerbiediging van de mensenrechten en de voorkoming van racisme en vreemdelingenhaat vallen hieronder.

Tijdens de speciale bijeenkomst in Tampere zal aandacht worden besteed aan de totstandbrenging van een meer uniform en solidair immigratie- en asielbeleid, het efficiënter maken van de bestrijding van grensoverschrijdende misdaad via de ontwikkeling van samenwerking tussen de autoriteiten, alsmede aan de verbetering van de rechtspositie van Europeanen door bijvoorbeeld slachtoffers van misdrijven een betere bescherming te bieden.

Naast de bijeenkomst in Tampere streeft het Finse voorzitterschap ernaar in de Raad de aanzet te geven tot projecten, overeenkomstig het Verdrag van Amsterdam en het door de Europese Raad van Wenen goedgekeurde actieplan, in verband met het beleid ten aanzien van het vrije verkeer van personen alsmede in verband met politiële en juridische samenwerking.

Overeenkomstig het besluit van de Europese Raad van Keulen zal vóór de speciale bijeenkomst van de Europese Raad in Tampere een besluit worden genomen over de voorbereiding van de opstelling van een EU-handvest van fundamentele rechten.


6.1. Migratie- en asielbeleid


* Uitvoering van een alomvattende immigratiestrategie
* Naar een uniform asielbeleid

Het Verdrag van Amsterdam biedt nieuwe mogelijkheden om vooruitgang te boeken bij de verwezenlijking van het vrije verkeer van personen, onder andere via de totstandbrenging van een gemeenschappelijk immigratie- en asielbeleid van de Unie. Voor de ontwikkeling daarvan dient een beroep te worden gedaan op de verschillende beleidssectoren van de Unie en moet invloed uitgeoefend worden op migratie in haar verschillende fasen, een en ander onder eerbiediging van de mensenrechten. Op het niveau van de Unie moeten maatregelen worden genomen die de integratie van vluchtelingen en immigranten vergemakkelijken. In samenhang met de verwezenlijking van het vrije verkeer moet aan de buitengrenzen van de Unie een efficiënte controle worden uitgeoefend en moet er voldoende overeenstemming zijn tussen de regels en procedures betreffende de overschrijding van de grenzen.

Finland zal een efficiënte toepassing van de Overeenkomst van Dublin bevorderen. Met Noorwegen en IJsland zal getracht worden te onderhandelen over een overeenkomstige parallelovereenkomst, welke een voorwaarde vormt voor de toepassing van het Schengenacquis.

Het voorzitterschap acht het belangrijk de gemeenschappelijke eisen in verband met asielprocedures te bespreken. In asielzaken zal getracht worden een oplossing te vinden voor het probleem van tijdelijke bescherming en de daarmee samenhangende solidariteit. Ook moet een begin worden gemaakt met de bespreking van subsidiaire beschermingsvormen. Het voorzitterschap zal ernaar streven ook de EURODAC-verordening betreffende een vingerafdrukkenregister voor asielzoekers te bespreken.

De besprekingen over toegang van de onderdanen van derde landen tot het grondgebied van de lidstaten zullen worden voortgezet. De besprekingen inzake aspecten van het terugnemen van asielzoekers zullen worden geïntensiveerd door de behandeling van een model voor een overname-overeenkomst van de Europese Unie voort te zetten alsmede door te werken aan oplossingen van de in dit verband gerezen problemen.

Tijdens de bijzondere bijeenkomst in Tampere zullen ook de resultaten van de horizontale benadering met betrekking tot de landen van herkomst van asielzoekers worden geëvalueerd.

Wat de problematiek in verband met de buitengrenzen aangaat, zullen de inspanningen zich toespitsen op de nieuwe initiatieven met betrekking tot de visumregels en op de nadere omschrijving en versterking van de in de Schengenovereenkomst vastgelegde praktijken als onderdeel van het EU-optreden.

Ter vermindering van racisme en vreemdelingenhaat en ter verbetering van de economische en maatschappelijke samenhorigheid zal Finland trachten een besluit te doen nemen over een actieprogramma betreffende de integratie van vluchtelingen.


6.2. Bestrijding van grensoverschrijdende misdaad
* Strijd tegen de georganiseerde misdaad

* Verbetering van de grensoverschrijdende politiële en justitiële samenwerking

* Goedkeuring van de overeenkomst inzake rechtshulp

Preventie van grensoverschrijdende en andere criminaliteit is mogelijk door de samenwerking tussen politiële en justitiële autoriteiten efficiënter te maken onder inachtneming van
rechtszekerheidswaarborgen, door het werk van Europol te steunen, door de strafrechtelijke bepalingen van de lidstaten onderling aan te passen alsmede door vaart te zetten achter de erkenning en uitvoering tussen lidstaten van vonnissen en beslissingen.

Voor de verbetering van misdaadpreventie en recherche is het belangrijk de operationele mogelijkheden van Europol te versterken en de grensoverschrijdende recherche en de gegevensuitwisseling en samenwerking tussen lidstaten aan de gemeenschappelijke grenzen en in internationaal verband efficiënter te maken.

Ook is het bijzonder belangrijk de rechtshulpprocedures in strafzaken te versnellen en te vereenvoudigen en de reeds vastgestelde rechtsinstrumenten inzake douanesamenwerking onverwijld te implementeren.

Het voorzitterschap zal werk maken van de voltooiing van de uitvoering van de aanbevelingen van het actieprogramma tegen georganiseerde criminaliteit, die uitvoering evalueren en de besprekingen over een nieuw actieprogramma doen aanvatten. Het voorzitterschap zal trachten de strategie inzake de drugsbestrijding na 1999 te doen goedkeuren.

Finland zal ernaar streven de onderhandelingen over de rechtshulpovereenkomst en het daarmee verband houdende protocol tot een goed einde te brengen. Het voorzitterschap zal werken aan de wederzijdse erkenning van strafrechtelijke vonnissen, de opstelling van minimumbepalingen betreffende de kenmerken van bepaalde misdaadtypen en de bestraffing daarvan alsmede aan grensoverschrijdende samenwerking tussen justitiële instanties. Bijzondere aandacht zal daarbij uitgaan naar de strijd tegen economische criminaliteit, zoals de bestrijding van fraude en vervalsing met betrekking tot andere betaalmiddelen dan contant geld alsmede aan bescherming van de euro.

Het voorzitterschap zal ook trachten de samenwerking met derde landen in internationale instellingen te verbeteren, en een begin maken met de nodige onderhandelingen binnen de Unie over de organisatie van de samenwerking.


6.3. Europese juridische ruimte en rechtsbescherming voor de burgers
* Verbetering van de rechtspositie van burgers
* Formulering van uniforme basisbepalingen

Het vrije verkeer onderstreept de noodzaak om een op de rechtsstelsels van de lidstaten gebaseerde Europese juridische ruimte te creëren waarin mensen en bedrijven hun rechten doeltreffend kunnen uitoefenen. De rechtspositie van de mensen moet zowel op civielrechtelijk als op strafrechtelijk gebied worden verbeterd door onderlinge aanpassing van de wetgevingen en een zo volledig mogelijke erkenning en uitvoering van vonnissen en beslissingen. De samenwerking tussen de autoriteiten van de lidstaten moet worden vereenvoudigd, de administratieve en juridische belemmeringen voor de juridische samenwerking moeten worden opgeheven en het wederzijdse vertrouwen tussen de autoriteiten van de lidstaten moet worden vergroot. Daartoe moeten bepaalde juridische basisregels worden geformuleerd.

De omzetting van bepaalde overeenkomsten van de derde pijler in communautaire instrumenten is een hoofddoel. In dit verband zal prioriteit worden gegeven aan het op een initiatief van Finland en Duitsland gebaseerde voorstel voor een insolventieverordening. Getracht zal worden onder het Finse voorzitterschap een besluit te doen nemen over de betrokken dossiers.

Het voorzitterschap zal doorgaan met de opstelling van een verslag over de echtscheidingswetgeving. Daarnaast zal het voorstel behandeld worden betreffende een overeenkomst over de wetgeving die van toepassing is op verplichtingen die niet voortvloeien uit een overeenkomst. Ook zal een begin gemaakt worden met werkzaamheden inzake de uitbreiding van het beginsel van een Europees strafrechtelijk netwerk tot samenwerking op civielrechtelijk gebied.


7. EEN WERELDWIJD ACTIEVE EN INVLOEDRIJKE UNIE

Het voortschrijdende veranderingsproces en de regionale crisissen op het Europese continent, de globalisering van de wereldeconomie en het ontstaan van de EMU en de eurozone stellen nieuwe eisen aan het internationale optreden van de Unie. De verwachtingen ten aanzien van de Unie zijn thans hoger gestemd en het Verdrag van Amsterdam biedt nieuwe middelen ter verbetering van de externe daadkracht. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de totstandkoming van gemeenschappelijke strategieën, aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid alsmede aan de bevordering van democratie en mensenrechten in de hele wereld.

Bij de uitvoering van het Verdrag van Amsterdam staat een consistente, alomvattende en pijleroverschrijdende ontwikkeling van de externe betrekkinggen van de Unie centraal. Tijdens de Europese Raad van Helsinki zal een bespreking worden gewijd aan het functioneren van het uniforme beleid inzake externe betrekkingen.

Het toenemende belang van de Unie voor de Europese stabiliteit zal bij voorrang worden benut voor de oplossing van de crisis in Kosovo alsmede voor het verbeteren van de politieke en economische omstandigheden op de Westelijke Balkan met het oog op stabiliteit in heel Zuidoost-Europa.

De Unie moet transparantie en stabiliteit in de wereldeconomie bevorderen. De voorbereiding van de WTO-onderhandelingsronde die in het jaar 2000 begint, is gericht op verdere liberalisering van de wereldhandel op basis van een uitgebreide agenda. Door de EMU en de gemeenschappelijke munt heeft de Unie ook een groeiende verantwoordelijkheid voor de intensivering van de wereldwijde economische samenwerking. Wat de betrekkingen met de ontwikkelingslanden betreft, zal prioriteit worden gegeven aan een doeltreffende bevordering van onderhandelingen inzake een samenwerkingsovereenkomst, die de Overeenkomst van Lomé moet vervangen.

De betrekkingen van de Unie met Rusland moeten op lange termijn worden ontwikkeld overeenkomstig de door de Europese Raad van Keulen vastgelegde strategie. Daartoe zal worden bijgedragen door het beleid inzake de noordelijke dimensie dat tijdens de in november te houden Conferentie tussen de EU en haar partnerlanden moet worden ontwikkeld.

De transatlantische betrekkingen met de Verenigde Staten moeten worden ontwikkeld op basis van een economisch partnerschap en gemeenschappelijke politieke belangen waarbij tegelijkertijd naar doelmatige oplossingen voor bepaalde handelspolitieke geschillen wordt gezocht.


7.1. Consistent extern beleid

0M Uitvoering van een doeltreffend en consistent extern beleid

0M Volledige benutting van nieuwe instrumenten en methodes

0M Voorbereiding van gemeenschappelijke strategieën voor de westelijke Balkan, het Middellandse-Zeegebied en Oekraïne

Voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het externe optreden van de Unie is het van doorslaggevend belang hoe efficiënt en consistent de Raad optreedt. Het Verdrag van Amsterdam vraagt om concrete actie van de Raad en biedt ruimte voor nieuwe initiatieven. De Europese Raden van Wenen en Keulen hebben een goede grondslag gelegd voor verdere vooruitgang in die richting.

Het Finse voorzitterschap zal consistentie in alle externe beleidsactiviteiten van de Unie in verband met externe betrekkingen, handel en ontwikkeling bevorderen. De samenwerking tussen de Raad en de Commissie zal worden geïntensiveerd zodat beide in het kader van hun mandaat de verwezenlijking van gemeenschappelijke doelstellingen kunnen waarborgen. Met het oog daarop zullen de middelen die de Raad nodig heeft bij het voorbereidende werk, worden ontwikkeld en zal het optreden van de Hoge Vertegenwoordiger en de Eenheid voor planning en vroegtijdige waarschuwing worden opgevat als onderdeel van een uniform opererend mechanisme voor externe betrekkingen.

Een gemeenschappelijke strategie is een nieuw pijleroverschrijdend instrument voor verschillende onderdelen van het externe optreden. De Europese Raad heeft een Ruslandstrategie goedgekeurd die het voorzitterschap onverwijld zal implementeren. Aan de Raad zal zo spoedig mogelijk een werkprogramma worden voorgelegd. Bij de voorbereiding van de strategieën voor de westelijke Balkan, het Middellandse-Zeegebied en Oekraïne zal het voorzitterschap de nadruk leggen op de noodzaak van een realistische langetermijnvisie.


7.2. Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

0M ontwikkeling van gemeenschappelijk crisismanagement

Bij het Verdrag van Amsterdam is militair crisismanagement - de zogenaamde Petersbergtaken - toegevoegd aan het takenpakket van de Unie dat zal worden uitgevoerd met steun van de West-Europese Unie (WEU). Overeenkomstig de door de Europese Raad van Keulen goedgekeurde verklaring zal de Unie een begin maken met de ontwikkeling van capaciteit en middelen waarmee het zelf taken in verband met de preventie en de beheersing van conflicten en crisissituaties kan uitvoeren, zo nodig met steun van NATO-middelen.

Het Finse voorzitterschap zal het vermogen van de Unie om op te treden verder ontwikkelen overeenkomstig de Verklaring en de richtsnoeren in het daarbij gevoegde verslag en zal over de vorderingen verslag uitbrengen aan de Europese Raad van Helsinki. Het voorzitterschap zal nauw samenwerken met Luxemburg dat nu het voorzitterschap van de WEU bekleedt. Alle aspecten van de veiligheid van de Unie en haar lidstaten zullen worden behandeld met inbegrip van de ontwikkeling van niet-militaire crisisbeheersingstaken.

Onder het Finse voorzitterschap zal de samenwerking inzake defensiematerieel verder worden ontwikkeld.


7.3. Betrekkingen met derde landen en groepen van landen
* Stabilisering en wederopbouw van de westelijke Balkan
* Uitvoering van de Ruslandstrategie en ontwikkeling van het beleid inzake de noordelijke dimensie ter ondersteuning daarvan
* Beter functioneren van de transatlantische betrekkingen
* Bevordering van het proces van Barcelona
* Vernieuwing van de Overeenkomst van Lomé

De westelijke Balkan en stabiliteit in Zuidoost-Europa

Het Finse voorzitterschap zal prioriteit geven aan duurzame normalisering van de problematische situatie die het gevolg is van de Kosovocrisis. De Unie zal bij de uitvoering van het vredesplan ten behoeve van Kosovo kiezen voor een brede en krachtige aanpak.

De essentiële rol van de Unie bij de wederopbouw van Kosovo vereist dat het door de Commissie voorgestelde bureau voor wederopbouw zo spoedig mogelijk operationeel wordt. Hulp aan de vluchtelingen en hun terugkeer behoren tot de meest urgente aangelegenheden onder het Finse voorzitterschap. Wat de humanitaire acties betreft zal de samenwerking met niet-gouvernementele organisaties verder worden ontwikkeld.

Finland zal niet alleen gericht werken aan een oplossing voor de noodsituatie in Kosovo maar ook aan stabiliteit voor de hele regio. Met behulp van het in juni goedgekeurde stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa zal onder leiding van de Unie uitvoering aan de regionale samenwerking worden gegeven ter bevordering van de economische ontwikkeling en de democratie.

Toenadering van de landen in de regio tot de Unie zal een van de belangrijkste concrete projecten onder het Finse voorzitterschap zijn.

Het door de Commissie voorgestelde stabiliteits- en associatieproces met zijn nieuwe verdragsprocedures zal spoedig worden ingeleid.

De bevordering van stabiliteit in de regio vergt een actieve opstelling van de Unie in de samenwerking met alle andere belangrijke partijen. Tegelijkertijd zal een gemeenschappelijke strategie betreffende de westelijke Balkan worden uitgewerkt als basis voor het algehele optreden van de Unie.

Rusland en de nieuwe onafhankelijke staten

Met het oog op de ontwikkeling van de betrekkingen tussen de Unie en Rusland voorziet de door de Europese Raad van Keulen goedgekeurde Ruslandstrategie in een alomvattende benadering. Overeenkomstig een door het Finse voorzitterschap op te stellen uitvoeringsprogramma zal getracht worden de grondslag voor de Russische democratie en markteconomie te versterken en de samenwerking tussen de Unie en Rusland te intensiveren wat betreft onder andere het buitenlands en veiligheidsbeleid. Tegelijkertijd zal het voorzitterschap streven naar de verdere uitvoering van de partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomst tussen de Unie en Rusland teneinde de economische, technische en politieke betrekkingen aan te halen.

Overeenkomstig het besluit van de Europese Raad is een begin gemaakt met de formulering van een strategie voor Oekraïne. De uitvoering van de met Oekraïne gesloten partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst zal in de verschillende sectoren worden voortgezet. Het betrokken werkprogramma moet volledig worden uitgevoerd.

Het is de bedoeling dat de in voorbereiding zijnde TACIS-verordening wordt goedgekeurd voordat de huidige verordening aan het eind van het jaar afloopt.

In november organiseert Finland samen met de Europese Commissie een conferentie op het niveau van de ministers van Buitenlandse Zaken waarbij de lidstaten van de Unie met de partners bij de noordelijke dimensie - IJsland, Noorwegen, Letland, Litouwen, Polen, Rusland en Estland - op politiek niveau kunnen discussiëren over de inhoud van de noordelijke dimensie.

Onder het voorzitterschap zal actieve steun worden gegeven aan de inspanningen van de Commissie om een concrete inhoud te geven aan het beleid inzake de noordelijke dimensie alsmede aan de uitvoering van de mededeling van de Commissie en de aanbevelingen van de Raad. Tijdens de Europese Raad van Helsinki zal overeenkomstig de conclusies van Keulen de mogelijkheid worden bestudeerd om een actieplan op te stellen.

Transatlantische betrekkingen

De Verenigde Staten zijn een essentiële politieke en economische samenwerkingspartner voor de EU. Doel van het voorzitterschap is de betrekkingen met de VS op een breed front te ontwikkelen ondanks de handelspolitieke geschillen. Bij de uitvoering van het transatlantische partnerschapsprogramma moeten resultaten worden geboekt, de nieuwe transatlantische agenda moet een concrete inhoud krijgen en op het gebied van de handelspolitiek moet een systeem voor vroegtijdige waarschuwing worden ontwikkeld.

Het voorzitterschap zal nauw met de Verenigde Staten samenwerken bij de voorbereiding van de ministeriële overeenkomst van de WTO in Seattle en bij de versterking van het internationale handelsstelsel. Daarnaast zal vooral aandacht worden besteed aan de samenwerking inzake het buitenlands en veiligheidsbeleid alsmede justitie en binnenlandse zaken.

Het voorzitterschap zal ook werken aan de versterking van de betrekkingen tussen de Unie en Canada en daarbij bijzondere aandacht besteden aan de concrete uitwerking van het Europe-Canada Trade Initiative.

Middellandse Zee en het Midden-Oosten

Het belangrijkste instrument van het Middellandsezeebeleid van de Unie is het proces van Barcelona, waaraan het voorzitterschap een impuls zal geven op basis van de resultaten van de derde Euro-mediterrane conferentie. Aan de orde zijn de projecten in verband met de associatieovereenkomsten alsmede de onderhandelingen over de MEDA II-verordening die onder het Fins voorzitterschap afgerond zouden moeten worden.

Finland zal het vredesproces in het Midden-Oosten bevorderen met actieve en op samenwerking gerichte maatregelen. De onmiddellijke uitvoering van het Wye River-akkoord en een snelle inleiding van onderhandelingen over de definitieve status van het door de Palestijnen bewoonde gebied zijn belangrijke doelstellingen van de Unie voor de totstandbrenging van een alomvattende, rechtvaardige en duurzame vrede.

Overeenkomstig het besluit van de Europese Raad zal een begin worden gemaakt met de formulering van een strategie betreffende de Middellandse Zee.

Cyprus

Het voorzitterschap zal zijn steun geven aan de VN-inspanningen om het eenwordingsproces van Cyprus op een rechtvaardige en duurzame wijze te bevorderen.

Azië

Onder het Finse voorzitterschap zal wat betreft de betrekkingen tussen de Unie en Azië het accent worden gelegd op steun aan het ASEM-proces alsmede op de ontwikkeling van de betrekkingen met de ASEAN. In de Aziatische landen die herstellen van de economische crisis, zullen economische hervormingen worden aangemoedigd.

De dialoog met China zal verder worden ontwikkeld en het voorzitterschap zal ertoe trachten bij te dragen dat de onderhandelingen over het WTO-lidmaatschap van China tot een goed einde worden gebracht.

Het voorzitterschap is bereid de VN actief te steunen in het Oost-Timor-proces.

Afrika

Wat de betrekkingen met Afrika betreft zal prioriteit worden gegeven aan de voorbereiding van de voor het begin van het jaar 2000 geplande topontmoeting EU-Afrika. Doel van de EU is te komen tot richtsnoeren voor de politieke samenwerking ter bevordering van de democratisering en ter integratie van Afrika in de wereldeconomie.

De vele regionale en nationale conflicten op het Afrikaanse continent vereisen een actief optreden van de Unie.

Latijns-Amerika

Het voorzitterschap zal vooral werken aan de implementatie van de resultaten van de eind juni in Rio de Janeiro gehouden topontmoeting EU-Latijns Amerika. Het voorzitterschap zal vrijhandelsbesprekingen met Mexico bevorderen en onderhandelingen over een Associatieovereenkomst met Mercosur en Chili voorbereiden.

EU-ACS- samenwerkingsovereenkomst

Onderhandelingen met de landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ter vervanging van de Overeenkomst van Lomé behoren tot de prioriteiten van het Finse voorzitterschap. De Overeenkomst vormt een alomvattend kader voor de samenwerking tussen de Europese Unie en de ACS-landen die, met name wat de politieke dialoog betreft, moet worden versterkt. Ook de onder het voorzitterschap te nemen interne beslissingen over het Europees Ontwikkelingsfonds houden daarmee verband.

De Europese Investeringsbank (EIB)

De bevoegdheden van de Europese Investeringsbank inzake kredietverstrekking zullen onder het Finse voorzitterschap verder worden besproken. Finland zal ernaar streven de onderhandelingen over de nieuwe bevoegdheden af te ronden zodat de financiering in de belangrijkste sectoren zonder onderbreking kan worden voortgezet.

Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa (OVSE)

Het Finse voorzitterschap zal de voorbereiding van de Unie op de in november te houden topconferentie van de OVSE alsmede het optreden van de Unie tijdens de Conferentie coördineren. Het belangrijkste agendapunt is de opstelling van een document of een handvest betreffende de toekomst van het nieuwe Europa.

EVA/EER

De EER-overeenkomst vormt nog steeds een effectieve interface tussen de Unie en de drie EVA-landen. Naast de bijeenkomst van de EER-Raad zal onder het voorzitterschap een EU-EER-topconferentie worden georganiseerd. Gestreefd zal worden naar een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding van sectorale overeenkomsten met Zwitserland.

VN

Onder het voorzitterschap zullen verdere inspanningen worden geleverd om het VN-systeem in staat te stellen zich efficiënter te kwijten van haar essentiële rol bij het opnemen van wereldwijde uitdagingen. Achter de vernieuwing van het VN-systeem moet vaart worden gezet en er zal verder moeten worden gewerkt aan de stabilisering van de financiën van de organisatie.

Onder het Finse voorzitterschap staan verscheidene belangrijke internationale conferenties op het programma zoals de vijfjaarlijkse vervolgzitting van de conferentie van Caïro betreffende bevolkings- en ontwikkelingsvraagstukken alsmede de voorbereiding van de vijfjaarlijkse vervolgzittingen van de in juni 2000 te houden vrouwenconferentie van Peking en de wereldconferentie van Kopenhagen betreffende sociale ontwikkeling alsmede van de in januari 2000 te houden Europese zitting van de conferentie van Peking. De Unie zal zich ook voorbereiden op de onderhandelingen over een wereldwijd bosbouwverdrag.

Wapenbeheersing

In verschillende belangrijke internationale fora zullen onder het Finse voorzitterschap wapenbeheersingsvraagstukken worden besproken. Daarnaast zullen ook de opstelling van de eerste jaarlijkse evaluatie van de EU-gedragscode betreffende wapenuitvoer alsmede de verdere ontwikkeling van regels aan de orde komen. Een belangrijk project is ook de uitvoering van het gemeenschappelijk optreden van de Unie betreffende handvuurwapens.


7.4. Wereldhandelsorganisatie

* voorbereiding van de WTO -onderhandelingen

De voorbereiding van de komende onderhandelingsronde van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) is voor het Finse voorzitterschap de belangrijkste prioriteit op handelspolitiek gebied. Ons doel is de liberalisering van de wereldhandel en de ontwikkeling van regels voort te zetten vanaf het punt dat werd bereikt in de Uruguayronde en de vervolgonderhandelingen daarvan.

Het is de betrachting van het voorzitterschap overeenstemming te bereiken over een zo breed mogelijke, evenwichtige en in duur beperkte onderhandelingsronde. Naast landbouw en diensten zouden de onderhandelingen dan in ieder geval ook betrekking hebben op de douanerechten voor industrieproducten, vereenvoudiging van de handelsprocedures alsmede overheidsopdrachten, maar zo mogelijk ook op nieuwe thema's als handel en milieu, handel en investeringen, en handel en mededinging.

Het voorzitterschap steunt de integratie van de ontwikkelingslanden in het wereldhandelsstelsel, waarmee bij de vaststelling van de doelstellingen voor de onderhandelingsronde rekening moet worden gehouden.

De bedoeling is dat tijdens de derde ministeriële overeenkomst van de WTO van 30.11 tot 3.12.1999 in Seattle overeenstemming wordt bereikt over de agenda en de vorm van de onderhandelingsronde.


7.5. Mensenrechten

* openbaarmaking van het eerste mensenrechtenverslag
* organisatie van de EU-mensenrechtenforum

De mensenrechten en de beginselen van de rechtsstaat zijn een wezenlijk onderdeel van het externe optreden van de Unie. Het voorzitterschap zal in alle activiteiten van de Unie een open en consistent mensenrechtenbeleid voeren.

Het ingevolge de conclusies van de Europese Raad van Wenen opgestelde eerste mensenrechten-verslag zal onder het Finse voorzitterschap worden goedgekeurd en openbaar gemaakt. Aan het verslag en de conclusies daarvan zal zoveel mogelijk bekendheid worden gegeven zodat de burgers beter bekend raken met het optreden van de Unie inzake mensenrechten. Het voorzitterschap zal ook trachten de wisselwerking tussen de Unie en niet-gouvernementele organisaties te intensiveren o.a. door het eerste EU-discussieforum betreffende mensenrechten te organiseren. Daarnaast zal de oprichting van een EU-bureau voor mensenrechten en democratie aan de orde worden gesteld.

De Raad van Europa vervult een belangrijke rol bij de consolidering van Europese basiswaarden als onderdeel van de mensenrechtendiscussie. Het Finse voorzitterschap wenst een praktische samenwerking tussen de Unie en de Raad van Europa te ontwikkelen.


_______________________


_________________________________________________________________

/newsroom/press/c/02940-R1.NL9.htm

Deel: ' Programma van het Finse voorzitterschap 1999 '
Lees ook