Project 'Certificaat Nederlands als Vreemde Taal'

Brief aan de Colleges van Bestuur / Rectores van universiteiten in Nederland en Vlaanderen, aan het CITO, Arnhem en aan I.C.E. Ek en Wiel

Den Haag, 15 maart 1999

In artikel 4, lid e van het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie wordt voorzien dat Nederland en Vlaanderen gezamenlijk zullen optreden bij het bepalen en uitreiken van het 'Getuigschrift Nederlands als Vreemde Taal'. Ter uitvoering van deze opdracht heeft de Taalunie sinds 1986 een overeenkomst met de Université Catholique de Louvain voor de uitvoering van het project 'Certificaat Nederlands als Vreemde Taal' (CNaVT). Als gevolg van een aantal omstandigheden heeft de Taalunie besloten om het CNaVT te reorganiseren en deze reorganisatie gepaard te laten gaan met een relocatie.

De Taalunie wenst het Certificaat onder te brengen bij een instelling of bij instellingen binnen het Nederlandse taalgebied. Het nieuwe Certificaat Nederlands als Vreemde Taal wordt dubbelsporig opgezet. Aan de ene kant wordt elk jaar een beperkt aantal centrale toetsen voorzien. Aan de andere kant wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van een toetsenbank waaruit door de verschillende instellingen die onderwijs NVT voorzien, geput kan worden bij de opstelling van hun eigen examens.

In het kader van de genoemde reorganisatie en relocatie worden instellingen in Nederland en Vlaanderen uitgenodigd om voorstellen in te dienen bij de Nederlandse Taalunie voor het opstellen van een toetsstructuur voor niet-Nederlandstaligen en voor de uitvoering van het project. Met deze vraag richten wij ons tot de Colleges van Bestuur van universiteiten omdat wij ons realiseren dat het onderbrengen van een dergelijk project in eerste instantie een zaak is waarover het Bestuur moet beslissen. Mocht u van mening zijn dat het project binnen uw instelling een goede inbedding kan vinden, dan verzoeken wij u de betreffende vakgroepen en/of afdelingen op de hoogte te brengen.

Indien uw instelling belangstelling heeft voor het project 'Certificaat Nederlands als Vreemde Taal' verzoek ik u een voorstel bij mij in te dienen uiterlijk op maandag 26 april 1999. Meer informatie over de achtergronden van het 'Certificaat Nederlands als Vreemde Taal' treft u aan in de bijlage. Met eventuele vragen kunt u zich wenden tot mijn medewerker Marc le Clercq.

De algemeen secretaris, Koen Jaspaert


© Nederlandse Taalunie

Deel: ' Project 'Certificaat Nederlands als Vreemde Taal' '
Lees ook