Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan: Colleges van Burgemeester en Wethouders Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer B&GA/AB/02/39132a (070) 333 5604

Onderwerp Datum Contactpersoon Project controle op vermogen in het buitenland; 26 juni 2002 F. Vergossen Conservatoir beslag in het buitenland R. van der Aa

Op 12 juli 2000 zond ik u een circulaire (Project Vermogensfraude Abw, nr. BZ/AB/00/24395), waarin ik u verzocht concrete, onderzoekswaardige signalen omtrent vermogensfraude in de betreffende onderzoekslanden (Marokko en Turkije) aan te leveren bij het Bureau Buitenland van de gemeente `s-Hertogenbosch.

Het Project Vermogen Buitenland is formeel op 1 augustus 2000 gestart. Het project valt onder verantwoordelijkheid van het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Binnen Nederland wordt het project uitgevoerd door het Bureau Buitenland van de gemeente `s- Hertogenbosch. Omdat de aanstelling van onderzoekers ter plaatse later tot stand kwam dan was voorzien, zijn de eerste werkzaamheden rondom het onderzoeken van vermogensbezit in Turkije en Marokko eerst vanaf medio november 2000 gestart.

U heeft ongetwijfeld kennis genomen van de ontwikkelingen rondom dit project. Met name de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Marokko hebben, zoals u uit de media heeft kunnen vernemen, onder druk gestaan. Deze ontwikkelingen hebben er ook toe geleid dat niet steeds op adequate wijze aan uw verzoeken kon worden voldaan. Ik vraag uw begrip hiervoor.

Inmiddels heeft diplomatiek overleg met Marokko ertoe geleid dat in Marokko een constructieve houding is te verwachten ten aanzien van het onderzoeken van vermogensbezit aldaar.
---

Een aantal zaken dienen nog in verdragen en akkoorden te worden geformaliseerd. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de onderzoeken ter plaatse momenteel weer ter hand worden genomen, waardoor de opgelopen achterstand in de onderzoeken naar verwachting kan worden teruggedrongen.

Wat betreft Turkije is van belang om op te merken dat de personele bezetting van het bureau van de sociaal attaché te Ankara, dat de verificatieonderzoeken uitvoert, op korte termijn op sterkte zal zijn, zodat ook daar de continuïteit van de onderzoeken is gewaarborgd.

Er is mij gemeld dat enkele gemeenten plannen hebben tot het leggen van conservatoir beslag op onroerend goed in het buitenland bij geconstateerd vermogensbezit. Het leggen van conservatoir beslag ter meerdere zekerheid van de bijstandsvordering is een zelfstandige bevoegdheid van burgemeester en wethouders. Het Bureau Buitenland heeft hierin geen actieve rol, doch slechts een adviserende, zoals ook in de hiervoor vermelde circulaire is aangeduid. Niettemin wil ik er de aandacht op vestigen dat het leggen van conservatoir beslag in het buitenland de bilaterale betrekkingen met de betrokken landen onnodig onder druk kan zetten. Daarom acht ik het van belang dat een gemeente alvorens daartoe over te gaan contact opneemt met mijn departement. Deze betrekkingen zijn een factor voor het welslagen van het Project Vermogen Buitenland, en daarmee voor elke afzonderlijke gemeente. Het kan dus zo zijn dat het individueel belang van de gemeente die wil overgaan tot beslaglegging in het buitenland op gespannen voet komt te staan met het belang van andere Nederlandse gemeenten in deze, en met het belang van Nederland om met andere landen sluitende afspraken te maken over grensoverschrijdende fraudebestrijding. Deze afspraken zijn op termijn in het belang van alle gemeenten.

Over afspraken met Marokko kan ik u naar verwachting op korte termijn berichten. Met de overige landen - in eerste instantie Turkije - worden eveneens nadere afspraken voorbereid.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid

(W.A. Vermeend)Deel: ' Project controle op vermogen in het buitenland '
Lees ook