Gemeente Etten-Leur

Project Havenfront Geerkade

In 1994 is de Stichting Havenfront Leur opgericht. Deze Stichting, die als belangrijkste doelstelling heeft het herstel en het behoud van het historisch havenfront in Leur, heeft in de afgelopen jaren in goed overleg met de gemeente een plan voorbereid voor het Havenfront Geerkade. Het betreft hier het gebied van Geerkade 15 tot en met 55.

Een aantal panden in dit gebied is in de afgelopen jaren reeds gesloopt. Met betrekking tot de nu nog aanwezige panden kan worden gesteld dat in het noordelijke deel van het betrokken gebied de panden Geerkade 45 (molen 'De Lelie') en de woonhuizen Geerkade 47 en 55 gewoon gehandhaafd zullen blijven. Daarnaast is het de bedoeling om gebouw 'De Ster' (Geerkade 19 tot en met 23), dat recentelijk is aangewezen als beschermd rijksmonument, te restaureren. Ook wordt gestreefd naar het behoud van de panden Geerkade 29 tot en met 33, maar het zal moeten blijken of deze panden en hun funderingen qua constructie nog voldoende stevig zijn.

Uit bodemonderzoek is gebleken dat er een aantal gevallen van verontreinigingen aanwezig is in het gebied. Deze bodemverontreiningen zullen worden gesaneerd, naar verwachting kan hiermee worden gestart in het 1e kwartaal van 2002.

Aansluitend dienen de braakliggende gronden bouwrijp gemaakt te worden, waarna kan worden gestart met de realisatie van het plan voor vernieuwing van het historisch havenfront van Leur. De bedoeling is dat er een mengeling van functies ontstaat in dit gebied. Daarbij moet onder andere gedacht worden aan woningen, appartementen, winkels en horeca. Van dit plan maken tevens deel uit de gronden die zijn gelegen in het gebied direct achter de Geerkade (aan de zijde van de nieuwbouwwijk De Keen), waarop de bouw van woningen wordt voorzien.

Het is de bedoeling dat de realisatie van het project Havenfront Geerkade in 2004 zal worden voltooid.

Zoekwoorden:

Deel: ' Project Havenfront Geerkade in Etten-Leur '
Lees ook