ACV-99.011
Integraal ketengarantiesysteem varkensvlees

Aanvrager: Stichting SKOVAR
Agro Businesspark 70
6708 PW WAGENINGEN
Tel: 0317-479773 Fax: 0317-479772
E-mail: SKOVAR@tref.nl
Contactpersoon: drs. K. Voermans

Vanuit de slachterijen en vleesverwerkende bedrijven bestaat een grote behoefte aan het opzetten van een basis ketengarantiesysteem. Enerzijds zal het systeem normen en eisen van de overheid moeten kunnen borgen, anderzijds moet het systeem ook inspelen op basis eisen vanuit de markt. In het ketengarantiesysteem zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van bestaande kwaliteitsborgingssystematieken als IKB en HACCP. Het onderzoek richt zich op identificatie van de witte vlekken en de ontwikkeling van aanvullende systemen. Tevens wordt onderzocht op welke wijze de keten geoptimaliseerd kan worden door bijvoorbeeld de keuringkosten te reduceren door een gedeeltelijke verschuiving van een fysieke controle naar een systeemcontrole met verbeterde kwaliteitsgaranties. Ter afsluiting van het project wordt het systeem middels een pilot getoetst op praktische haalbaarheid.

Projectgegevens
Omvang: f 1.326.085 (fase 4)
Startdatum: juli 2001
Looptijd: 14 maanden
Status: Lopend
Voorzitter: drs. N. Hendriksen
SturkoMeat Group bv

Projectleider:
ir. L. ten Broeke
SturkoMeat Group
ir. M. Klompenhouwer
Stichting Skovar

Participerende bedrijven:
SturkoMeat group bv
Hendrix Meat Group
Dumeco
Stichting Skovar
PVE (adviseur van de stuurgroep)

Participerende kennisinstellingen:
RIKILT
VVDO
ID-Lelystad
Proefstation voor de Varkenshouderij

Contactadres + contactpersoon
Stichting Skovar
Agro Businesspark 70
6708 PW Wageningen
Tel: 0317-479773 Fax: 0317-479772
E-mail: SKOVAR@tref.nl
Contactpersoon: drs. K. Voermans

Ketenkennisgebieden

2.4 Ketenzorg (integral chain care)
Het ontwikkelen van een basis kwaliteitsgarantiesysteem van voor de varkensvleesketen (toeleverende
partijen, primaire producent slachterij en verwerkende industrie van varkensvlees). Basiseisen, normen en
borgingsstructuur worden gesteld door de overheid en de markt.

2.4 Ketenzorg (integral chain care)
Op basis van het ontwikkelde kwaliteitsgarantiesysteem nagaan op welke wijze het keuringsregime vanuit de
overheid en afnemers aangepast en gemoderniseerd kan worden, opdat de controlekosten worden
gereduceerd samen met een verbeterde kwaliteit en garantie prestatie.

Deel: ' Project Integraal ketengarantiesysteem varkensvlees '
Lees ook