Gemeente Tilburg


18-1-2000

Project 'investeringsadvies' versterkt startersbeleid

Het college van B&W is akkoord met het project 'Investeringsadvies voor doorstarters', waardoor ondernemers hun bedrijf kunnen versterken. Het project heeft een looptijd van drie jaar en kost jaarlijks ƒ 700.000,-. De gemeente neemt hiervan ƒ 400.000,- voor haar rekening, de resterende ƒ 300.000,- wordt gefinancierd uit de bijdragen van de ondernemers zelf. Met dit project, dat door BKWStartersadvies wordt uitgevoerd, wordt het gemeentelijk startersbeleid verder uitgebouwd en versterkt.

Het project houdt in dat de doorstarter een investeringsadvies krijgt, gericht op het uitbreidingsinvesteringen en het creëren van de juiste randvoorwaarden hiervoor. De ondernemer betaalt minimaal de helft van de advieskosten zelf, de andere helft komt voor rekening van het project. Uit onderzoek is gebleken dat er onder doorstarters een grote behoefte bestaat aan een bijdrageregeling voor externe investeringsadviezen. Voor het inschakelen van een extern adviseur is niet alleen de financiële bijdrage van belang maar ook de probleemdefinitie en de werving en selectie van de adviseur. Verwacht wordt dat met dit project op jaarbasis zo'n 40 doorstarters geholpen kunnen worden. Het nieuwe project is een aanvulling op bestaande projecten in de regio zoals het Ondernemersklankbord, het Spinn-off en het Plato project.

'Doorstarters' zijn zelfstandig gevestigde ondernemers in de gemeente Tilburg die minimaal drie en maximaal zeven jaar een levensvatbaar bedrijf hebben met maximaal 15 personeelsleden en deel uitmaken van de sectoren industrie en dienstverlening. Met het project wordt beoogd de kwaliteit van het ondernemerschap van doorstarters te vergroten waardoor de slaagkans toeneemt en een bijdrage wordt geleverd aan de verbetering van het investeringsklimaat. Met dit project wordt ook ingespeeld op het MIOP (Meerjaren Investerings- en Ontwikkelingsprogramma). Algemeen doel onder de peiler Economie in het MIOP is het versterken van de economische structuur en dynamiek van de stad. Dit moet leiden tot een kwantitatieve en kwalitatieve groei van de werkgelegenheid en het terugdringen van langdurige werkloosheid. Om in de toekomst te zorgen dat juist doorstarters hun bedrijf gaan versterken en mogelijk extra personeel in dienst nemen wordt nu gestart met het project 'Investeringsadvies voor doorstarters'.

Deel: ' Project investeringsadvies Tilburg versterkt startersbeleid '
Lees ook