Trimbos Instituut

Nieuwsflits

‘Ketenkwaliteit’ van geïntegreerde regionale GGZ

In opdracht van ZorgOnderzoek Nederland voert het Trimbos-instituut in samenwerking met GGZ Nederland een project uit dat ‘ketenkwaliteit’ in de GGZ moet bevorderen. Het project duurt drie jaar en wordt in drie regio’s uitgevoerd.

Kwaliteit werd tot voor kort vooral beoordeeld en bevorderd op het niveau van instellingen. Vanuit het belang van een goede kwaliteit van zorg werken instellingen steeds meer samen. Het aanbod van de instellingen wordt afgestemd op elkaar en op de behoefte in de regio. In 'circuits' en 'programma's' worden zorgketens voor bepaalde doelgroepen ontwikkeld die de instellingsgrenzen overschrijden. Dat maakt kwaliteitsbeoordeling en -bevordering op het niveau van de regio nodig. 'Ketenkwaliteit' betekent in dit verband niet alleen dat op de grensvlakken tussen afzonderlijke instellingen goede afspraken worden gemaakt over continuïteit van zorg. Ook moet het aanbod van de instellingen aansluiten op de regionale behoefte, zowel naar kwantiteit van het aanbod voor onderscheiden doelgroepen (denk aan wachtlijsten, verdeling van capaciteit), als naar de aard van de hulp (denk aan lacunes in het aanbod). In vrijwel alle regio's in Nederland zijn de GGZ-instellingen bezig de samenwerking te intensiveren, met als doelen:

* samenhang tussen de verschillende zorgonderdelen; continuïteit van zorg;

* dekking van het (gezamenlijke, regionale) aanbod voor de regionale zorgbehoefte (in kwantitatief en kwalitatief opzicht); vraaggestuurdheid van het aanbod;

* toegankelijkheid van de zorg voor cliënten;
* betrokkenheid van cliënten bij keuzes en bij de zorgverlening; cliëntgerichtheid van hulpverleners en voorzieningen;
* doelmatigheid van (de organisatie van) de geboden zorg (optimale verhouding tussen kosten en prestaties).

Deze doelen zijn te lezen als kwaliteitscriteria voor ‘ketenkwaliliteit’. Hoewel de samenwerking hoog op alle agenda's staat, zijn de bijbehorende kwaliteitssystemen nog niet ontwikkeld. Dat laatste is het doel van dit project.

Het project past binnen het streven van alle partijen om de GGZ vraaggerichter, doelmatiger en toegankelijker te maken. Met instellings- en sectoroverstijgende kwaliteitssystemen kan de zorg aan deze doelstellingen getoetst worden en kan gerichte bijsturing plaatsvinden. Met het oog op deze zelfde doelstellingen werd bij de Leidschendam-afspraken het belang van ‘ketenkwaliteit’ al onderschreven.

In de fasering van het project wordt aangesloten bij de fasen van de kwaliteitscyclus zoals deze al vaker door het Trimbos-instituut en GGZ Nederland zijn doorlopen. Na een domeinkeuze en vaststelling van criteria worden in drie gekozen regio's kwaliteitsinstrumenten geïnventariseerd en zo nodig verbeterd en ontwikkeld. Evaluatie van het gebruik leidt tot de beschrijving van een systeem voor normering en toetsing van ‘ketenkwaliteit’, en tot suggesties voor landelijke kwaliteitsnormen voor regionale GGZ, die door GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, de landelijke overheid en landelijke cliëntenorganisaties gebruikt kunnen worden bij hun toekomstig beleid.

Gee de Wilde (030) 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Deel: ' Project Ketenkwaliteit van geïntegreerde regionale GGZ '
Lees ook