Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

22-03-1999

Project Lorama van start

Het project Lorama (Lokale en Regionale Arbeidsmarktafspraken) is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de provincie Groningen, de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum, Arbeidsvoorziening Groningen, de vakcentrales FNV en CNV en het bedrijfsleven, dat vertegenwoordigd wordt door de SBE (Samenwerkende Bedrijven Eemsmond).

De doelstelling van het project Lorama is om in samenwerking met de partijen op de arbeidsmarkt de instroom van langdurig werklozen naar werk in het Eemsmondgebied te verbeteren. Er zullen afspraken met bedrijven worden gemaakt over scholing van nieuw personeel en eventuele bijscholing van zittend personeel om de doorstroming, zowel horizontaal als verticaal, naar andere functies te bevorderen. Hiermee kan worden bereikt dat vrijkomende arbeidsplaatsen door (langdurig) werkzoekenden worden bezet. Over deze vacatures wil de projectleider met de bedrijven in de regio overleggen. Ook worden beschikbare gelden gebundeld om de meest optimale benutting te verkrijgen.

Met het aantrekken van een gezamenlijke projectleider, de heer Willem van Olst, zal op 1 april het project Lorama van start gaan. De heer W. van Olst is 50 jaar en was voorheen werkzaam bij het "Bureau Ontwikkeling Arbeidsmarktprojecten" van de provincie Groningen en Arbeidsvoorziening Groningen

De projectleider zal zijn werkzaamheden uitvoeren vanuit het arbeidsbureau Delfzijl, telefoon 0596-613731.

Bij het door het bureau EIM uit Zoetermeer uitgevoerde vooronderzoek in 1998 bleek dat meer dan de helft van de 49 geënquêteerde bedrijven positief staat tegenover het maken van afspraken over scholing en vacaturevervulling. Jaarlijks ontstaan er in het Eemsmondgebied zo’n 3000 vacatures, terwijl er een werkgelegenheidstoename in de komende jaren van 2% per jaar wordt verwacht.


----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrektde heer J.Visser, telefoon 0596-639318.

Deel: ' Project Lorama Delfzijl van start '
Lees ook