Productschap Zuivel


PERSBERICHT nr. 1

PROJECT PIONIERS DUURZAME VEEHOUDERIJ VAN START

VDM wordt Koeien & Kansen

Twaalf veehouders en een reeks onderzoeksinstellingen gaan van start met het project Koeien & Kansen dat als ondertitel Pioniers Duurzame Melkveehouderij heeft. Tot nu toe was dit project bekend onder de naam VDM. De nieuwe naam met logo worden vandaag in een eerste bijeenkomst van de deelnemers gepresenteerd. De voorbereidingen zijn vorig jaar begonnen en in maart gaat het feitelijke onderzoek officieel van start.

Koeien & Kansen is een uniek milieuproject dat zich gaat bezighouden met een brede verkenning van de toekomst in de melkveehouderij. Het wordt breed gedragen en de looptijd is zes jaar. In Koeien & Kansen werken twaalf gemotiveerde veehouders en vier onderzoeksinstituten direct samen, terwijl meerdere instellingen indirect betrokken zijn. De projectorganisatie is in handen van Carel de Vries, bedrijfsleider van De Marke, Proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu, in Hengelo (Gld.). Koeien & Kansen verbreedt het onderzoek van De Marke naar andere grondsoorten en bedrijfstypen.

Harde doelen

Belangrijke kenmerken van Koeien & Kansen zijn het stellen van harde doelen en een hoog praktijkgehalte. De veehouders bepalen samen met de instituten hoe ze die harde doelen onder de verschillende bedrijfsomstandigheden realiseren.

Het allereerste doel is binnen drie jaar de eindnormen van MINAS te halen. Dit doel maakt onderdeel uit van de algemene doelstelling om de toekomst van de duurzame melkveehouderij te verkennen. Daarbij wordt behalve aan milieu ook aandacht besteed aan natuur, energie, gewasbescherming en welzijn.

Nitraatrichtlijn

Het project Koeien & Kansen heeft onlangs extra gewicht gekregen door het aanscherpen van het stikstofbeleid om te voldoen aan de Europese nitraatrichtlijn. De ministers van Landbouw en VROM maakten vorige maand bekend op welke manier de norm van 50 mg nitraat in het grondwater in 2008 gerealiseerd moet worden. Dit zal vooral voor droge zandgronden een moeilijk punt worden.

De helft van de deelnemende veehouders in Koeien & Kansen heeft een bedrijf op deze grondsoort. Voor hen geldt dat ze de norm van 2008 al in 2002 moeten halen. Van hun inspanningen kunnen andere veehouders leren.

Milieukwaliteit

Tijdens het project wordt duidelijk hoe de duurzaamheidsdoelen uitwerken in de bedrijfsvoering, bedrijfsresultaten en milieukwaliteit. Koeien & Kansen onderzoekt ook in hoeverre MINAS daadwerkelijk bijdraagt aan het verbeteren van de milieukwaliteit. Ondermeer zullen het nitraatgehalte in het grondwater en oppervlaktewater en de ammoniakemissie op de bedrijven gemeten worden. Een belangrijk onderdeel is ook het meten van de effecten van het halen van de norm op de bedrijfseconomie.

Voorlichting

Koeien & Kansen geeft voorlichting aan veehouders en adviseurs. Het is de bedoeling dat de deelnemende veehouders daarin een centrale rol spelen. Zij zullen in hun regio informatie overdragen aan voorlichters, studiegroepen en overige veehouders.

Daarnaast produceert Koeien & Kansen informatie die van belang is voor het provinciaal, landelijk en zelfs Europees bestuur. In het projectplan heeft het informeren van deze beleidsmakers een plaats gekregen.

Het streven naar een duurzame, dier- en milieuvriendelijke veehouderij is ook van maatschappelijke betekenis. Koeien & Kansen heeft een etalagefunctie om het algemeen publiek te laten zien hoe melkveehouderij, milieu en diervriendelijkheid hand in hand kunnen gaan.

Instituten en instellingen

Bij Koeien & Kansen zijn de volgende instituten en instellingen betrokken:

Praktijkonderzoek Rundvee, Paarden en Schapen (PR) Instituut voor Agrobiologisch en
Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO)
Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM)

Landbouweconomisch Instituut (LEI-DLO)

Nutriënten Management Instituut (NMI)

Bedrijfslaboratorium Oosterbeek (BLGG)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO).

De Landbouwvoorlichting (DLV)

Hengelo (Gld.), 28 januari 1999

Noten voor de redactie:

Er is een digitale versie van het logo beschikbaar. Deze kunt u aanvragen bij het Praktijkonderzoek Rundvee, Paarden en Schapen, afdeling Kennis en Informatie, telefoon (0320) 29 32 11, e-mail: info@pr.agro.nl.

Hoewel de namen van de veehouders die deelnemen aan Koeien & Kansen bekend zijn, zullen wij ze nog niet vrijgeven. We hebben de veehouders ook verzocht nog niet mee te werken aan publicitaire activiteiten, totdat zij goed op de hoogte zijn van het project. Eind maart is de startdag met een bijeenkomst, waarvoor een uitnodiging volgt. Voor die datum informeren we u wie de deelnemers zijn.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Carel de Vries, telefoon (0575) 46 73 23,
e-mail: demarke@tref.nl.

Voor vragen of opmerkingen over site: zbox@pz.agro.nl bijgewerkt op: 04 februari 1999 08:19

Deel: ' Project pioniers duurzame veehouderij van start '
Lees ook