Technische Universiteit Delft

Delta Online voorpagina archief service zoeken

donderdag 9 maart 2000, jaargang 32 nummer 8

rubriek: Bestuurlijke informatie -- vorige artikel

Project TU Delft helpt scholen leerkrachtentekort te verminderen

Scholen voor voortgezet onderwijs kampen met een tekort aan docenten in de exacte vakken. Deze tekorten zullen in de nabije toekomst nog groter worden gezien de leeftijdsopbouw van de docenten in het voortgezet onderwijs.

Helaas is er ook een geringe belangstelling van studenten om het leraarsberoep te kiezen. De aantrekkingskracht van het bedrijfsleven is groter, niet alleen vanwege hogere salarissen, maar ook omdat de status van de leraar de laatste tien jaar sterk is gedaald. Gezien de aanhoudende economische groei is niet te verwachten dat het bedrijfsleven haar aantrekkingskracht op korte termijn zal verliezen. De overheid voert momenteel een actief beleid om het negatieve imago van het leraarsberoep ten positieve te keren.

Doelen

Het College van Bestuur van de TU Delft wil een bijdrage leveren aan de vermindering van het tekort aan beta docenten in het voortgezet onderwijs. Daartoe wil de TU Delft de bestaande samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs uitbreiden door scholen de mogelijkheid te bieden om TU docenten en TU studenten voor een (deeltijd-)betrekking in dienst te nemen als leraar natuurkunde, wiskunde en scheikunde.

De TU docenten en ouderejaars studenten krijgen een on the job didactische scholing verzorgd door de TULO TU Delft, die een startbekwaamheid geeft om les te geven voordat de volledige lerarenopleiding is doorlopen.

Overwegingen voor TU studenten om een deeltijdbetrekking in het voortgezet onderwijs te ambiëren zijn:

1

Studenten krijgen training in communicatieve vaardigheden, begeleidingsvaardigheden en presentatietechnieken. Verder doen studenten ervaring op in het zelfstandig werken in teams van leraren binnen een kennisorganisatie als een school. Het beschikken over dit soort vaardigheden is momenteel zeer relevant bij sollicitaties in het bedrijfsleven (bijv. Shell met het concept de 'complete ingenieur').

2

De training voor deze vaardigheden geldt als studietijd en levert studiepunten op in het kader van het bestaande ingedaalde deel van de lerarenopleiding. Studenten kunnen ervoor kiezen de training te vervolmaken door ook het postdoctorale deel te zijner tijd te volgen. Dit deel kan worden gericht op niet reguliere doelgroepen buiten het voortgezet onderwijs, zoals bedrijfsopleidingen en trainingen.

3

De vertraging die ontstaat in de studievoortgang als gevolg van de lestaken, wordt vergoed in een verlenging van de studieduur gegarandeerd door de TU Delft.

Overwegingen voor TU-docenten om een deeltijdbetrekking in het voortgezet onderwijs te aanvaarden kunnen van verschillende aard zijn, variërend van de behoefte om een nieuwe werkomgeving te ervaren tot de uitdaging om het vak in het VWO uit te dragen aan onze aanstaande studenten. Meer inzicht in de onderwijspraktijk van het VWO kan de aansluiting op het propedeuseonderwijs bevorderen.

Vraag_en_aanbod

Om zicht te krijgen op de nodige investeringen die gedaan moeten worden in de opleiding en begeleiding van TU docenten en studenten, wordt een verkenning uitgevoerd naar de omvang en aard van de vraag naar beta docenten op de 40 scholen die deel uitmaken van het netwerk VWO - TU Delft door Marianne Vrijman, coördinator TULO Delft en coördinator Netwerk VWO - TU Delft. Uit de gesprekken, die tot nu toe met de schoolleiders zijn gevoerd blijkt, dat de nood op sommige scholen hoog is. Nu al wordt gebruik gemaakt van de inzet van studenten. Dat via dit project een didactische scholing wordt aangeboden die zo nauw mogelijk aansluit op de schoolpraktijk wordt zeer toegejuicht. Omdat de tekorten alleen maar zullen toenemen, staan de scholen positief tegenover het initiatief van de TU Delft. De scholen willen graag betrokken worden bij de ontwikkeling van dit plan en vinden dat 'we op het goede spoor' zitten.

Tegelijkertijd vindt deze week een peiling plaats onder TU- docenten en studenten om het mogelijke aanbod van TU-docenten en TU studenten in kaart te brengen. Hiertoe ontvangen alle TU docenten een enqueteformulier. De enqueteformulieren voor studenten worden via studie- en studentenverenigingen verspreid. Studenten, die in dit project geïnteresseerd zijn en studenten, die al een baan in het voortgezet onderwijs vervullen worden uitgenodigd contact op te nemen met Marianne Vrijman (gegevens hieronder).

We hopen op een goede respons op basis waarvan dit plan nader uitgewerkt kan worden.

Nadere informatie bij

Ir. M.K. Vrijman- van Putten, coördinator TULO TU Delft

Faculteit TBM, sectie DidO

Kanaalweg 2 B, 2628 EB Delft

Tel: 015 278 3768

Fax: 015 278 4627

E-mail: m.k.vrijman-vanputten@tbm.tudelft.nl


Vorige artikel: Softwareprogramma volgt verrichtingen student Delta Online van donderdag 9 maart 2000

--- Inhoud (uitgebreid) --- Inhoud (beknopt) --- Headlines --- Archief
--- Zoeken --- Geachte Redactie! --- Colofon --- Rubrieken

--- Nieuws --- Achtergrond --- Studenten --- Onderzoek --- Interviews
--- Opinie --- Brieven --- Cultuur --- Sport --- Service --- Bestuurlijke informatie ---

© 2000 Redactie Delta

Deel: ' Project TU Delft helpt scholen lerarentekort te verminderen '
Lees ook