Anti Racisme Informatie Centrum

Arbeidsmarkt
email

Projecten en expertise werkgelegenheid voor migranten bedreigd

LBR-brief aan minister De Geus over werkgelegenheidsprojecten en expertise bij de Centra voor Werk en Inkomen (CWI) ten aanzien van minderhedenbeleid

Kamerlid Jet Bussemaker (PvdA) stelde vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het vervolg op het allochtonenconvenant

Het LBR heeft een brief gestuurd naar minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met een kopie aan de leden van de Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, naar aanleiding van het aflopen van een aantal werkgelegenheidsprojecten en het opheffen van de functies van de Bedrijfsadviseurs Minderheden. Projecten en functies die in het verleden positief zijn geëvalueerd.

Het LBR maakt zich ernstig zorgen over deze maatregelen die tot gevolg hebben dat er minder specifieke aandacht is voor de bijzondere situatie van etnische minderheden op de arbeidsmarkt. Deze vallen moeilijk te rijmen met de verwachte economische neergang en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden. Ook lijkt te worden voorbijgegaan aan het demografische gegeven dat het aandeel van etnische minderheden in de Nederlandse beroepsbevolking substantieel toeneemt.

Kamerlid Jet Bussemaker (PvdA) stelde, mede naar aanleiding van de brief van het LBR, vragen aan de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid over het vervolg op het allochtonenconvenant.

Onderstaand de brief aan minister De Geus:

Aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Dhr. Mr. A.J. de Geus

Rotterdam, 20 januari 2003

Betreft : plaats etnische minderheden binnen het beleid van de CWIs

Geachte Heer de Geus,

De reorganisatie van Arbeidsvoorziening, als onderdeel van de totale SUWI-operatie, die in 2002 heeft geresulteerd in de instelling van de Centra voor Werk en Inkomen (CWI), is niet zonder slag of stoot gegaan en heeft inmiddels ook gevolgen voor de wijze van behandelen van het minderhedenbeleid binnen het totale beleidskader van de Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen (COWI).

Het MKB-minderhedenproject is, vanwege aangekondigde bezuinigingen door uw departement, per 1 januari 2003 door de Raad van Bestuur van de Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen (COWI) stopgezet. Naast het beëindigen van dit succesvol project en het naderende einde van zowel Ruim Baan voor Minderheden en de Wet SAMEN is per 1 januari 2003 ook voor de Bedrijfsadviseurs Minderheden het doek gevallen.

Het ter ziele gaan van bovengenoemde
arbeidsmarkt/integratie-instrumenten staat haaks op de prioriteit die integratie op dit moment in ons land heeft.

Het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) maakt zich derhalve ernstig zorgen over deze nieuwe reorganisatie, die gepaard gaat met het verdwijnen van specifieke aandacht voor de bijzondere situatie van etnische minderheden op de arbeidsmarkt. Verder vallen de maatregelen moeilijk te rijmen met de verwachte economische neergang en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden. Ook lijkt te worden voorbijgegaan aan het demografische gegeven dat het aandeel van etnische minderheden in de Nederlandse beroepsbevolking substantieel toeneemt.

Alhoewel de werkloosheid onder etnische minderheden de afgelopen jaren is teruggebracht tot een percentage rond de 10%, is deze nog steeds 3 tot 4 maal hoger dan de werkloosheid onder autochtonen. De sombere economische vooruitzichten in ogenschouw genomen en het feit dat etnische minderheden absoluut en relatief ruim vertegenwoordigd zijn in flexibele en tijdelijke functies, is de vrees gerechtvaardigd dat de toename van de werkloosheid deze groep in de komende jaren in belangrijke mate zal treffen. Tenslotte maakt het veelvuldig voorkomen van discriminatie en negatieve beeldvorming op de arbeidsmarkt het blijven treffen van specifieke maatregelen noodzakelijk.

Gelet op het bovenstaande kan de aandacht voor instroom van etnische minderheden, in onze ogen, niet los worden gezien van specifieke activiteiten, zoals die van de Bedrijfsadviseurs Minderheden.

De specifieke functie-uitoefening van de Bedrijfsadviseurs Minderheden komt door de reorganisatie te vervallen en zij worden in de nieuwe opzet slechts ingezet voor de instroom van etnische minderheden. Hiermee verdwijnt de, veel bredere, deskundigheid en expertise van deze functionarissen.

Verschillende evaluaties, in opdracht van uw departement (mei 1996 en april 2001), bepleiten het behoud van deze functie. Voorts heeft uw voorganger op 20 juni 2001, naar aanleiding van kamervragen van mevrouw Schimmel bij de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen van de SUWI (Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27588, nr. 28) toegezegd dat de Bedrijfsadviseurs Minderheden dezelfde taken zouden blijven vervullen.

In de afgelopen jaren hebben de Bedrijfsadviseurs Minderheden in samenhang met eerder genoemde specifieke instrumentaria (Wet SAMEN, Helpdesk Minderheden, MKB-minderhedenproject, enz.) aangetoond de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden substantieel te kunnen verbeteren en vervulden zij een bijzondere rol in het adviseren, informeren en begeleiden van werkgevers. Daarbij behoort ook het wegnemen van vooroordelen en het openstellen van bedrijven tot hun taak. Tevens hebben zij een belangrijke rol gespeeld in het succesvol afronden van het MKB-minderhedenproject en in de effectuering en implementatie op werkvloerniveau van afspraken, neergelegd in die convenanten welke in het kader van Ruim Baan voor Minderheden met grote bedrijven zijn afgesloten.

Bij het verdwijnen van bovengenoemde instrumentaria dreigt het werk van de afgelopen decennia teniet te worden gedaan.

Wat met name in de afgelopen tien jaar, mede dankzij de inzet van de expertise en deskundigheid van de Bedrijfsadviseurs Minderheden, is opgebouwd, mag juist nu niet worden afgebroken. Het beleid betreffende de instroom van etnische minderheden is natuurlijk belangrijk, maar het is een verlies wanneer zij niet meer worden gecomplementeerd met de specifieke functie-uitoefening van de Bedrijfsadviseurs Minderheden.

Het LBR verzoekt u met klem erop toe te zien dat het minderhedenbeleid binnen de CWIs in een duidelijke en structurele vorm blijft behouden en wil graag worden geïnformeerd over de verdere gang van zaken in dit kader.

Hoogachtend,

H.G. Fermina, Directeur LBR

Schaatsbaan 51

3013 AR Rotterdam

Deel: ' Projecten en expertise werkgelegenheid voor migranten bedreigd '
Lees ook