Gemeente Geldermalsen

Zelfstandige projectprocedure centrale ontsluitingsweg Hondsgemet

* Bekendmaking :artikel 19a, lid 4 Wet op de Ruimtelijke Ordening
* Ter inzage :stukken betrekking hebbende op de zelfstandige projectprocedure Inzagetermijn :stukken liggen vier weken ter inzage, met ingang van de dag volgend op deze publicatie
* Toelichting :het plan heeft tot doel het realiseren van een weg tussen de (aan te leggen) Randweg 5e fase en de AVRI om o.a. bedrijven en aanwonenden aan de Meersteeg te ontsluiten
* Inspraak :een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze op de zelfstandige projectprocedure sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen.

* Inlichtingen :vakbalie Bouw en Milieuzaken (0345-586686)
* Datum publicatie :6 september 2001

Deel: ' Projectprocedure ontsluitingsweg Hondsgemet Geldermalsen '
Lees ook