Prolion Holding N.V.


10 oktober 2001

Prolion effectueert strategie: koopt distributiemaatschappijen melkrobot en verkoopt haar FCI-belangen


· Prolion maakt bekend dat zij in principe overeenstemming heeft bereikt om twee melkrobotdistributeurs voor het Liberty label door middel van een activatransactie aan te kopen. Het betreft AMS France SARL ("AF") en Strangko AMS Liberty S.A. ("SAL") die het Liberty label vertegenwoordigen in respectievelijk Frankrijk en Scandinavië. In het financiële jaar 2001 vertegenwoordigden deze twee distributiemaatschappijen bijna 40% van de verkopen door Prolion's totale distributiekanalen aan boeren (retailverkopen).
· Prolion verkoopt tevens haar belang in Foodcorner International B.V ("FCI") (18,4%), de leningen verstrekt aan FCI, de vorderingen op FCI en het preferred supplier contract.
· Met bovengenoemde stappen geeft Prolion concrete invulling aan haar strategie om zich volledig te focussen op de automatisering van de melkveehouderij met als belangrijkste product de melkrobot (AMS) en haar andere activiteiten af te stoten. Tevens wordt hiermee invulling gegeven aan de wens om distributie aan melkveehouders gedeeltelijk in eigen beheer te gaan uitvoeren, hetgeen tot op heden volledig door derden werd uitgevoerd.
· Prolion herhaalt haar verwachting om, op basis van de huidige marktomstandigheden en onvoorziene omstandigheden daargelaten, per saldo over het gehele boekjaar 2001/2002 een positief netto resultaat te behalen.
Aankoop distributiemaatschappijen

De distributiemaatschappijen in Frankrijk en Scandinavië, die via een activatransactie worden aangekocht van Trako Holding B.V. ("Trako"), richten zich uitsluitend op de verkoop van melkrobots en hebben in beide gebieden een toonaangevende positie. De effecten voor Prolion van de beoogde aankopen zijn als volgt:
· Directe invloed op de marketing en verkoop van de melkrobot in de twee belangrijkste Europese afzetgebieden;
· Rechtstreekse levering aan en contact met melkveehouders;
· Vermindering van het werkkapitaalbeslag.
· Betere spreiding in de debiteurenportefeuille; afhankelijkheid van Trako gelieerde distributiemaatschappijen in de omzet daalt tot beneden de 35% (dit bedroeg over het afgelopen boekjaar 63%)
Verwacht wordt dat de aankoop van de distributiemaatschappijen een positieve invloed heeft op het resultaat vóór afschrijving van goodwill. Rekening houdend met de afschrijving van goodwill wordt verwacht dat de aankoop na 1 jaar een positieve bijdrage zal leveren aan het netto resultaat.

Verkoop FCI-belang, langlopende vorderingen en preferred supplier contract

Prolion verkoopt aan Trako:

1. Aandelenbelang in FCI (18,4%) ad EUR 767.172
2. Leningen ad EUR 1.225.207, verstrekt aan FCI;
3. Converteerbare leningen ad EUR 503.412 verstrekt aan FCI;
4. Het preferred supplier contract en de daar uit voortvloeiende rechten.
Effecten op de balans

De twee distributiemaatschappijen worden overgenomen via een activatransactie. De aankoop van deze distributiemaatschappijen en de verkoop van het FCI belang en daarmee samenhangende vorderingen en rechten hebben het volgende effect op de balans.
· Prolion betaalt per saldo EUR 9,08 mln. voor het verwerven van de distributie rechten in Frankrijk en Scandinavië. Dit bedrag zal als betaalde goodwill in de immateriële vaste activa worden opgenomen en zal worden afgeschreven over 5 jaar;
· Prolion neemt tevens ad EUR 2,27 mln. vorderingen en voorraden van de distributeurs over;
· Prolion realiseert een boekwinst van EUR 1,45 mln. op de verkoop van haar aandelen en leningen in FCI. In totaal ontvangt Prolion voor haar belang in FCI en de (converteerbare) leningen aan FCI EUR3,95 mln.
· De EUR 7,40 mln. die Prolion per saldo moet betalen wordt als volgt voldaan:

o EUR 1,64 mln. wordt afgeboekt op de hoofdsom van de lening ad EUR 5,0 mln. die Prolion heeft verstrekt aan Trako en de daarop bijgeschreven rente; o EUR 0,23 mln. wordt verrekend met uitstaande vorderingen op de over te nemen distributie maatschappijen; o EUR 5,53 mln. wordt afgeboekt op de vordering die Prolion heeft op Trako.

Los van bovengenoemde effecten is op de post vorderingen sinds 30 juni 2001 tot op heden in totaal EUR 6,2 mln. ontvangen.

Vooruitzichten

Prolion is positief over de structurele vooruitzichten voor de markt van melkrobots. Naast een bijdrage aan het welzijn van de melkveehouder en zijn veestapel, draagt de melkrobot bij aan een betere kwaliteitsbeheersing van de melkproductie op het melkveehouderijbedrijf. Prolion verwacht over het eerste halfjaar van het boekjaar 2001/2002 nog een beperkt verlies door naijleffecten van de MKZ-crisis in de periode tot en met september. Daarnaast hecht Prolion groot belang aan een verdere afbouw van de tussenvoorraad bij distributeurs, waardoor wholesale verkopen beperkt zullen blijven. In de tweede helft daarentegen zal naar verwachting weer winst gemaakt worden. Prolion verwacht over het hele jaar een groei in retailorders van ongeveer 40% ten opzichte van het boekjaar 2000/2001. Op basis van de huidige marktomstandigheden en onvoorziene omstandigheden daargelaten verwacht Prolion per saldo over het gehele boekjaar 2001/2002 een positief netto resultaat te behalen.

Directie Prolion Holding N.V.

Vijfhuizen, 10 oktober 2001

Voor nadere informatie:
Prolion Holding N.V.
Tel: 023 558 9050

Website:www.prolion.nl

Profiel
Prolion, sinds juli 1997 genoteerd aan Euronext Amsterdam, is gespecialiseerd in het ontwikkelen van systemen voor automatisering en procesbeheersing in de melkveehouderijsector. In deze sector heeft Prolion een uitgebreide productenrange ondergebracht in verschillende labels. Tot de productenrange van Prolion behoort onder meer de melkrobot (AMS). Dit is een volledig geautomatiseerd systeem voor melkwinning in de stal, gebruikmakend van een met sensoren uitgeruste melkrobot.

Deel: ' Prolion koopt distributiemaatschappijen melkrobot '
Lees ook