Prolion Holding N.V.

PERSBERICHT

Aantal pagina's: 6
Vijfhuizen, 14 februari 2003

HALFJAAR RESULTATEN 2002/2003
(1 juli - 31 december 2002)

Prolion opnieuw een stap dichter bij break-even resultaat

Prolion Holding N.V. (Prolion) heeft in de eerste helft van haar financiële jaar 2002/2003 (1 juli - 31 december 2002) een omzet van EUR 18.3 mln gerealiseerd. Deze omzet bestaat voor 74% uit conventionele installaties en onderdelen en voor 26% uit AMS systemen en onderdelen.

T.o.v. van de eerste jaarhelft van het boekjaar 2001/2002 (EUR 5,8 mln) betekent dit een omzetstijging van 315%. Hierbij dient evenwel te worden vermeld dat de samenstelling van de vennootschap o.a. door de aankoop van de Gascoigne Melotte Groep drastisch is gewijzigd in vergelijking met vorig boekjaar.

EBITDA en bedrijfsresultaat (EBIT) bedragen resp. EUR - 1,1 mln en EUR - 1,6 mln t.o.v. EUR -4.0 mln en EUR -4,6 mln tijdens de eerste jaarhelft van het vorig boekjaar. O.a. het afschrijven van de participaties in, leningen aan en vorderingen op GM (UK) Ltd, GM Vertrieb GmbH en GM Deutschland GmbH resulteren in buitengewone lasten van EUR 5.6 mln. Dit is een substantiële stap in het afronden van de vorig jaar ingezette herstructurering van de groep. Het netto verlies bedraagt hierdoor EUR 7,8 mln versus 4,7 mln een jaar eerder. Bedrijfsresultaat en buitengewone lasten maken dat het eigen vermogen verder is verzwakt. Hierop anticiperend lopen er momenteel reeds onderhandelingen met de voornaamste financiers omtrent eventuele conversie van bestaande schulden en/of aantrekken van nieuwe middelen.

Algemeen

De in april 2002 ingezette integratie van de Prolion en Gascoigne Melotte (GM) organisaties is verder doorgezet en moet binnen afzienbare tijd leiden tot een vereenvoudigd groepsorganigram en grotere transparantie. De nieuwe groep benadert de markt uitsluitend onder het Gascoigne Melotte label en heeft het Automatisch Melk Systeem (AMS) in het bestaande GM productengamma geïntegreerd. Zo kan aan elke veehouder een gepaste oplossing worden aangeboden, al dan niet geautomatiseerd.

In twee landen werd sinds het vorige boekjaar (30 juni 2002) een doorstart gemaakt: in Duitsland werd in oktober 2002 GM Melksysteme GmbH opgestart en in januari 2003 volgde GM Milking Solutions Ltd in het Verenigd Koninkrijk. In augustus 2002 werden een aantal (assemblage e.a.) activiteiten in het Belgische Evergem samengebracht. Door het verkleinen van het aantal vestigingen wil het bedrijf efficiëntiewinsten realiseren.

Productontwikkeling

In november 2002 werden op de Landbouw-RAI te Amsterdam een aantal nieuw ontwikkelde conventionele producten voorgesteld, waarmee het bedrijf zijn geloof in het belang van dit productengamma heeft bevestigd. Deze nieuwe ontwikkelingen konden rekenen op heel wat belangstelling en enthousiasme van zowel dealers als klanten. Daarnaast zal het bedrijf eind februari 2003, op de Europese landbouwtentoonstelling SIMA te Parijs een wereldprimeur brengen: het allereerste AMS van de tweede generatie. Een volledig nieuw concept, waarvoor men bij de ontwikkeling kon bogen op de uitgebreide ervaring die de voorbije 15 jaar is opgedaan. Naar verwachting zal deze nieuwe melkrobot vanaf medio 2004 leverbaar zijn. Net zoals bij conventionele producten wil het bedrijf met deze nieuwe ontwikkeling het belang van voortdurende productontwikkeling onderstrepen.

Versteviging eigen vermogenspositie

O.a. het afschrijven van de participaties in, leningen aan en vorderingen op GM (UK) Ltd, GM Vertrieb GmbH en GM Deutschland GmbH resulteren in buitengewone lasten van EUR 5.6 mln. Dit is een substantiële stap in het afronden van de vorig jaar ingezette herstructurering van de groep. Bedrijfsresultaat en deze buitengewone lasten maken dat het eigen vermogen verder is verzwakt tot EUR 1.0 mln. Daarom heeft de onderneming met de voornaamste financiers onderhandelingen gestart, onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, aangaande eventuele conversie van bestaande schulden. Daarnaast gaat de onderneming op zoek naar aanvullende middelen, ook hieromtrent lopen reeds onderhandelingen. Bedoeling zou zijn deze eventuele kapitaalsverhoging in het najaar (september/oktober 2003) te realiseren. Een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, ter goedkeuring van deze plannen, zou dan worden georganiseerd in de maand juni 2003.

Vooruitzichten

Met inachtneming van de huidige marktomstandigheden en de getroffen maatregelen, waarvan enkele hierboven beschreven, handhaaft Prolion de verwachting om op het einde van dit boekjaar (30 juni 2003) op niveau bedrijfsresultaat (EBIT) op maandbasis een break-even resultaat te draaien.

Directie en Raad van Commissarissen
Prolion Holding N.V.

Vijfhuizen, 14 februari 2003

Voor nadere informatie:

Prolion Holding N.V.
De heer B. Vandekerckhove
Tel: 023 558 9050

Website:www.prolion.nl

Profiel
Prolion, sinds juli 1997 genoteerd aan Euronext Amsterdam, is als full-line leverancier van melkwinningsapparatuur gespecialiseerd in ontwikkeling, productie en verkoop van systemen voor de automatisering en procesbeheersing in de melkvee-houderijsector. De wereldwijde vermarkting vindt plaats via 100% dochteronderneming Gascoigne Melotte met eigen vestigingen in de belangrijkste Europese zuivellanden en via exportactiviteiten. Nauwe samenwerking met een fijnvertakt dealernetwerk van specialisten in melkwinnings-apparatuur waarborgt een kwalitatief hoogwaardige ondersteuning van de eindgebruiker. Het totale productprogramma omvat conventionele melkwinnings-apparatuur en een, op eigen technologie gebaseerd, Automatisch Melk Systeem (AMS). The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

 I. Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2002/2003 (Niet geauditeerd, in EUR '000)   1e helft 2002/2003  1e helft 2001/2002 Omzet AMS  4.745 5.822 Omzet Conventioneel  13.578 n.v.t. Totale omzet 18.323 5.822 Kostprijs Omzet 8.807 3.548 Bruto marge  9.516 2.274 Personeelskosten  6.261 3.693 Overige kosten 4.378 2.628 Totale kosten 10.639 6.321 EBITDA -1.123 -4.047 Afschrijvingen -509 -568 EBIT -1.632 -4.615 Financiële baten en lasten  -592 -660 Buitengewone baten en lasten -5.613 504 Resultaat voor belastingen  -7.837 - 4.771 II. Geconsolideerde balans over het eerste halfjaar 2002/2003 (Niet geauditeerd, in EUR '000) Activa Geconsolideerde balans per 31 december 2002  Geconsolideerde balans per 31 december 2001 Vaste Activa        Immateriële vaste activa  2.875   22.275 Materiële vaste activa 2.656   610  Financiële vaste activa 0    12.746     5.531   35.632 Vlottende activa         Voorraden  22.134   5.300 Vorderingen en overlopende activa  16.935   14.871 Liquide middelen  2.365   28      41.434   20.199 Totaal   46.965   55.831 Passiva       Eigen vermogen       Geplaatst kapitaal  9.397   4.702 Agio reserve en overige reserve -1.057   21.690 Wettelijke reserves  500    3.751 Resultaat  -7.837   -4.771     1.003   25.372 Voorzieningen   1.517   385 Langlopende schulden   10.332   5.181 Kortlopende schulden   34.113   24.893 Totaal   46.965   55.831 
III. Toelichting

De samenstelling van de vennootschap is volledig gewijzigd, na het wegvallen van een aantal Prolion Sales BV filialen en na de aankoop van de Gascoigne Melotte groep op 1 april 2002.

Omzet : de omzet omvat nu zowel conventionele als AMS melkinstallaties en onderdelen. De omzet verhouding ligt zowat op 75/25 (conventioneel/AMS).

Bruto marge : ligt hoger dan voorheen gezien er bij productie conventioneel meer in eigen productiefaciliteiten wordt vervaardigd.

Personeelskosten & overige kosten : hierin zitten R&D kosten vervat die voorheen gedeeltelijk werden geactiveerd. Deze worden sinds april 2002 rechtstreeks in de resultatenrekening verwerkt.

Financiële baten en lasten : rentelast op de bancaire financiering en de financiering van werkkapitaal en voorraad AMS verstrekt door grootaandeelhouder VSP Investments B.V.

Buitengewone baten en lasten : vnl. afboekingen op participaties in, leningen aan en vorderingen op GM (UK) Ltd, GM Vertriebs GmbH en GM Deutschland.

Immateriële vaste activa: eind vorig boekjaar werden de voorheen geactiveerde R& D kosten afgeboekt.

De voorraad is in belangrijke mate toegenomen omwille van de aankoop van de GM groep en door de overname voorraad AMS´en van Trako.

Deel: ' Prolion opnieuw een stap dichter bij break-even resultaat '
Lees ook