Prolion Holding N.V.

Aantal pagina's: 7
14 september 2001

Prolion wijzigt strategie en maakt resultaat boekjaar 2000/2001 bekend
De omzet over het financiële jaar 2000/2001 daalde met 36% ten opzichte van het voorgaande boekjaar als gevolg van de MKZ-crisis en het afbouwen van tussenvoorraden. De bruto marge bleef met 41% nagenoeg op peil. Door stringente kostenmaatregelen daalden de operationele kosten met 10% waardoor per saldo operationeel een positief resultaat is behaald. Als gevolg van incidentele lasten ad EUR 7,1 miljoen bedraagt het nettoresultaat -/- EUR 6,4 miljoen. Deze incidentele lasten, die het gevolg zijn van de gewijzigde strategie van Prolion Holding N.V. ("Prolion") alsmede de MKZ-crisis, hebben betrekking op een aantal forse voorzieningen op de balansposten 'financiële vaste activa' en 'vorderingen'.
Prolion wijzigt haar strategie en zal zich volledig focussen op de automatisering van de melkveehouderij met als belangrijkste product de melkrobot (AMS). De overige activiteiten zullen worden afgestoten. Tevens zal de onderneming de distributie aan melkveehouders gedeeltelijk in eigen beheer gaan uitvoeren, hetgeen tot op heden volledig door derden werd uitgevoerd.

In het boekjaar 2000/2001 hebben Prolion's distributeurs 239 melkrobots aan melkveehouders verkocht, hetgeen conform eerdere verwachtingen is. Prolion heeft aan haar distributeurs 163 melkrobots verkocht, waardoor de tussenvoorraad met 76 systemen is afgebouwd.

Prolion heeft met haar huisbankiers een additionele financiering afgesloten ad EUR 1,7 miljoen om de gevolgen van de MKZ-crisis te overbruggen. Dit is beduidend minder dan de eerder verwachte financieringsbehoefte van EUR 4 miljoen.
Strategie
De wijziging in de strategie wordt als volgt vormgegeven: Focus op automatisering van de melkveehouderij Desinvesteren van alle activiteiten buiten de melkveehouderijsector gedurende het lopende boekjaar; Verdere investering in de technologische ontwikkeling van de melkrobot; Verdere controle over distributie van de melkrobots Gedeeltelijk onderbrengen van de distributie in eigen beheer door het aankopen van distributie organisaties in specifieke landen.

Met deze wijzigingen kan Prolion zich met alle middelen volledig concentreren op de veelbelovende en snelgroeiende markt voor melkrobots en zo haar vooraanstaande marktpositie veilig stellen. Voor Prolion heeft de distributie in eigen beheer de volgende consequenties:
· Directe invloed op de marketing en verkoop van de melkrobot;
· Rechtstreekse levering aan en contact met melkveehouders;
· Vermindering van het werkkapitaal-beslag. Prolion stopt met het verstrekken van langlopende financieringen aan distributeurs.

Markt
Over het gehele boekjaar heeft Prolion 163 melkrobots verkocht aan distributeurs, terwijl door haar distributeurs 239 melkrobots aan melkveehouders zijn verkocht (ruim 500 boxen), waarmee de tussenvoorraad bij haar distributeurs met 76 melkrobots is afgebouwd.

Zoals bekend is dit voorjaar de Europese veestapel getroffen door een uitbraak van MKZ. Inmiddels wordt in continentaal Europa geen MKZ meer aangetroffen. In het Verenigd Koninkrijk is recent echter opnieuw MKZ uitgebroken. MKZ belemmert voor Prolion en haar distributeurs de mogelijkheden tot verkoop en met name ook de aflevering van melkrobots. Prolion ziet de interesse in continentaal Europa, conform eerdere verwachtingen, op dit moment weer aantrekken. Dit wordt bevestigd door het feit dat in de tweede helft van het boekjaar 102 systemen aan melkveehouders zijn verkocht. Hetgeen, ondanks MKZ, een stijging betekent van 48% ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. Prolion zal zich blijven richten op een verdere versnelde afbouw van de tussenvoorraad. Omzet
Prolion heeft over het boekjaar 2000/2001 een omzet behaald van EUR 25,8 miljoen, hetgeen een daling betekent van 36% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze daling is een gevolg van de MKZ-crisis enerzijds en de doelstelling om de tussenvoorraden af te bouwen anderzijds. De omzet bestaat voor 87% uit melkrobots en melkrobots gerelateerde producten.

Bruto marge
De bruto marge daalde van 41,6% naar 41,3% als gevolg van een licht gewijzigde verkoopmix.

Kosten
De operationele kosten daalden met 10% voornamelijk als gevolg van stringente maatregelen in de tweede helft van het boekjaar.

Incidentele lasten
Uit hoofde van de gewijzigde strategie en als gevolg van de MKZ-crisis heeft Prolion besloten haar balans nog eens extra kritisch tegen het licht te houden en voorzichtigheidshalve een aantal forse voorzieningen te treffen op de balansposten 'financiële vaste activa' en 'vorderingen'.

Nettowinst
Als gevolg van de incidentele lasten daalde de nettowinst van EUR 4,6 miljoen naar -/- EUR 6,4 miljoen. Eigen Vermogen
Na afboeking van het resultaat op het Eigen Vermogen bedraagt de solvabiliteit 43%.

Vorderingen
De vorderingen ten opzichte van vorig boekjaar zijn toegenomen van EUR 27,7 miljoen naar EUR 32,8 miljoen. Het beleid van Prolion is erop gericht om het netto werkkapitaal sterk terug te dringen. De post vorderingen is na balansdatum, in de maanden juli en augustus, met EUR 4 miljoen teruggelopen door ontvangsten van debiteuren en zal, op basis van afspraken gemaakt met afnemers, gedurende het lopende boekjaar verder afnemen.

Financiering
Prolion heeft de gesprekken met haar bankiers over de additionele financieringsbehoefte als gevolg van MKZ afgerond. Deze is uiteindelijk uitgekomen op EUR 1,7 miljoen in plaats van de eerder verwachte EUR 4 miljoen. Dit is het gevolg van een aantal factoren:
· Stringente kostenbeheersing. De operationele kosten per maand zijn teruggebracht tot EUR 500.000 in augustus;
· Er wordt geen MKZ meer aangetroffen op het continent, de interesse in aanschaf van melkrobots trekt weer aan;
· Prolion heeft de druk op haar debiteuren om de vorderingen te voldoen verder vergroot.
Organisatie
De heer A.E. Wijmans (41) zal per 1 oktober a.s. het management team van Prolion versterken. De heer Wijmans wordt verantwoordelijk voor Finance & Control en zal na een inwerkperiode de werkzaamheden van de heer J.C. Eendebak overnemen die voor de overgangsperiode tot 15 oktober a.s. zal waarnemen. De heer A.E. Wijmans heeft een uitgebreide ervaring in diverse financiële directie functies.

Vooruitzichten
Prolion is positief over de structurele vooruitzichten voor de markt van melkrobots. Naast een bijdrage aan het welzijn van de melkveehouder en zijn veestapel, draagt de melkrobot bij aan een betere kwaliteitsbeheersing van de melkproductie op het melkveehouderijbedrijf. Prolion verwacht over het eerste halfjaar van het boekjaar 2001/2002 nog een beperkt verlies door naijleffecten van de MKZ-crisis in de periode tot en met september. Daarnaast hecht Prolion groot belang aan een verdere afbouw van de tussenvoorraad bij distributeurs, waardoor wholesale verkopen beperkt zullen blijven. In de tweede helft daarentegen zal naar verwachting weer winst gemaakt worden. Prolion verwacht over het hele jaar een groei in retailorders van ongeveer 40% ten opzichte van het boekjaar 2000/2001. Op basis van de huidige marktomstandigheden en onvoorziene omstandigheden daargelaten verwacht Prolion per saldo over het gehele boekjaar 2001/2002 een positief netto resultaat te behalen.

Directie Prolion Holding N.V.

Vijfhuizen, 14 september 2001

Voor nadere informatie:
Prolion Holding N.V.
Tel: 023 558 9050

Website:www.prolion.nl

Profiel
Prolion, sinds juli 1997 genoteerd aan Euronext Amsterdam, is gespecialiseerd in het ontwikkelen van systemen voor automatisering en procesbeheersing in de melkveehouderijsector. In deze sector heeft Prolion een uitgebreide productenrange ondergebracht in verschillende labels. Tot de productenrange van Prolion behoort onder meer de melkrobot (AMS). Dit is een volledig geautomatiseerd systeem voor melkwinning in de stal, gebruikmakend van een met sensoren uitgeruste melkrobot

Deel: ' Prolion wijzigt strategie en resultaat boekjaar 2000/2001 '
Lees ook